Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de schrapping van 25% van de jobs bij Brussels Airlines

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 470)

 
Datum ontvangst: 01/07/2020 Datum publicatie: 15/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 22/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens een akkoord dat op vrijdag 29 juni werd bereikt tussen de directie van Brussels Airlines en de ondernemingsraad en dat tot doel heeft het concurrentievermogen op te voeren door middel van structurele maatregelen, lijkt het erop dat bijna 1.000 van de 4.000 jobs in gevaar zouden komen.

De pers heeft gemeld dat de reorganisatie zoveel mogelijk moet steunen op alternatieve opties zoals vrijwillig vertrek, vervroegde uittreding, deeltijdcontracten en tijdskrediet, onder andere om het aantal gedwongen ontslagen te beperken.

Ondanks deze alternatieven en het aanbod van het bedrijf aan professionele ondersteuning bij het zoeken naar een baan en bijscholing, worden aan vakbondszijde bijna 300 echte ontslagen verwacht.

Afgezien van de financiële steun van de Belgische overheden om het bedrijf te helpen de dramatische gevolgen van de gezondheidscrisis te boven te komen, vraag ik me af welke strategieën er op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden toegepast om te proberen zoveel mogelijk Brusselse banen binnen het bedrijf te behouden. In 2016 waren er immers ongeveer 310 Brusselaars werkzaam voor Brussels Airlines, of 8,86% van het personeel.

Daarom wil ik graag een antwoord op volgende vragen:

- Ten eerste, beschikt u over actuele gegevens over het aantal werknemers van Brussels Airlines?
- Welke strategieën worden binnen uw regering ten uitvoer gelegd die het mogelijk maken om banen die door gedwongen ontslagen worden bedreigd, maximaal in stand te houden? Zijn er bijvoorbeeld beroepsomscholingseenheden opgezet voor deze medewerkers?
- Heeft Actiris de opdracht gekregen om het bedrijf te begeleiden in de professionele ondersteuning die zal worden geboden bij het zoeken naar een baan voor werknemers?
- Daarnaast blijkt ook dat Finance.brussels in 2016, toen Lufthansa het bedrijf terugkocht, aandeelhouder was met 1,15% van het kapitaal. Is dit vandaag de dag nog steeds het geval?
- Tot slot valt niet te ontkennen dat het belangrijk is om een luchtvaartmaatschappij met Belgische en Brusselse roots te behouden en we gaan er natuurlijk van uit dat de 1% participatie in het kapitaal de gewestregering niet in staat zal stellen om haar volle gewicht in de huidige onderhandelingen te leggen. Kan u ons dus zeggen of de overheden op dit punt hun krachten hebben gebundeld en, zo ja, of de Brusselse regering de federale overheid een mandaat heeft gegeven?
 
 
Antwoord    Rekening houdend met het feit dat de maatschappelijke zetel van Brussels Airlines in het Vlaams Gewest is gevestigd, en krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, is het de bevoegdheid van de minister van Werk van het Vlaams Gewest om de begeleidende maatregelen en het outplacementaanbod die door het bedrijf worden voorgelegd te bekrachtigen.

Ik werd, samen met mijn collega's uit de andere Gewesten en de Gemeenschap, geraadpleegd voor het Sociale Urgentieplan voor het outplacement van werknemers die het slachtoffer zijn van de herstructurering van Brussels Airlines. Het beheer van dit Plan wordt ten laste genomen door de VDAB.

De overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en opleiding hebben in samenwerking met de sociale partners informatiesessies in het Frans en het Nederlands georganiseerd om werknemers die het slachtoffer zijn van collectief ontslag, te informeren over:
- de tewerkstellingscel en de diensten die ze aanbiedt, alsook de gevolgen van het al dan niet inschrijven erbij ;
- de concrete outplacementbegeleiding, voorgesteld door de outplacementoperatoren aangewezen in het Sociale Urgentieplan;
- de diensten aangeboden door de verschillende overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en opleiding, zowel tijdens hun periode van inschrijving bij de tewerkstellingscel, tijdens welke ze hun outplacement opvolgen, als na het einde van de outplacement, als ze dan nog geen
- nieuw werk hebben gevonden.

Naar aanleiding van de overeenkomst tussen de ministers van werk en opleiding uit de Gewesten en de Gemeenschappen, werd een gemeenschappelijk webplatform opgezet met de contactgegevens van de verschillende overheidsdiensten voor arbeidsvoorziening zodat de getroffen werknemers bij de bevoegde diensten gemakkelijk een antwoord kunnen vinden op hun vragen met betrekking tot hun situatie.


De gewestelijke en gemeenschapsministers van Werk en Opleiding verbinden zich, via de diensten voor arbeidsbemiddeling en opleiding, en dus via Actiris, tot het volgende :
- het systematisch uitwisselen van informatie over :
o vacatures van een werkgever gevestigd in een ander gewest ;
o vacatures in verband met knelpuntberoepen;
o knelpuntopleidingen ;
o vacatures zonder kandidaten of niet-ingevulde vacatures ;
o internationale vacatures
- het analyseren van de profielen van de getroffen werknemers met het oog op het invullen van deze vacatures en/of het voorstellen van een werk- of opleidingsaanbieding aan de werkgevers ;
- het ter beschikking van de werknemers stellen van technische fiches betreffende de mogelijkheden, voorwaarden en procedures om opleidingen te volgen in andere gewesten ;
- het ter beschikking van alle outplacementoperatoren en werknemers stellen van alle informatie over de processen voor identificatie, het opmaken van een balans, en validering van de competenties in de verschillende gewesten en gemeenschappen;  


Naar aanleiding van de infosessies kozen 257 arbeiders voor vrijwillig vertrek.

Hiervan komen er 34 uit Brussel. Per 31 augustus werden er 27 vrijwillig ontslagen.

De overige 7 hebben op verzoek van hun leidinggevende een latere ontslagdatum om langer te blijven. 30 van deze 34 mensen stemden ermee in om outplacement en begeleiding van de tewerkstellingscel te volgen.

Daarnaast lopen 240 contracten voor bepaalde tijd af en deze worden niet verlengd. Het profiel van deze mensen wordt niet meegedeeld omdat ze niet in aanmerking komen voor begeleiding door de tewerkstellingscel in het kader van herstructurering.

De lijst van mensen die vertrekken onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, pensioen en vervroegd pensioen is nog niet bekend.


Voor uw laatste twee vragen met betrekking tot Finance.brussels, nodig ik u uit om mijn collega, staatssecretaris voor Economische Transitie belast met het toezicht op deze instelling, te ondervragen.