Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitbreiding Brussels activeringsbeleid - doelgroepen.

Indiener(s)
Bianca Debaets
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 491)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 21/10/2020 Datum publicatie: 30/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 30/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het Brussels Regeerakkoord lees ik de volgende passage over de jongerengarantie:

‘Gelet op de positieve resultaten van dit beleid zal de Regering dit uitbreiden naar alle werkzoekenden, ongeacht hun leeftijd, tot een “Oplossingengarantie”. Werkzoekenden krijgen daarbij een job, een stage, een opleiding of een erkenning van hun competenties voorgesteld.

De nieuw ingeschreven werkzoekende bij Actiris moet hierbij binnen de kortst mogelijke termijn een individueel overzicht voorgesteld krijgen (ervaring, kwalificaties, sterke punten en zwakke punten die bijgewerkt moeten worden) en concrete voorstellen betreffende de inschakelings- en opleidingssteun die ter beschikking zijn. Dit overzicht voorziet onder meer in een proef voor de taalkennis en de kennis van basis informaticatoepassingen.

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel:

- Welke evolutie van langdurig en oudere werklozen in het BHG is er gebeurd in de voorbije 2 jaar? Kunt u dat onderverdelen naar leeftijdscategorieën, geslacht, taalrol, nationaliteit, duurtijd werkloosheid? Kan u deze evolutie evalueren?

- Naar welke doelgroepen worden maatregelen bestudeerd in het kader van de ‘oplossingengarantie’? Welke nieuwe of andere begeleidingsinitiatieven dan de “Oplossingengarantie” zijn er beslist per doelgroep? Welk tijdskader stelt u voorop en welk budget trekt u hiervoor uit?

- Welke doelstellingen stelt de regering ter zake voorop? Op welke manier zal het doelgroepenbeleid gemonitord worden?

- Bent u in overleg met de bevoegde deelstaat/federale ministers en relevante actoren omtrent deze problematiek? Welke conclusies leverde dit overleg op?

- Is er bestudeerd hoe de bovenvermelde doelgroepen geïmpacteerd worden door de coronacrisis? Neemt Actiris op basis hiervan nieuwe initiatieven
 
 
Antwoord    Alle elementen van het antwoord met betrekking tot de evolutie van de werkzoekenden bevinden zich op de website van Viewstat. Hier kunt u snel en makkelijk de belangrijkste statistieken m.b.t. werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de door Actiris ontvangen vacatures raadplegen.

Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de niet-werkende werkzoekenden in het Brussels gewest volgens de belangrijkste eigenschappen van de niet-werkende werkzoekenden (NWWZ).

Op basis van de meest recente gegevens die beschikbaar zijn (oktober 2020), stellen we vast dat het aantal NWWZ met 2,7 % is gestegen.

We stellen een sterkere stijging vast bij mannen (+ 4,6 %) dan bij vrouwen (+ 0,7 %), bij WZ die een uitkering ontvangen (+ 4,6 %) en jongeren in beroepsinschakelingstijd (+ 15 %), bij jonge werkzoekenden (+ 7,4 % voor min-25-jarigen en + 11,1 % voor 25 tot 29-jarigen), bij hooggeschoolde WZ (+ 11,1 %) en middelmatig geschoolde WZ (+ 5,1 %), bij NWWZ met Europese nationaliteit (+ 7,2 %), bij NWWZ van korte duur (< 1 jaar: + 9,9 %) en middellange duur (1 tot 2 jaar: + 7,6 %).

