Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vorderingen bij de tenuitvoerlegging van de Good Food-strategie (2016-2020) van het Brussels hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 535)

 
Datum ontvangst: 07/10/2020 Datum publicatie: 11/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/10/2020 Ontvankelijk p.m.
01/12/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Tijdens de vorige zittingsperiode heeft het Brussels Gewest de Good Food-strategie (2016-2020) "Naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" gelanceerd, onder leiding van Leefmilieu Brussel en de cel Landbouw van de GOB. De Good Food-strategie omvat 15 acties, verdeeld over 7 assen, en werd op 18 december 2015 goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Elk van deze 7 assen bestaat uit acties en vervolgens uit voorschriften, met een reëel niveau van operationele uitvoering.

Zie hieronder een overzicht van de assen en acties:
http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=141796&base=1&taal=fr

Op 7 oktober 2020 wil ik samen met u de balans opmaken van de vooruitgang die werd geboekt om de invoering van een duurzamer voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vergemakkelijken en mogelijk te maken.

Voor ELK van de 15 acties van de Good Food-strategie wil ik u daarom de volgende vragen stellen:

Sinds januari 2019 en voor de overheden die gevestigd zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

1. Project per project,

a. Wat zijn alle projecten die worden uitgevoerd of overwogen en die door het Gewest worden gesubsidieerd of ondersteund?
b. Wie zijn de initiatiefnemers van deze projecten en de verschillende actoren die erbij betrokken zijn?
c. Welke partnerschappen of samenwerkingsverbanden bestaan er in deze projecten? Werden "publiek-private" of "publiek-publieke" partnerschappen/samenwerkingsverbanden uitgevoerd? Zo ja, welke en met/onder wie precies?

2. Wat zijn de beperkingen die de uitvoering van projecten in de weg staan? Welke steun, hulp en maatregelen heeft het Gewest genomen om deze beperkingen tot een minimum te beperken en/of de belemmeringen weg te nemen die zich voordoen om ons Gewest in staat te stellen de doelstellingen van de Good Food-strategie te bereiken of te verwezenlijken?

3. Werden aanvullende evaluaties, audits, enquêtes, enz. uitgevoerd? Zo ja, wanneer, voor welke doelstellingen en welke criteria en/of indicatoren voor de uitvoering werden geselecteerd? Welke resultaten werden bereikt?

4. Zijn de gestelde doelen en eisen veranderd? Zo ja, datum per datum, wanneer en wat precies zijn deze ontwikkelingen?

5. Is de jaarlijkse begrotingsprognose geactualiseerd als gevolg van de budgettaire beperkingen in het Gewest en/of politieke prioriteiten en/of wijzigingen in de strategie? Zo ja, datum per datum, wat waren de aanpassingen precies, met welk doel en door wie?
 
 
Antwoord    1/

In de bijlage bij het antwoord op uw parlementaire vraag vindt u de lijst van alle projecten die door LB en BEW worden gesubsidieerd in het kader van de uitvoering van de Good Food-Strategy (sinds januari 2019), evenals de initiatiefnemers van deze projecten.

Het gaat om financiële steun, vaak via projectoproepen (PO), voor gemeenten en OCMW's, verenigingen, burgergroeperingen en bedrijven.

We kunnen de PO gemeenten/OCMW’s als een publiek-publieke samenwerking en de PO Be-Circular als een "Publiek-Private samenwerking" beschouwen.

De soorten subsidies (soorten PO) worden ook vermeld in de bijlage, evenals de as van de betrokken strategie (productie, aanbod, vraag, verspilling).


2/

Elke ‘as’ van de Good Food-strategie bestaat uit verschillende ‘acties’, die zelf uit voorschriften bestaan. De Good Food-strategie telt in het totaal 119 voorschriften (of projecten).

De resultaten van de tussentijdse evaluatie van de Strategie zijn al te vinden op het internet
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/goodfood_balans_halverwege_2016-2018.pdf

Deze tussentijdse evaluatie werd in januari 2019 aan de regering voorgesteld.

In februari 2021 zal een finaal evaluatieverslag met een samenvatting van de verwezenlijkingen en een studie van de prestaties van de strategie beschikbaar zijn, waarin de vastgestelde beperkingen, belemmeringen en hefbomen voor alle acties van de strategie zullen worden opgenomen.


3/

Zoals hierboven vermeld, wordt de Good Food-strategie 2016-2020 dit jaar onderworpen aan een eindevaluatie. De resultaten hiervan zullen pas in februari 2021 beschikbaar zijn.

De evaluatie zal gedeeltelijk gebaseerd zijn op de resultaten van de in 2020 uitgevoerde peilingen en studies.


4/

De doelstellingen en voorschriften van de Good Food-strategie zijn in januari 2019 aangepast naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van de strategie.

Voor een gedetailleerd en uitgebreid verslag over de evolutie van de Good Food-acties wordt verwezen naar de definitieve samenvatting die voor februari 2021 gepland is.


5/

Het geraamde budget voor de Strategie wordt elk jaar aangepast op basis van de lessen die uit het voorgaande jaar zijn getrokken. In 2020 zijn aanzienlijke budgetten vrijgemaakt voor de eindevaluatie van de strategie (enquêtes, onderzoek naar de refters, studie van de resultaten van de strategie). Er is een faciliteringsbudget voor de co-constructie van de strategie 2.0 in gang gezet en budgetten zijn vrijgemaakt om te beginnen werken aan de “voedselgordel”, een prioriteit in de gewestelijke beleidsverklaring. Bovendien werden de jaarlijkse Good Food-vergaderingen niet gehouden in 2020 en werd het project "kweken in de stad!" stopgezet na de terugtrekking van de inschrijver, wat de bovenvermelde kosten compenseerde.