Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de dierproeven in het kader van de Covid-19-crisis.

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 487)

 
Datum ontvangst: 16/10/2020 Datum publicatie: 05/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Onderzoekers over de hele wereld werken onverdroten aan een vaccin en een geneesmiddel tegen Covid-19. Het farmacologisch, preklinisch en klinisch onderzoek is zeer waarschijnlijk fors opgevoerd in het Brussels Gewest.

Anderzijds moest veel onderzoek worden uitgesteld, omdat de Covid-19-richtlijnen het dagelijkse werk in de laboratoria hebben bemoeilijkt.

Dat heeft rechtstreekse gevolgen: duizenden proefdieren in de laboratoria zouden geëuthanaseerd zijn, omdat ze niet "gebruikt" werden. Wetenschappers en eigenaren van dierenwinkels hebben dat in de media gemeld.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Hoeveel dieren werden sinds de invoering van de nationale Covid-19-richtlijnen geëuthanaseerd, omdat ze niet gebruikt werden voor een proef of omdat de proef voortijdig werd stopgezet?

2. Hoeveel dieren werden al gebruikt in onderzoek over Covid-19?

3. Is men al begonnen met klinische proeven op menselijke patiënten?

4. Welke diersoorten worden, tot slot, daarvoor gebruikt?
 
 
Antwoord    Vraag 1

Eenieder die dieren gebruikt, moet aan het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel de statistieken meedelen die betrekking hebben op het gebruik van dieren in de laboratoria in de loop van het voorgaande kalenderjaar, en dat uiterlijk 31 januari. De gevraagde gegevens zullen bijgevolg pas beschikbaar zijn vanaf 31 januari 2021.

De dieren die gekweekt en gedood werden zonder dat ze gebruikt werden in een procedure, worden echter niet opgenomen in de jaarlijkse statistische gegevens. Voor deze dieren moeten de gegevens slechts één keer om de vijf jaar worden doorgegeven bij de presentatie van het vijfjaarlijkse verslag. De gegevens worden evenwel enkel verzameld voor de dieren die gedood werden tijdens het kalenderjaar dat voorafgaat aan dat van de presentatie van het vijfjaarlijkse verslag (voor het volgende verslag worden enkel de gegevens voor het jaar 2022 verzameld). De Europese commissie is zich bewust van deze problematiek en een nationale verplichting tot informatieverstrekking zou alleen kunnen worden overwogen indien wordt aangenomen dat het geen strengere nationale maatregel is dan die waarin Richtlijn 2010/63 voorziet.

Op dit moment kunnen de volledige cijfers enkel op vrijwillige basis verkregen worden. In dit stadium hebben 10 laboratoria deze vraag beantwoord en daaruit volgt dat 2 laboratoria dieren hebben moeten euthanaseren (101 kuikens en 30 muizen).


Vraag 2

Op dit moment hebben, op basis van de niet-technische samenvattingen die aan de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel werden overgemaakt, 2 projecten betrekking op COVID-19. Het eerste project is in mei gestart en zal maximaal 5 jaar duren. Gedurende deze 5 jaar zullen maximaal 783 muizen worden gebruikt. Het tweede project is in juni gestart en zal maximaal 2 jaar duren. Gedurende deze 5 jaar zullen maximaal 912 muizen worden gebruikt.


Vraag 3

Ik beschik niet over deze informatie die buiten mijn bevoegdheid inzake dierenwelzijn valt.


Vraag 4

Op dit moment worden enkel muizen gebruikt bij onderzoek in verband met COVID-19.