Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het arbeidsverzuim in de ION’s onder uw toezicht

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 372)

 
Datum ontvangst: 29/09/2020 Datum publicatie: 22/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ik had graag voor elk van de instellingen die onder uw toezicht staan, de gegevens voor het voorbije jaar en voor het lopende jaar gekregen.

- Wat is het totale verzuimpercentage? Op hoeveel niet-gewerkte dagen komt dat neer?
- Wat is het verzuimpercentage in de gewestelijke instellingen van eerste en tweede categorie? Wat is het totale percentage voor alle Brusselse overheidsdiensten, uitgesplitst volgens werkgever/instelling en uitgesplitst volgens statuut? Wat is de evolutie doorheen de jaren van het verzuimpercentage (laatste 20 jaar)? Wat is de uitsplitsing van de cijfers volgens de korte (0-1 maand), middellange (1 maand - 1 jaar) en lange duur (>1 jaar)?
- Wat is het aandeel van de werknemers met een arbeidsovereenkomst in het verzuimpercentage (in totaal, GOB en gewestelijke instellingen)?
- Wat zijn, in percentage, de redenen die voor het verzuim worden opgegeven?
- Wat is het aandeel van de arbeidsongevallen in het vastgestelde aantal afwezigheidsdagen?
- Welke maatregelen werden getroffen om het arbeidsverzuim in elk van de instellingen te verminderen?
- Wat is het algemene verzuimpercentage in de privésector in het Brussels Gewest?
- Hoeveel jaar blijft een werknemer in de overheidsbetrekking die onder uw toezicht staat? Met andere woorden, wat is de gemiddelde duur van een loopbaan in onze openbare instellingen, inclusief GOB en gewestelijke instellingen?
 
 
Antwoord    In het kader van mijn bevoegdheid Imago van Brussel en Toerisme kan ik u bij deze de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag :
Screen.brussels fund :
Totaal ziekteverzuim: 5 ziektedagen in totaal voor de 3 VTE van screen.brussels fund tussen 1 januari en 13 oktober 2020

Evolutie: Nooit meer dan drie opeenvolgende dagen sinds 2016.

Aandeel contractuelen :100 % contractuelen bij screen.brussels fund.
Redenen :Ziekte.

Aandeel arbeidsongevallen: 0%
Genomen maatregelen om het ziekteverzuim te beperken :regelmatig gebruik van telewerk, glijdend uurrooster en motivering van het personeel.

Gemiddelde loopbaanduur : Screen.brussels fund bestaat sinds 2016 met 3 VTE sinds die datum.

Visit.brussels
Totaal ziekteverzuim: 6,40% in 2019
2.174 niet gepresteerde dagen
Aandeel contractuelen : Alle werknemers van visit.brussels zijn contractuelen: 100%

Redenen:
Ziekte van minder dan 30 dagen: 2,6%
Ziekte tussen 30 dagen en 2 maanden: 2,6%
Ziekte van langer dan 12 maanden: 1,2%
Aandeel arbeidsongevallen: 0%
Genomen maatregelen om het ziekteverzuim te beperken:

- Mensura-enquête naar de psychosociale risico’s
- Opleiding burnoutpreventie
- Globaal plan IDPBW (Interne dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
- Inentingsprogramma tegen de griep
Gemiddelde loopbaanduur: 8 jaar
Brussel Preventie & Veiligheid heeft het administratieve beheer van de afwezigheden wegens ziekte gedelegeerd aan een externe dienstverlener (Certimed). Die dienstverlener beschikt in het kader van die gedelegeerde opdracht evenwel alleen over de informatie die hij nodig heeft om de personeelsafwezigheden bij BPV te beheren. Daardoor is er geen statistische uitsplitsing van het absenteïsme onder de contractuele en statutaire personeelsleden van BPV beschikbaar.

Hieronder vindt u de overige gevraagde cijfergegevens.
Jaar 2020 (tot en met oktober)
Absenteïsmepercentage = 11,69% voor een totaal van 1.010 niet-gepresteerde dagen, waarvan 9 dagen wegens een ongeval “op weg van of naar het werk”.