De tabel geeft ook cijfers in functie van de taal van het dossier:

Tabel 1

Evolutie van de NWWZ in het Brussels gewest in functie van de verschillende eigenschappen :

oktober 2018 - 2019 - 2020

10/2018

10/2019

10/2020

en %

Var. 2019-2020

en v.a.

en %

NWWZ

91.214

88.977

91.403

100,0%

2.426

2,7%

Geslacht

Mannen

46.851

45.792

47.904

52,4%

2.112

4,6%

Vrouwen

44.363

43.185

43.499

47,6%

314

0,7%

Categorie

WZUA

61.386

56.298

58.872

64,4%

2.574

4,6%

Jongeren in BIT

5.350

5.912

6.796

7,4%

884

15,0%

Andere

24.478

26.767

25.735

28,2%

-1.032

-3,9%

Leeftijds-categorie

< 25 jaar

9.822

9.574

10.286

11,3%

712

7,4%

25 tot 29 jaar

12.052

11.661

12.955

14,2%

1.294

11,1%

30 tot 49 jaar

45.932

43.767

43.983

48,1%

216

0,5%

50 jaar en ouder

23.408

23.975

24.179

26,5%

204

0,9%

Opleidings-niveau

Laag

20.079

18.968

18.879

20,7%

-89

-0,5%

Midden

19.317

18.958

19.931

21,8%

973

5,1%

Hoog

13.427

14.973

16.638

18,2%

1.665

11,1%

Buitenland (zonder gelijkschakeling)

38.391

36.078

35.955

39,3%

-123

-0,3%

Nationaliteit

Belg

59.730

57.848

59.606

65,2%

1.758

3,0%

EU

14.009

13.981

14.991

16,4%

1.010

7,2%

Niet-EU

17.475

17.148

16.806

18,4%

-342

-2,0%

Inactiviteits-duur

< 1 jaar

33.978

34.065

37.439

41,0%

3.374

9,9%

1-2 jaar

13.167

12.299

13.239

14,5%

940

7,6%

2 jaar >

44.069

42.613

40.725

44,6%

-1.888

-4,4%

Taal van het dossier

FR

87.783

85.577

87.737

96,0%

2.160

2,5%

NL

3.431

3.400

3.666

4,0%

266

7,8%

Bron : Actiris, Berekeningen view.brusselsDe Oplossingsgarantie is een uitbreiding van de "Youth Guarantee" naar werkzoekenden van 30 jaar en ouder die voor de eerste keer in de categorie van de niet-werkende WZ bij Actiris zijn ingeschreven:
­ Met de Oplossingsgarantie willen we de begeleiding die we onze WZ aanbieden meer oplossingsgericht en meer resultaatgericht maken. De Oplossingsgarantie is een belofte die Actiris samen met zijn partners aangaat om elke nieuw ingeschreven werkzoekende uiterlijk 12 maanden na zijn inschrijving bij Actiris een oplossing te bieden.
­ De oplossingen zijn: tewerkstelling, stage in een onderneming, validering van de competenties, beroepsopleiding of studiehervatting.

De doelgroep waarop de Oplossingsgarantie zich richt is:
- Brusselse werkzoekenden jonger dan 30 jaar, die na hun studies zijn ingeschreven en zich in de beroepsinschakelingstijd bevinden
- Werkzoekenden jonger dan 65 jaar die voor het eerst als niet-werkende werkzoekende zijn ingeschreven.

Op 4 maart 2019 heeft Actiris een nieuwe begeleiding ingevoerd en stelt het in haar diensten de Oplossingsgarantie voor aan haar werkzoekenden.

Om de operationalisering van de Oplossingsgarantie te optimaliseren, kan Actiris vanaf 2021 rekenen op de deelname van "garantiepartners", die net zoals Actiris een aantal verplichtingen moeten naleven en zich engageren om elke nieuw ingeschreven WZ een oplossing te bieden. Door een beroep te doen op zijn partners, o.a. de Ateliers voor het Actief Zoeken naar Werk, de Missions locales en Lokale Werkwinkels, erkent Actiris hun resultaatgerichte expertise en de specifieke methodes die zij voor hun acties toepassen. De betrekking van partners in de Oplossingsgarantie is gebaseerd op een constant budget dat in het kader van de partnershipovereenkomsten wordt toegekend.

