Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de procedures voor het gebruik van juridische adviesdiensten.

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 203)

 
Datum ontvangst: 26/10/2020 Datum publicatie: 14/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 10/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De ministeriële kabinetten en administraties doen regelmatig een beroep op de diensten van advocaten voor juridisch advies en vertegenwoordiging voor de rechtbanken. Bepaalde stappen hebben in het verleden het vertrouwen van het publiek in de onpartijdigheid van de toekenning van deze prestaties ondermijnd.

Het doel is om goed openbaar bestuur in dit soort procedures en een gelijke behandeling van de kandidaten voor de uitoefening van openbare prestaties te kunnen garanderen.

Met betrekking tot uw ministerieel kabinet en uw administratie:

1. Kunt u aangeven hoe uw administratie de reguliere juridische zaken toewijst?

2. Kunt u het volgende meedelen:

a) een lijst van de juridische adviesdiensten en advocaten waarmee uw kabinet en uw administratie in 2018 en 2019 heeft samengewerkt;
b) voor elk van hen, het bedrag van de in de loop van 2018 en 2019 betaalde honoraria;
c) voor elk van hen, de toegepaste selectiecriteria en procedures.
 
 
Antwoord    1/

Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels) hecht groot belang aan de principes van gelijke behandeling, non-discriminatie, transparantie en proportionaliteit. De aanbestedende overheid moet bijgevolg de inschrijvers op gelijke voet behandelen, zonder enige vorm van discriminatie, transparant en proportioneel. Dit houdt de verplichting in om, en in zoverre dat en wanneer mogelijk, de concurrentie te laten spelen (de vereiste van mededinging). De aanbestedende overheid is er dus toe gehouden meerdere geïnteresseerden te consulteren. Concreet raadpleegt Talent dan ook minimaal drie advocatenkantoren.

Bovendien is Talent bezig met de plaatsing van een overheidsopdracht inzake juridische prestaties door advocaten (juridische vertegenwoordiging en consultancy). Deze overheidsopdracht werkt met verschillende percelen. Elk perceel zal slechts aan één inschrijver worden gegund, onverminderd de mogelijkheid voor eenzelfde inschrijver om verschillende percelen binnen te halen. Waar Talent weliswaar zelf de advocatenkantoren uitnodigt om een offerte in te dienen, zal de procedure objectief verlopen, waarbij de offertes aan verschillende gunningscriteria getoetst worden.


2/

Ons antwoord heeft enkel betrekking op Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels).

Tijdens het jaar 2018 werden de advocaten van het advocatenkantoor Xirius aangewezen om een opleiding over de formele motivering te geven.

De prijs was het gunningscriterium in deze overheidsopdracht.

Het advocatenkantoor Xirius rekende hiervoor 8400 EUR aan (exclusief BTW).

In het jaar 2018 werd Meester Mathieu Velghe aangewezen om de Gewestelijke Kamer van beroep bij te staan bij een beroep voor de Raad van State.

Het ging om een overheidsopdracht van beperkte waarde (< 30 000 EUR) overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en artikel 124 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Er werden geen gunningscriteria opgegeven.

De advocaat rekende hiervoor 2677, 67 EUR aan (exclusief BTW).

Tijdens het jaar 2019 werden de advocaten van het advocatenkabinet Cambier aangewezen om hun juridisch advies te geven over de toegangskaart, de validatie van competenties en de overgang (2019/045).

Het ging om een overheidsopdracht van beperkte waarde (< 30 000 EUR) overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en artikel 124 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

De gunningscriteria voor deze overheidsopdracht waren de prijs (50 %), de ervaring van de advocaat die dit juridisch advies zou uitwerken (40 %) en de termijn om een juridisch advies in te dienen (10 %).

Het advocatenkabinet Cambier rekende hiervoor een ereloon van 4880 EUR (exclusief BTW) aan.

In het jaar 2019 werd het advocatenkantoor Xirius aangewezen om een juridisch advies uit te brengen betreffende de quota ziekteverlof (2019/066).

Het ging eveneens om een overheidsopdracht van beperkte waarde (< 30 000 EUR) overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en artikel 124 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

De gunningscriteria voor deze overheidsopdracht waren de prijs (50 %), de ervaring van de advocaat die dit juridisch advies zou uitwerken (40 %) en de termijn om een juridisch advies in te dienen (10 %).

Er werd een ereloon van 600 EUR (exclusief BTW) aangerekend.


Wat het bestuur Brussel Financiën en Begroting betreft is dit de lijst van de juridische adviezen en advocaten met wie het bestuur heeft gewerkt in 2018 en 2019:
- In 2018:
o Liedekerke - overheidsopdracht voor diensten betreffende een geschil beheerd door de DJZ (opdrachtbrief) die werd aangerekend op de BFB-kredieten: 19.943,47 euro incl. btw.
o Equal Partners - overheidsopdracht voor diensten betreffende een juridische analyse van de wetgeving op overheidsopdrachten in het kader van het gewestelijke SAP-platform - opdrachtbrief: 4.573,8 euro incl. btw.

- In 2019:
o Stibbe: - overheidsopdracht voor juridische diensten betreffende het Brussels overheidsfinanciënrecht (opdrachtbrief) vastlegging 13.000 euro - vereffening 2019: 6.598,13 euro
o Cairn Legal - overheidsopdracht voor de diensten van een advocaat gespecialiseerd in bank- en financieel recht - vastlegging 27.515,4 euro - vereffening 2019: 1.802,9 euro

Voor elk van deze overheidsopdrachten was er een inmededingingstelling op basis van een opdrachtbrief of een bestek. Het selectiecriterium voor deze vier overheidsopdrachten is met name de prijs.


Wat de
DJZ (BA Gatz) betreft:

Leurquin en vennoten

€ 6.851,61

Philippe Mormal

€ 18.740,47

Altius

€ 675,24

Liedekerke-Wolters-Waelbroeck

€ 247.304,28

Nautadutilh

€ 27.475,13

Jean-François De Bock

€ 5.885,79

Lallemand en Legros

€ 6.523,11

Claeys & Engels

€ 15.501,25

Deprevernet

€ 952,8

Younity

€ 11.770,27

Olivier Rijkaert

€ 3.013,01

Equal Partners

€ 80,00

UGKA

€ 7.906,44

Thomas Cambier

€ 878,46

Priam

€ 4.521,64

Thetis

€ 2.571,25

IUSTUS

€ 3.286,97

Antoine Leroy

€ 1.580,98

Nicolas Kuczynski

€ 1.736,96

Eric Libert

€ 3.469,67

H&V Tax law

€ 4.212,62

Philippe Schaffner

€ 4.809,75

Xavier Magnee

€ 2.580,46Voor elk dossier is er een oproep tot mededinging. De expertise in het domein en de prijs maken steeds deel uit van de selectiecriteria.


Wat
Brussels International - Externe Betrekkingen (BA Gatz) betreft:
- 2018
o Lydian Avocats - Algemeen juridisch advies : 6.167,38 euro. Overheidsopdracht van beperkte waarde - Oproep tot mededinging (cf. artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).
- 2019
o Lydian Avocats - Algemeen juridisch advies : 9.207,50 euro. Overheidsopdracht van beperkte waarde - Oproep tot mededinging (cf. artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten)
o Monard Law - Algemeen juridisch advies : 7.506,54 euro. Overheidsopdracht van beperkte waarde - Oproep tot mededinging (cf. artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten)
o Eubelius cvba - Opvolging subsidies : 2.005,58 euro. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking volgens artikel 26, § 1, 1°, a) van de wet van 15 juni 2006