Onderverdeling van de aangevoerde redenen

SOORT

% ziektedagen

SPIJSVERTERING

1,49%

 

ENDOCRINOLOGIE-METABOLISME

0,50%

 

GYNAECOLOGIE

7,33%

 

ALGEMENE GENEESKUNDE

35,15%

 

NEUROLOGIE

0,40%

 

NEUS, KEEL, OREN

0,89%

 

PNEUMOLOGIE

0,20%

 

PSYCHIATRIE/PSYCHOLOGIE

49,01%

 

TRAUMATOLOGIE

1,68%

 

UROLOGIE/NEFROLOGIE

0,20%

 

(blank)

3,17%

 

Totaal

100,00%

 

 
Jaar 2019
Absenteïsmepercentage = 13,45% voor een totaal van 1.461 niet-gepresteerde dagen, waarvan 7 dagen wegens een ongeval “op weg van of naar het werk
Onderverdeling van de aangevoerde redenen:

SOORT

% ziektedagen

HART- EN VAATSTELSEL

0,14%

SPIJSVERTERING

0,96%

ALGEMENE GENEESKUNDE

45,65%

NEUS, KEEL, OREN

2,26%

BEENDEREN-GEWRICHTEN-SPIEREN

2,74%

PNEUMOLOGIE

0,48%

PSYCHIATRIE/PSYCHOLOGIE

45,38%

TRAUMATOLOGIE

2,40%

Totaal

100,00%

 Evolutie van het absenteïsme sinds de oprichting van BPVVoor wat betreft de maatregelen rond absenteïsme die BPV genomen heeft

BPV heeft als jonge instelling nog geen absenteïsmeplan ingevoerd. Zij gaat tegen het einde van dit jaar echter wel een strategie om het absenteïsme te beheren uitwerken als onderdeel van haar HR-strategie.


Dat plan voorziet onder meer in;
· Een opleiding over de begeleiding en het beheer van absenteïsme voor de hiërarchische lijn
· Een welzijnsplan met concrete maatregelen om een optimaal lichamelijk en geestelijk gezondheidsniveau voor het personeel van BPV te waarborgen
· Een systematische monitoring van het absenteïsme met KPI’s en corrigerende maatregelen

Naast dat geplande project zijn er dit jaar ook al concrete acties ondernomen :
· Cijfermatige diagnose van het absenteïsme
· Opleiding voor de hiërarchische verantwoordelijken over de psychosociale risico’s
· Beheer van het langdurig absenteïsme (terugkeer naar het werk van drie langdurig afwezige personeelsleden)

Over de openbare instellingen die vallen onder mijn bevoegdheid voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing kan ik het volgende meedelen.

Voor wat Perspective.brussels betreft
Bedroeg het ziekteverzuim:
· 4,61% in 2019, wat overeenstemt met 1.483 niet-gepresteerde dagen.
· 5,29% in 2020, wat overeenstemt met 1.403 niet-gepresteerde dagen.

Het ziekteverzuim per statuut:
2019:
· Contractuelen: 53%
· Statutairen: 47%
2020:
· Contractuelen: 61 %
· Statutairen: 39%

Evolutie van het ziekteverzuim sinds de oprichting van Perspective.brussels.
· 2017: 3.19%
· 2018: 3.71%
· 2019: 4.61%
· 2020: 5,29%

Het aandeel van de contractuelen in het ziekteverzuim bedraagt:
· 53% in 2019 
· 61% in 2020 

De verschillende oorzaken van het ziekteverzuim:
In 2019:
· Ziekte (met attest): 95,08%
· Ziekten zonder attest: 1,35 %
· Arbeidsongeval : 3,58 %
In 2020:
· Ziekte (met attest): 95,97%
· Ziekten zonder attest:  3,46 %
· Arbeidsongeval :  0.57%

Perspective.brussels besteedt veel aandacht aan zijn welzijnsbeleid voor de werknemers om hen een aangename en motiverende werkomgeving te bieden.  Naast de reglementaire maatregelen die zijn ingevoerd (IDPBW, een systeem van vertrouwenspersonen,…)

hanteert Perspective.brussels ook een opendeurbeleid zodat elke medewerker zich ondersteund en gehoord kan voelen en dat eventuele problemen vroeg worden vastgesteld zodat ze zo snel mogelijk kunnen worden opgelost.