Naast de begeleiding aangeboden in het kader van de Oplossingsgarantie is er nog:
­ De universele begeleiding (een aangepaste begeleiding) die wordt verstrekt aan elke langdurig werkzoekende of elke werkzoekende die zich opnieuw inschrijft, en die hem dichter bij de arbeidsmarkt moet brengen. De werkzoekende kan op zijn verzoek een intensieve begeleiding krijgen.
­ De specifieke begeleiding die wordt verstrekt aan elke werkzoekende die geconfronteerd wordt met een specifiek probleem dat zijn beroepsinschakeling belemmert of verhindert.

In het kader van de algemene regeringsverklaring voor 2019-2024, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke regering zijn wens uitgedrukt om de Oplossingsgarantie uit te breiden naar elke werkzoekende.

Een monitoring op basis van onderstaande indicatoren zal het mogelijk maken om de impact en de evolutie van de uitvoering van de Oplossingsgarantie op te volgen en te monitoren.

Er zal verslag uitgebracht worden per gebruiksniveau (globaal, zones, agentschappen, partnertype, consulenten), maar ook in totaalcijfers met een maandelijkse/wekelijkse frequentie:
- indicatoren van de middelen en werklast
- indicatoren m.b.t. het publiek
- verwezenlijkingsindicatoren eerstelijnsbegeleiding (aantal begeleidingen, beroepsbalansen, activiteiten, opvolgingen) en kwaliteitsindicatoren
- Oriënteringen (toeleidingen, doorverwijzingen naar gespecialiseerde begeleiding (Actiris) en afgevaardigden (partners)
- oplossingsindicatoren (resultaat) (aantal oplossingen, voorgestelde oplossingen, termijn eerste oplossing enz.)
- impactindicatoren (doorstromingsindicator (doorstroming naar werk, opleidingen enz. binnen de 6 maanden na het einde van de begeleiding))
- Onderverdeling van het publiek (onderverdeling volgens sociodemografische en socio-economische eigenschappen)

In september 2020 heeft view.brussels een analyse uitgevoerd over de verschillende gevolgen van de gezondheidscrisis voor werkzoekenden.

Op de website van Actiris vindt u het rapport van juli 2020: https://www.actiris.brussels/media/0i3lirji/2020-05-_view_brussels_impact_covid_brusselse-arbeidsmarkt-compress%C3%A9-h-2E854F0A.pdf

De redelijk beperkte stijging van de werkloosheidscijfers op jaarbasis is niet alleen te verklaren a.d.h.v. de verschillende voorzieningen (zoals de tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht of het moratorium op faillissementen) die het verlies van jobs hebben beperkt, maar ook door de opvallende daling van het aantal inschrijvingen bij Actiris tijdens de verschillende lockdownperiodes voor het niet-vergoedbare publiek (waarvan een groot deel begunstigden zijn van de OCMW's en tijdens deze gezondheidscrisis niet meer verplicht zijn zich bij Actiris in te schrijven - we hebben vastgesteld dat het aantal inschrijvingen bij Actiris van deze personen sterk gedaald is). Wanneer de gezondheidsomstandigheden verbeteren, stellen we daarentegen een stijging van het aantal inschrijvingen vast in vergelijking met de vorige maanden (bv. in de loop van juni, augustus en september).

We verwachten evenwel dat het aantal niet-werkende werkzoekenden in 2021 nog sterker zal stijgen. De moeilijke heropleving van de vraag omwille van de verminderde inkomsten van gezinnen, het gebrek aan vertrouwen in de toekomst en de sociale afstand, gecombineerd met een redelijk groot risico op faillissementen in bepaalde sectoren, de zeer lage tewerkstellingsvooruitzichten van de Brusselse ondernemingen en het gevaar dat tijdelijke werklozen uiteindelijk ontslagen zullen worden, dreigen ervoor te zorgen dat de Brusselse werkloosheid vooral in 2021 aanzienlijk zal stijgen. Deze stijging dreigt bovendien te worden versterkt door het feit dat een deel van het publiek dat zijn zoektocht naar werk tijdens de lockdown heeft gestaakt (waaronder vrij ingeschreven WZ), zich opnieuw zullen komen inschrijven bij Actiris.