Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sluiting van de Brusselse werkwinkels.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 516)

 
Datum ontvangst: 09/11/2020 Datum publicatie: 19/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Uit de informatie die ik uit het veld heb ontvangen, blijkt dat de werkwinkels in de verschillende Brusselse gemeenten gesloten zijn en pas in december weer open zullen gaan.

Kunt u mij op basis van bovenstaande informatie antwoorden op de volgende vragen:

- Ten eerste, bevestigt u deze informatie en zo ja, wat waren de redenen voor deze beslissing?

- Wanneer werd beslist om deze antennes te sluiten en door welke bevoegde instantie?

- Heeft het Brussels Gewest een specifieke begeleiding georganiseerd voor de huidige begunstigden van deze werkwinkels die gesloten zijn?

- Heeft u aanvullende informatie over de datum van heropening van deze verschillende werkwinkels? Op welke precieze datum zullen deze antennes weer toegankelijk zijn voor potentiële begunstigden? Ik zou het op prijs stellen als u uw antwoord voor elke betrokken Brusselse gemeente zou kunnen onderbouwen.

- Tot slot, welke tijdelijke mechanismen werden door het Brussels Gewest ter beschikking gesteld van de gemeenten om de individuele en collectieve tewerkstellingsondersteuning van de potentiële begunstigden op het grondgebied van het Brussels Gewest te kunnen voortzetten?
 
 
Antwoord    Staat u mij toe te verduidelijken dat de situatie met betrekking tot de Jobhuizen van gemeente tot gemeente verschilt, zowel wat betreft opening/sluiting als de diensten die door de verschillende partners worden aangeboden.

De Jobhuizen brengen een reeks SPI-operatoren samen die actief zijn op gemeentelijk niveau (Plaatselijk Agentschap van Actiris, SIP-dienst van OCMW, de dienst “tewerkstelling” van de gemeenten, Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA), Missions Locales, Tracé Brussel, enz. ).

Deze feitelijke vereniging neemt op geen enkele manier de autonomie en beslissingsbevoegdheid weg van de partners die er deel van uitmaken.

Tijdens de gezondheidscrisis kozen de partners individueel maatregelen die waren aangepast aan hun publiek en specifieke werkwijzen om hun sociale opdracht veilig te stellen.

Het Jobhuis heeft, gelet op de specifieke omstandigheden die door de vele partners worden ervaren, zoveel als mogelijk enkel een faciliterende of interface-rol kunnen waarnemen in de communicatie en het behoud van digitale uitwisselingen tussen lokale partners.

Bijgevolg hebben enkele Jobhuizen waarbij de partners worden ondergebracht in een fysiek gebouw, periodes van "sluiting" meegemaakt als de partners die er deel van uitmaken niet fysiek aanwezig zijn om het publiek ter plaatse te ontvangen (geen "sluiting" stricto sensu dus).

Wat betreft de Jobhuizen, werden de lokale projecten die door de partners werden opgezet, grotendeels voortgezet, hoewel vertraagd, voornamelijk virtueel en/of in kleine groepen begunstigden (afhankelijk van de geldende gezondheidsmaatregelen. op het moment van de implementatie).

Er werd gezorgd voor regelmatige communicatie tussen Actiris en de partners van het initiatief van de Jobhuizen om de toegankelijkheid van de fysieke consultaties van Actiris voor de meest kwetsbare werkzoekenden te garanderen.

De lokale Actiris-agentschappen waren allemaal gesloten vanaf 17 maart 2020 met een verplichting tot telewerken voor alle werknemers tijdens de algemene lockdown.

Hoewel de dienst met fysieke aanwezigheid de facto werd opgeschort, heeft Actiris alles in het werk gesteld om zijn opdrachten zo goed mogelijk voort te zetten ten aanzien van de werkzoekenden. Dit is met name mogelijk gemaakt dankzij een versterking van het "Contact Center" dat de verwerking van elk verzoek tot inschrijving of herinschrijving garandeert. Ook de 'website' van Actiris werd dagelijks bijgewerkt.