Ook werkt de dienst human resources van Perspective.brussels aan een plan om burnout te bestrijden. In die context is een aantal acties ondernomen zoals opleidingen voor het hele personeel om hen te sensibiliseren voor burnout, maar ook specifieke vormingen voor teamverantwoordelijken om hen van deze problematiek bewust te maken en instrumenten aan te reiken tegen burnout binnen hun eigen teams en in de instelling in haar geheel.

Bovendien heeft Perspective.brussels om het welzijn van zijn werknemers te verhogen en absenteïsme aan te pakken, sociale activiteiten uitgebouwd waaraan belangstellende personeelsleden kunnen deelnemen zoals het running team, Yogalessen, « lunch and play » sessies en culturele rondleidingen.

De instelling biedt de mogelijkheid tot flexibiliteit in de werkorganisatie door telewerk mogelijk te maken.


De aanpak van absenteïsme vereist ook dat gewerkt wordt aan de bestrijding van ziekte. Zo verzorgt Perspective.brussels jaarlijks inentingscampagnes tegen de griep.

Tot slot is het moeilijk de vraag over de gemiddelde loopbaanduur bij Perspective te beantwoorden aangezien de instelling pas vier jaar geleden werd opgericht.  

Voor wat Citydev betreft

Het globale ziekteverzuim bedroeg:
- 6,55 % 2019, wat overeenstemt met in totaal 1.888 niet-gewerkte dagen.
- 4,33 % 2020, wat overeenstemt met in totaal 1.291 niet-gewerkte dagen.

Het ziekteverzuim per statuut:
- In 2019 bedroeg het absenteïsme bij contractuelen 4,92 %.
- In 2020 bedroeg het absenteïsme bij contractuelen 2,85 %.

De verschillende oorzaken van het ziekteverzuim:
In 2019:
- Ziekte (lange of korte duur) 95 %
- Arbeidsongeval: 5 %

In 2020:
- Ziekte (lange of korte duur) 87%
- Arbeidsongeval 13 %.
Van de vastgestelde afwezigheidsdagen is 5 % te wijten aan een arbeidsongeval 2019 en 13 % in 2020.


Met betrekking tot de in 2019 en 2020 doorgevoerde maatregelen kan ik u meedelen dat Citydev.brussels:
1. toeziet op de verbetering van de interne communicatie: daartoe zijn instrumenten ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het personeel meer op de hoogte gebracht wordt, ongeacht of het gaat om beleidsmaatregelen met betrekking tot de instelling (ondernemingsplan) dan wel om activiteiten en projecten van de instelling (groepsevenementen voor het personeel);

2. telewerk heeft ingevoerd en het recht hierop naar een groter aantal personeelsleden heeft verbreed om te zorgen voor meer flexibiliteit in de werk-privébalans;

3. de aanstelling van een vertrouwenspersoon bij de instelling hernieuwd heeft;

4. bewustmakingssessies met betrekking tot preventie en veiligheid heeft ingericht voor bepaalde personeelsleden die rechtstreeks bij die maatregelen betrokken zijn. Het gaat daarbij om het personeel van de technische interventiepool en de schoonmaakcel (zware lasten dragen, onderhoud, schoonmaaktechnieken);

5. een jaarlijkse griepvaccinatie heeft ingevoerd voor de personeelsleden die dat wensen;


6. een beroep doet op een sportcoach om de personeelsleden te trainen die ‘s middags willen sporten;

7. aan alle personeelsleden vers biofruitsap ter beschikking stelt.

Ten slotte beschikt Citydev niet over enige informatie om de vraag betreffende de gemiddelde loopbaanduur van de personeelsleden te beantwoorden.