Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitsluiting van bepaalde ondernemingen van de eenmalige premie.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 239)

 
Datum ontvangst: 01/07/2020 Datum publicatie: 06/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In een aantal gevallen komen Brusselse ondernemingen wegens problemen met hun NACE‑code nog steeds niet in aanmerking voor de eenmalige premie van 4.000 euro.

De aanvragen voor de premie moesten uiterlijk 1 juni worden ingediend, maar sommige ondernemingen die activiteiten uitoefenen die met name op basis van NACE-code 68311 voor de premie in aanmerking komen, hebben de premie niet gekregen, omdat ze bij hun oprichting de verkeerde NACE-code hebben gekregen.

Dat is bijvoorbeeld het geval voor ondernemingen die zich bezighouden met aankoop, verkoop, promotie en vastgoedmakelaardij, maar bij de ECB hoofdzakelijk geregistreerd zijn onder NACE‑code‑70220.

Aangezien het tijd vergt om de nodige correcties aan te brengen bij het ondernemingsloket, werden de NACE-codes in de meeste gevallen pas toegewezen nadat de termijn voor de aanvragen van de eenmalige premie verstreken was.

Er zij ook op gewezen dat die vastgoedondernemingen in maart hun activiteiten moesten stopzetten in opdracht van het BIV, het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars, en pas later in aanmerking kwamen voor de eenmalige premie.

Sommige ondernemingen die niet in aanmerking kwamen voor de eenmalige premie van 4.000 euro, kwamen evenmin in aanmerking voor de compensatiepremie van 2.000 euro, aangezien ze maar een gedeeltelijk en geen volledig overbruggingsrecht hebben gekregen.

Gelet op de verschillende voornoemde elementen, wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Bent u op de hoogte van soortgelijke gevallen waarin sommige ondernemingen de eenmalige premie niet hebben gekregen, omdat ze bij hun oprichting de verkeerde NACE-code hebben gekregen en bijgevolg de NACE-code die recht geeft op de eenmalige premie, te laat hebben gekregen?

- Kan de eenmalige premie
met terugwerkende kracht worden toegekend?

- Is de regering zich bewust van dat probleem en werkt ze aan oplossingen, opdat die ondernemingen de eenmalige premie kunnen aanvragen?

- Wordt er gedacht aan een verlenging van de termijn voor het indienen van de aanvragen, gelet op het feit dat de vastgoedkantoren pas een maand na de invoering van de eenmalige premie daarvoor in aanmerking kwamen?

- Welke oplossingen kunnen, tot slot, worden toegepast voor de ondernemingen en beheerders die de eenmalige premie en de compensatiepremie niet hebben gekregen, omdat ze niet het volledige overbruggingsrecht hebben gekregen?
 
 
Antwoord    De regels om in aanmerking te komen voor de premies zijn vastgesteld in samenwerking met Brussel Economie en Werkgelegenheid. De lijst met NACE-codes is opgesteld na een zorgvuldige juridische analyse en contacten met de andere gewesten. Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft echter opgemerkt dat sommige ondernemingen geregistreerd waren onder een NACE-code die niet of niet meer overeenstemt met hun huidige activiteit.

Ik herinner u eraan dat het doel was om zo efficiënt mogelijk te zijn in deze acute fase van de crisis. Het was dan ook noodzakelijk om de snelst identificeerbare criteria voor de meest efficiënte administratieve verwerking vast te stellen. En zo zijn inderdaad alle ondernemingen die niet in orde waren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (NACE-codes, btw en/of adres van de Brusselse vestigingseenheid op 18 maart) op het ogenblik van de indiening en de behandeling van hun aanvraag voor de Covid-premie, op de hoogte gebracht van een weigering omdat ze niet voldeden aan een of meer van de voorwaarden die in de regelgeving vastgelegd zijn. Alle door Brussel Economie en Werkgelegenheid meegedeelde weigeringsbeslissingen vermeldden de mogelijke beroepsmogelijkheden, namelijk de Raad van State of de hoven en rechtbanken, maar opgemerkt moet worden dat Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft vastgesteld dat in veel gevallen de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen vrij snel (in de orde van enkele dagen) zijn bijgewerkt.

Het is niet mogelijk om de premie met terugwerkende kracht toe te kennen. De twee premies vloeiden immers voort uit bijzondere-machtenbesluiten, met een duidelijk gedefinieerde reikwijdte. In casu zou alleen een ordonnantie de besluiten 2020-013 en 2020-030 kunnen wijzigen. De voorwaarden om in aanmerking te komen waren op voorhand gekend door alle betrokken ondernemingen.