Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het sociaal plan van de nv Hotel Metropole en de schrapping van 120 banen

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 471)

 
Datum ontvangst: 01/07/2020 Datum publicatie: 15/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 22/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens persberichten blijkt dat het personeel van de nv Hotel Metropole op 22 juni jl. het sociaal plan heeft goedgekeurd dat in het kader van de stopzetting van de activiteiten van het befaamde hotel in Brussel werd onderhandeld. Dit is in ieder geval de informatie die wordt verstrekt in het persbericht dat de hoteldirectie na deze vergadering heeft uitgegeven.

Van de 129 personeelsleden zullen er slechts 10 actief blijven in het bedrijf om het vastgoedbeheer van de site, met inbegrip van het onderhoud van het hotel, te blijven verzorgen. Dit betekent dat iets minder dan 120 mensen hun baan definitief zullen verliezen.

Naar aanleiding van deze algemene personeelsvergadering werd het personeel op 30 juni uitgenodigd om een informatiesessie bij te wonen die door Actiris werd georganiseerd om hen in detail te informeren over de werking van de tewerkstellingscel, die werd opgericht naar aanleiding van de aankondiging van het collectief ontslag. In het bijzonder werd meegedeeld dat de hoteldirectie een bedrijf had gekozen dat gespecialiseerd is in professionele reclassering om de vergadering bij te wonen.

Graag een antwoord op volgende vragen ter zake:

- Kan u in de eerste plaats de vergadering van 30 juni met de medewerkers bevestigen en zo ja, kan u ons dan vertellen wat daar werd besproken?
- Welke gedetailleerde analyse maakte Actiris van het outplacementaanbod voor de 120 personeelsleden en welke ondersteunende maatregelen werden voorgesteld?
- Heeft het beheerscomité van Actiris u al de grondige analyse van deze tewerkstellingscel bezorgd? Wat is de inhoud ervan?
 
 
Antwoord    Zoals aangekondigd, werd op 30 juni 2020 om 14 uur een informatiesessie gehouden in het Hotel Métropole in aanwezigheid van Actiris, het door de werkgever gekozen outplacementbureau RISESMART, het sectorale opleidingsfonds Horeca Be Pro en het consortium voor de validering van de competenties.

Het doel van deze sessie was om de ontslagen werknemers te informeren over hun rechten en plichten met betrekking tot de oprichting van de tewerkstellingscel en om hen uit te leggen welke stappen ze moeten ondernemen naar aanleiding van hun ontslag (SPRE-registratie, registratie tewerkstellingscel, vakbonden / HVW, RVA, enz.) evenals de verschillende mechanismen waarover zij beschikken om begeleid te worden.


Het begeleidingsplan van Hotel Métropole NV voorziet dat werknemers boven de 45 en werknemers onder de 45 jaar gebruik zullen kunnen maken van outplacement. De begeleiding van werknemers bestaat uit individuele en groepssessies.

Het begeleidingsplan vermeldt per categorie werknemers en per leeftijd, de duur van het outplacement en de kosten ervan. Voor werknemers onder de 45 jaar is dit bijvoorbeeld 30 uur over de 3 maanden van inschrijving bij de tewerkstellingscel, aan een kostprijs van € 960.

Het begeleidingsplan voorziet niet in een budget om opleidings- en ontwikkelingsacties te ondersteunen. Werknemers wier beroep zich leent voor de validering van competenties, kunnen echter worden begeleid in het kader van proeven voor de erkenning van competenties, waarvan de kosten zullen worden gedragen door Hotel Métropole NV.


Teneinde de opgelegde termijnen te respecteren, werd het begeleidingsplan van het bedrijf via een schriftelijke procedure voorgelegd aan de leden van het directiecomité van Actiris. Aangezien het quorum aan antwoorden niet kon worden bereikt, kon het directiecomité van Actiris geen advies uitbrengen.

Op 23 juli 2020 heb ik de analyse van Actiris ontvangen en op 24 juli heb ik een gunstig advies uitgebracht over het begeleidingsplan.