Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bescherming en bevordering van het welzijn van de werknemers van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel – MIVB.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 614)

 
Datum ontvangst: 15/10/2020 Datum publicatie: 11/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 19 juli 2018 ondervroeg ik, naar aanleiding van gevallen van pesterijen bij de MIVB die door de pers werden gemeld, de vorige minister van Mobiliteit, Pascal Smet (Sp.a), over de bescherming en bevordering van het welzijn van de MIVB-werknemers1.

Op 15 oktober 2020 vernemen we uit een Belga-bericht dat de MIVB een onderzoek heeft ingesteld naar pesterijen na een ongeval met verwondingen.

Zoals u weet is “elk geval van pesten [...] het voorwerp van een individuele behandeling, ofwel door de vertrouwenspersonen, of door de preventieadviseurs van SPMT-ARISTA"
2.

Graag een antwoord op de volgende vragen in verband met de MIVB:

1. Over welke middelen beschikt de MIVB om geweld, ongewenst seksueel gedrag en pesterijen op het werk te voorkomen, te analyseren, te controleren, te evalueren en te bestrijden?

2. Van hoeveel klachten betreffende de psychosociale aspecten werd akte genomen sedert 2018 (per jaar, per interventie)? Werden maatregelen genomen ingevolge die klachten? Zo ja, welke?

3. Van wanneer dateert de laatste risicoanalyse betreffende de psychosociale risico’s op het werk en wat was het resultaat ervan? Wie voerde ze uit, wat was de kostprijs ervan inclusief alle taksen en wie heeft de rekening betaald?

4. Werd informatie gegeven aan de personeelsleden betreffende de psychosociale risico’s op het werk en alle vormen van ongewenst gedrag op het werk? Zo ja, wanneer? Werd het hele personeel behoorlijk geïnformeerd?

5. Werd bij de MIVB een risicoanalyse betreffende psychosociale risico’s op het werk uitgevoerd ingevolge het laatste geval van pesterijen?

6. Werden ingevolge de laatste risicoanalyse nieuwe preventiemaatregelen opgenomen in het globaal actieplan voor preventie of het jaarlijks actieplan in het kader van het welzijnsbeleid van de MIVB?

7. Hoeveel personen werken thans voor de MIVB als

a. Medewerker?
b. Stagiair?


1-2 http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=141591&base=1, geraadpleegd op 15 oktober 2020.
 
 
Antwoord    Wanneer een werknemer het voorwerp meent te zijn van geweld of pesten of wanneer die blootgesteld wordt aan psychosociale risicofactoren die moeilijke werkomstandigheden voor hem/haar meebrengen, voorziet de wet dat die werknemer een informele of formele interventie kan aanvragen bij een preventieadviseur voor psychosociale risico’s.

In dit kader kan elke MIVB’er aan de preventiemedewerker van Cohezio of aan een vertrouwenspersoon vragen om een tussenkomst met een andere persoon (overste, collega, enz.) om een meningsverschil op te lossen of tussen te komen in de werkomstandigheden.

De bedoeling is om een wederzijds akkoord te verkrijgen, ten bate van beide partijen.

Bij een niet-akkoord of een conflict kan de preventieadviseur ook een bemiddelingsbedrijf voorstellen of een formele interventie aanvragen als er een point of no return bereikt werd.

Wanneer er een formele aanvraag is en de analyse gebeurde, dient de preventieadviseur een schriftelijk advies in bij de werkgever waarin verschillende voorstellen geformuleerd staan om een sereen werkklimaat te kunnen bewerkstelligen en er met de nodige maatregelen een einde kan komen aan de problematische situatie.

Wat betreft het actieplan informeert de MIVB steeds binnen de termijn van twee maanden, de betrokken preventiemedewerker over het dossier en de maatregelen die de werkgever zal nemen.

De opvolging van een formele vraag is zeer compleet. Het geheel aan aanbevelingen en preventiemaatregelen dat door de preventieadviseur voor psychosociale risico’s wordt aangeraden wordt in overweging genomen door de werkgever en omgezet in een actieplan.

Zoals wettelijk bepaald (KB van 10 april 2014) heeft de MIVB intern 7 vertrouwenspersonen benoemd die door het Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplek (CPBW) aangesteld zijn. Deze mensen worden opgeleid en behaalden de juiste diploma’s om medewerkers die dat willen bij te staan. Ze kunnen helpen in geval van geweld op het werk, moreel of seksueel geweld, pesten, stress en burn-out.

De artsen van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) staan eveneens ter beschikking en bieden een luisterend oor voor de medewerkers, alsook voor de preventiemedewerkers.

