Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het verzenden van parkeerheffingen en GAS-boetes via een authentieke e-box.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 511)

 
Datum ontvangst: 26/10/2020 Datum publicatie: 19/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 10/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Veel van onze medeburgers ontvangen GAS-boetes of parkeerheffingen per post. De herinneringsbrieven moeten hen ook nog bereiken, want, zoals u weet, kunnen verkeerd geadresseerde brieven vandaag de dag nog steeds voorkomen. Veel brieven die op deze manier verkeerd worden gerefereerd, bereiken nooit de mensen die een boete verschuldigd zijn. Deze mensen zijn dus niet op de hoogte, en vaak is het via een brief van een deurwaarder die later aankomt, dat ze ontdekken dat ze iets verschuldigd zijn. Als gevolg daarvan komen veel Brusselaars in aanraking met deurwaarders met eindeloze vereffeningsplannen voor bedragen die in eerste instantie van ondergeschikt belang waren.

Met de komst van de scanauto's, die het aantal boetes hebben doen exploderen, neemt het aantal getuigenissen over fouten in het postadres en misbruik door deurwaarders voortdurend toe.

Graag een antwoord op volgende vragen:

1. Zou het niet raadzaam zijn om, teneinde het vertrouwen van de burger in het optreden van de overheid te behouden, te bepalen dat alle parkeergelden en gemeentelijke administratieve sancties voortaan, naast een schriftelijke brief, via een authentieke elektronische postbus moeten worden geadresseerd: de eBox op federaal niveau, de IRISbox op het niveau van het Brussels Gewest?

2. Wordt hierover binnen uw diensten of uw kabinet nagedacht?

3. Bent u van plan contact op te nemen met de federale overheid om deze kwestie te bespreken?
 
 
Antwoord    1/

Ik ben het inderdaad eens met u dat de procedures die enkel via de papieren post verlopen, moeten plaatsmaken voor elektronische procedures, maar de papieren post moet wel behouden blijven voor de gebruikers die het wensen. We moeten erop toezien dat de digitale kloof niet leidt tot discriminatie. Ook moet erover gewaakt worden dat er niet te veel mailboxen worden gecreëerd waarmee de overheden kunnen communiceren met de gebruikers, en dat om verwarring te vermijden.

De eBox en de IRISbox zijn inderdaad twee bijkomende tools die de communicatie van documenten tussen het bestuur en de gebruikers vergemakkelijkt.

De IRISbox maakt het enerzijds voor de Brusselse gebruikers mogelijk om een reeks documenten online aan te vragen. De eBox zorgt er anderzijds voor dat de overheden officiële documenten naar de burgers kunnen sturen.


We moeten erop wijzen dat, opdat een burger een document van een overheidsdienst zou kunnen ontvangen in de eBox (bijvoorbeeld een gemeentelijke administratieve sanctie), het bestuur zijn infrastructuur vooraf moet aansluiten op de eBox om er documenten mee te kunnen verzenden, en de burger moet aanvaarden om via deze weg officiële communicatie te ontvangen.

In het kader van uw voorstel om parkeerretributies elektronisch te versturen, hangt het dus van de wil van elk bestuur af, met de expliciete instemming van de burger (opt-in).


2/

easy.brussels is bezig om de Brusselse besturen in te lichten en te sensibiliseren om hen aan te moedigen de eBox te gebruiken om hun documenten te verzenden.

Het agentschap bereidt momenteel een studie voor om het versturen via verschillende kanalen door de besturen te veralgemenen. Het is de bedoeling om de overheden de mogelijkheid te bieden om documenten via de eBox te versturen, als de bestemmeling dat aanvaardt, of via een ander kanaal, indien dat niet het geval is.

Deze studie zou in 2021 uitgevoerd moeten worden en leiden tot concrete aanbevelingen.

Tegelijk werd er gecommuniceerd met de gebruikers om dit platform bekend te maken en de burgers uit te nodigen om het te gebruiken.


3/

Het CIBG en easy.brussels werken reeds samen met de FOD BOSA (Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning), belast met de ontwikkeling van de eBox, om te bestuderen hoe brieven van de Brusselse gewestelijke en gemeentelijke instellingen naar de federale eBox zouden kunnen worden gestuurd en om de goedkeuring van deze tool door de Brusselse besturen te versterken.

Er wordt regelmatig een opvolging uitgevoerd tussen het agentschap en de FOD BOSA om de nieuwigheden bekend te maken en de besturen van het Gewest te volgen in hun onboarding eBox.

Bij de communicatie wordt de FOD BOSA eveneens geraadpleegd teneinde op dezelfde manier over de eBox te communiceren.