In april zag een plan voor een exit uit de lockdown het levenslicht. Dit is een plan dat intern ontwikkeld werd door Actiris binnen een exitcel die aanbevelingen doet ter attentie van het Strategisch Directiecomité van Actiris, dat vervolgens een reeks beslissingen goedkeurt. Deze worden vervolgens voorgelegd aan het Basisoverlegcomité (BOC) voordat ze worden meegedeeld aan alle Actiris-medewerkers en extern, aan de partners en indien nodig aan de werkzoekenden. Dit plan volgt de principes van Talent Brussels voor alle overheidsdiensten in het Brussels Gewest.

Dankzij dit exitplan konden 12 Agentschappen (Agentschap Anderlecht, Brussel-stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Elsene, Jette, Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost en Ukkel) geleidelijk hun deuren heropenen voor werkzoekenden vanaf begin juni.

De implementatie van gezondheidsmaatregelen, in het bijzonder de regel van fysieke afstand op alle Actiris-plaatsen, heeft een invloed gehad op het verminderde personeelsbestand van de kleinste agentschappen en verhoogt het risico op onverwachte sluiting aanzienlijk. Daarom opende Actiris enkel de grotere agentschappen voor het publiek.

De kleinere agentschappen (Oudergem, Berchem, Ganshoren, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe) zijn dus om redenen van efficiëntie gesloten gebleven door de middelen te concentreren op de grotere agentschappen met als doel hun openingen te consolideren teneinde toegankelijk te blijven voor al onze Brusselse werkzoekenden. De belangrijkste uitdaging was om de bereikbaarheid voor werkzoekenden maximaal te behouden ondanks een beperking in termen van het aantal vestigingen (maximale aanwezigheid van 50% ter plaatse en absenteïsme rechtstreeks gekoppeld aan de Covid).

In de nasleep van de tweede golf besliste Actiris om "kleurcodes" toe te passen die overeenstemmen met het niveau van besmettingsrisico in overeenstemming met de maatregelen genomen door het Federaal Overlegcomité.

Na de allerlaatste maatregelen ging Actiris over op code rood. Het contact is daardoor beperkt tot het essentiële en vindt plaats wanneer de risicofactoren onder controle zijn.

Om gehoor te geven aan de aanbevolen maatregelen, heeft Actiris het telewerken van zijn werknemers opgevoerd en een minimale aanwezigheid op de werkplaats behouden, specifiek voor het handhaven van zijn essentiële opdrachten. Dit heeft geleid tot het behoud van drie grote vestigingen (Sint-Joost, Brussel-stad en Elsene) om tegemoet te komen aan een Brussels publiek dat, digitaal en/of taalkundig (met soms de noodzaak om een beroep te doen op sociaal tolken) kwetsbaarder is.

Medio januari zal Actiris de situatie opnieuw beoordelen in functie van de gezondheidsmaatregelen om eventuele aanpassingen door te voeren op 1 februari 2021. Dit zou de lokale beslissingen moeten beïnvloeden wat betreft de toegankelijkheid van de Jobhuizen.

Naast de drie agentschappen en de dienst voor sociale consultatie die open en toegankelijk zijn voor het publiek, blijven alle medewerkers van de Actiris-agentschappen en van de Polen Opleiding-Werk begeleiding bieden aan werkzoekenden op afstand.

De gratis lijn 0800 35123 van het Actiris ‘Contact Center’ blijft ononderbroken bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur, van maandag tot vrijdag. Collectieve formules zijn momenteel nog steeds verboden vanwege de Covid-aanbevelingen.

Merk op het initiatief van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen ook op lokaal niveau actief blijft.

Ook het Beroepenpunt en de gebruikelijke tweedelijnsdiensten, zoals de AZW-diensten en Link, zetten hun opdrachten voort op afstand.