Een team van 7 sociale adviseurs staat elke dag op alle sites van de MIVB klaar voor de medewerkers. Deze adviseurs bieden een luisterend oor voor alle medewerkers.

Voor het luik analyse: de MIVB hield in 2015 samen met SECUREX een enquête over de psychosociale last.

De MIVB sensibiliseerde in 2017-2018-2019 nagenoeg haar voltallige personeel wat betreft psychosociale risico’s.

De MIVB is momenteel bezig met de omvorming van deze opleiding aan de hand van de feedback van deelnemers (opleiding in groepen van 50 medewerkers): verkleinen van het aantal deelnemers per sessie, starten met een deel e-learning, aangevuld met een deel waar de deelnemers situaties kunnen voorleggen die ze beleefden op het werk en specifieke aandacht voor managers en hun belangrijke rol hierin.

De MIVB hield in 2015 ook met hulp van Securex een enquête over de psychosociale last (zie onderstaand antwoord voor de details).

In het activiteitenverslag van Cohezio staat dat er in 2018 22 aanvragen voor informele tussenkomst waren, 1 aanvraag voor collectieve formele tussenkomst en 5 vragen voor individuele formele tussenkomst.

Voor 2019 waren er 34 aanvragen voor informele tussenkomsten, 1 aanvraag voor collectieve formele tussenkomst en 1 aanvraag voor individuele formele tussenkomst.

Voor 2020 heeft de MIVB nog geen cijfers aangezien het jaar nog niet beëindigd is.

De aanbevelingen van Cohezio zijn confidentieel. Ze worden individueel bezorgd aan de betrokken personen met een individuele aanvraag. Ze worden aan het CPBW bezorgd voor collectieve aanvragen.

De laatste enquête over de psychosociale lasten werd in mei 2015 gehouden. De resultaten liggen iets hoger dan de Belgisch benchmark (de benchmark van SECUREX meet de graad van voldoening van medewerkers in een bedrijf in België. Het gemiddelde in België lag in 2015 op 6.69/10 en bij de MIVB op 6.70/10).

Deze enquête werd door SECUREX uitgevoerd op vraag van de MIVB. De vergoeding van de kosten werd voorzien in het contract met de verzekeraar-wet in het preventieve luik. De MIVB communiceert niet over de bedragen van individuele contracten die met externe bedrijven werden afgesloten. Dat gaat in tegen de vertrouwelijkheid van contracten met bedrijven.

Het opleidingsprogramma voor psychosociale risico’s startte in november 2016 met piloot-sessies.

Tijdens de lancering werkte de MIVB samen met het Instituut voor psychosociale opleiding en interventie.

Daarna werkte de MIVB samen met CRESEPT. CRESEPT is gespecialiseerd in de organisatie van opleidingen voor mensen die zich willen toeleggen op de functie van preventieadviseur maar ook voor mensen die interesse hebben voor welzijn op het werk. De MIVB werkt nog steeds samen met CRESEPT en met Cohezio (+ zie antwoord hierboven voor de reeds gehouden en de voorziene opleidingen).

De psychosociale risico’s worden in verschillende risicoanalyses in verschillende departementen aangehaald.

Ter herinnering: zoals hierboven aangegeven wordt elk geval van pesten individueel behandeld, ofwel door de vertrouwenspersonen ofwel door de preventieadviseurs van Cohezio.

Het geval van intimidatie uit uw vraag (dat opdook in de pers) is geen geval van intimidatie. De term werd foutief gebruikt in de interne communicatie door de MIVB en daarna rechtgezet.

De MIVB zet enorm in op dit onderwerp en zal dit ook blijven doen, rekening houdende met de urgenties van het moment (bijvoorbeeld de coronacrisis momenteel).

Het actieplan voorziet in:
- Het verderzetten van opleidingen voor stressbeheer, slachtofferhulp, sensibiliseren van psychosociale risico’s, het beheer van diversiteit, het beheer van absenteïsme en CAO 100 (collectieve arbeidsovereenkomst over het preventieve beleid inzake drugs en alcohol op de werkvloer).
- Een programma “Fit for life” waarbij een medewerker zijn/haar stress beter leert beheren in 5 sessies (wordt uitgevoerd door EAP, een programma voor hulp aan werknemers)
- Een communicatiecampagne naar het voltallige personeel waarbij er nog eens wordt herinnerd aan het bestaan van EAP.

U kan het aantal medewerkers (m/v) van de MIVB op 31/12/2019 vinden in het jaarverslag dat beschikbaar is op de website van de MIVB.

In 2019 telde de MIVB 141 niet bezoldigde stagiairs.