Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de leegstaande en vermoedelijk leegstaande woningen ten aanzien van hun laag waterverbruik.

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 396)

 
Datum ontvangst: 16/10/2020 Datum publicatie: 11/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Er zijn veel leegstaande of zelfs verlaten woningen in Brussel. De bijeenkomst van verschillende verenigingen onder de naam "20ste gemeente" schat dat er 30.000 leegstaande woningen zijn voor een oppervlakte van 6.500 km². Huurleegstand is niet inbegrepen in dit astronomische cijfer.

Een manier om de cijfers voor leegstaande woningen te bevestigen is te verwijzen naar de gegevens die door de drinkwaterbedrijven kunnen worden verstrekt, namelijk Vivaqua voor Brussel. Concreet is het de bedoeling om de watermeters te tellen die minder dan 5 m³ per jaar verbruiken.

Met het oog op uw bevoegdheden, waaronder het waterbeleid, wil ik u de volgende vragen stellen:

- Hoeveel watermeters hebben voor de jaren 2018 en 2019 een jaarlijks verbruik van minder dan 5 m³?

- Kunt u, uitgaande van dit cijfer, een schatting maken van het overeenkomende aantal leegstaande en vermoedelijk leegstaande woningen?

- Hoe worden deze indicatieve gegevens gebruikt, in de wetenschap dat de meerderheid zich heeft voorgenomen om leegstaand te bestrijden?
 
 
Antwoord    Hieronder vindt u het aantal meters met een jaarlijks verbruik van minder dan 5m³, en dit respectievelijk voor 2018 en 2019:

Voor water:
- in 2018: 17.793 watermeters;
- in 2019 : 18.249 watermeters;

Op basis van het aantal betrokken meters kan het aantal vermoedelijk leegstaande woningen niet worden ingeschat. Dit betreft immers slechts een aanwijzing voor mogelijke leegstand (net zoals het ontbreken van een domicilie op een adres, de aanwezigheid van een elektriciteitsmeter met een lager gebruik dan 100 kWh/jaar, en het ontbreken van nochtans onmisbare meubels voor een woonbestemming). Dit zijn allemaal aanwijzingen voor vermoedelijke leegstand, maar enkel een grondig onderzoek kan dit bevestigen. Vervolgens moeten dan nog de reden en dus ook de legitimiteit van de leegstand worden nagegaan.

Zoals vermeld in verschillende antwoorden op eerdere schriftelijke vragen, verrichten de VUB en de ULB momenteel onderzoek rond de invoering van een gewestelijke inventaris van vermoedelijk leegstaande woningen. Deze inventaris zal worden opgesteld door het kruisen van gegevens van een aantal databanken, in het bijzonder de databanken betreffende de water- en elektriciteitsmeters met een jaarlijks verbruik dat respectievelijk onder 5 m³ en 100kWh blijft.

Enkel door metergegevens met andere data te kruisen, kan het aantal vermoedelijk leegstaande woningen op het volledige grondgebied van het Gewest behoorlijk betrouwbaar worden geraamd.

Naast het nut van deze gegevens voor het opstellen van een gewestelijke inventaris gebruikt de cel Leegstaande woningen deze gegevens ook bij spontane controles.

De cel Leegstaande woningen treedt immers niet enkel op na klachten van gemeenten of erkende verenigingen, maar ook en voornamelijk uit eigen beweging, zoals reeds werd beschreven in het antwoord op parlementaire vraag nr. 318 van mevrouw Zoé Genot.

In dit kader combineren de onderzoekers verschillende benaderingen:  de toetsing van de gegevens van de lijsten van meters met een verbruik dat lager ligt dan de door de regering vastgestelde drempels, verstrekt door Vivaqua en Sibelga, alsook van de domiciliëringen in het Rijksregister, screening op het terrein, enz.