Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het "Stop-Pub-systeem" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 536)

 
Datum ontvangst: 09/10/2020 Datum publicatie: 11/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de website van Leefmilieu Brussel1, bijgewerkt op 31 maart 2020, hebben 16.000 Brusselaars reeds de "Stop Pub"-sticker aangebracht, werden 27.653 stickers geleverd door Leefmilieu Brussel in 2019 en werden 4.682 stickers verspreid sinds begin 2020.

Sinds 2010 doet Leefmilieu Brussel een beroep op Bpost om het aantal brievenbussen met of zonder stickers te kennen.

- Blijft bpost de cijfers verstrekken, en hoe vaak?

- Komt het aantal van 16.000 overeen met het huidige aantal brievenbussen met een "stop Pub"-sticker?

- Hoe valt het te verklaren dat slechts de helft van de verspreide stickers werd aangebracht?

Over de sticker,

- Wat is volgens het beginsel "de vervuiler betaalt", dat is vastgelegd in de EU-kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen (Richtlijn 2008/98/EG)
2, de financieringsbron voor de operatie?

- Welk budget wordt door Leefmilieu Brussel aan de operatie toegewezen?

- Zijn de gebruikte materialen zoals papier, inkt, afwerkingen milieuvriendelijk?

Ondanks de Stop Pub-sticker werden 976 klachten ontvangen in 2016, tegenover 757 in 2017. Elke ontvankelijke klacht wordt geregistreerd via de website van Leefmilieu Brussel en er wordt meerdere keren per jaar een analyse van de klachten uitgevoerd.

- Waarom worden klachten niet behandeld zodra ze worden ontvangen?

40 inspectiedossiers worden naar verluidt behandeld binnen de afdeling inspectie en verontreinigde bodems van Leefmilieu Brussel. Sinds 2006 werden slechts 14 administratieve boetes uitgeschreven voor bedragen tussen 50 en 62.500 euro.

- Hoeveel zaken worden momenteel behandeld?

- Hoeveel administratieve boetes worden jaarlijks uitgeschreven?

- Wat is het totale bedrag van de boetes?

- Worden de bedragen daadwerkelijk betaald door degenen die er verantwoordelijk voor zijn?

- Hoeveel klachten worden daadwerkelijk per jaar ingediend?

Een twintigtal "antireclamebrievenbussen" werden vernield in Brussel
3-4 in verschillende gemeenten. "Stop Pub"-stickers werden afgescheurd of getagd. Deze daden van vandalisme hebben nu ook gevolgen voor de brievenbussen in de flatgebouwen.

- Hoe kan LB in deze omstandigheden gevolg geven aan de bij de politie ingediende klachten?

- Heeft het vandalisme gevolgen voor de onroerende goederen die behoren tot het gebouwenbestand van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)?


1 STOP Pub: minder papier in de brievenbus, bijgewerkt op 31/03/2020
2 Kaderrichtlijn van de EU betreffende afvalstoffen (richtlijn 2008/98/EG)
3 Une vingtaine de boîtes aux lettres "anti-pub" vandalisées à Bruxelles RTBF avec Agences 04/03/2020
4 BELGA. Qui s’acharne sur les boîtes aux lettres bruxelloises ? L’Avenir.net 04/03/2020
 
 
Antwoord    1/

De bijgewerkte cijfers van Bpost zijn beschikbaar en worden maandelijks verstuurd.

Volgens de laatste tellingen van oktober 2020 zijn er in Brussel 191.100 brievenbussen met een anti-reclamelabel (d.w.z. 32% van alle brievenbussen).

In 2012 bedroeg het aantal brievenbussen met een sticker 116.000. Dit is waarschijnlijk een typefout op de website. De gegevens waren jammer genoeg toen niet bijgewerkt. De website vermeldt nu het juiste aantal brievenbussen.

Gezien het antwoord op de vorige vraag is deze vraag niet langer relevant en zijn de cijfers gecorrigeerd.


2/

Er bestaat een papierfonds dat gebruikt kan worden voor de financiering van de sector, maar dit fonds werd niet gebruikt voor de anti-reclamesticker. Er zijn onderhandelingen gaande met de sector om de financiering en de verdeling goed te keuren.

Aangezien de stickers aan de buitenkant van de brievenbussen geplakt worden, moeten ze bestand zijn tegen vocht en het zonlicht. Deze criteria zijn belangrijk om te verzekeren dat ze lange tijd mee gaan, en dus niet snel vervangen moeten worden. De antireclamestickers worden bedrukt met plantaardige inkt maar op vinyl (plastic), omdat dit het enige materiaal is dat weerbestendig is.


3/

De procedure van Leefmilieu Brussel voorziet in een opvolging wanneer er gedurende een bepaalde periode meerdere klachten worden ontvangen, van verschillende personen, zodat de brief daadwerkelijk effect heeft en doorslaggevend is als er een proces-verbaal moet worden opgesteld. Met het oog op de procedures uit het Wetboek van Inspectie om een proces-verbaal op te maken en een eventuele alternatieve administratieve boete op te leggen, heeft Leefmilieu Brussel immers geoordeeld dat de vervolging op basis van een reeks klachten de beste garanties biedt voor de naleving van de procedures en dus het meest doeltreffend is.


4/

Leefmilieu Brussel heeft momenteel 32 inspectiedossiers geopend met waarschuwingen en brieven met ingebrekestellingen. Daarnaast worden 52 andere bedrijven nauwlettend gevolgd en zou een inspectiedossier kunnen worden geopend in geval van hardnekkige klachten.

Sinds 2006 zijn er 14 administratieve boetes geweest.

Het totale bedrag van de boetes sinds 2006 bedraagt € 14.406 en is als volgt verdeeld:

Jaar

Bedrag

2011

625 EUR

2011

625 EUR

2011

625 EUR

2012

375 EUR

2012

625 EUR

2012

1.125 EUR

2012

1.250 EUR

2014

1.250 EUR

2016

698 EUR

2016

1.125 EUR

2017

1.883 EUR

2017

1.500 EUR

2018

1.350 EUR

2019

1.350 EURAlle boetes zijn betaald, behalve twee, waarvoor het dossier naar de FOD Financiën is gestuurd.

Leefmilieu Brussel ontving 749 klachten in 2018, 646 in 2019 en 366 klachten t.e.m. 09/10/2020.


5/

De opvolging van de bij de politie ingediende klachten valt niet onder de bevoegdheid van Leefmilieu Brussel. LB informeert de klagers over dergelijke gevallen van vandalisme, evenals over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de politie en geeft een nieuwe sticker.

LB beschikt niet over precieze informatie over de soort getroffen woning. De klagers geven aan dat het een huis of een appartement is. Er werd geen melding gemaakt van het feit dat het om een eigendom van de BGHM zou gaan.