Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de subsidies aan verenigingen.

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 442)

 
Datum ontvangst: 27/11/2020 Datum publicatie: 25/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de uitgavenbegroting kan bij opdracht 3 worden vastgesteld dat de uitgaven voor 2021 dalen voor de subsidie aan verenigingen. Wij willen graag details over deze subsidie.

Onze vragen zijn dus als volgt:

- Op welke projecten hebben deze middelen betrekking?

- Weet u al welke verenigingen deze middelen zullen ontvangen in 2021? Welke, voor welke bedragen en voor welke projecten?

- Hoe valt deze daling van middelen te verklaren?
 
 
Antwoord    Uit bezorgdheid over de zwakte van het economisch en sociaal weefsel van het Brussels Gewest engageerde de Brusselse Regering zich in haar beleidsverklaring voor een efficiënte aanpak van ongelijkheid en armoede. Steun en begeleiding voor de verschillende maatschappelijke actoren die op het gewestelijk grondebied actief zijn in de bestrijding van kansarmoede is dan ook essentieel.

Als antwoord op uw vragen vindt u hieronder de drie vzw’s die middelen ontvangen van de uitgavenbegroting van opdracht 3. Een eerste punt betreft het consortium Humanitaire Hub, zijn activiteiten/projecten en de subsidiëringsbedragen. Een tweede punt wordt besteed aan het Burgerplatform en zijn project « Porte d’Ulysse » en een derde punt analyseert het project van New SamuSocial en de bedragen die daaraan zijn toegekend.


1- Het Consortium Humanitaire Hub:

Dit bestaat uit meerdere NGO’s en wordt geleid door de vzw « Dokters van de Wereld ».

De dienstverlening van het Consortium richt zich op vluchtelingen en transitmigranten en omvat medische verzorging, het opzoeken van familie, de verdeling van kleding en de doorverwijzing naar een verblijf. De organisatie hanteert de principes van de humanitaire interventie op grond waarvan iedere mens recht heeft op bijstand om te overleven, te herstellen en een waardig leven herop te bouwen.

Voor het jaar 2020 ontving het Consortium een subsidie van 1.090.000 euro, waarmee het elke dag dat het geopend was zijn diensten kon aanbieden aan 200 personen, vier namiddagen per week.

Ingevolge de Covid19-crisis en de gezondheids- en sociale toestand in Brussel wordt het Consortium geconfronteerd met een toename van het aantal zeer kwetsbare mensen die behoefte hebben aan begeleiding en opvang.

Voor het jaar 2021 en om tegemoet te komen aan deze nieuwe beperkingen verbonden aan de pandemie is 500.000 euro toegekend bovenop het initiële bedrag van 1.090.000 euro voor het jaar 2021. Het bedrag is bestemd om de werkingskosten van de Humanitaire Hub te dekken in de periode tussen 15 december 2020 en 15 december 2021.

De volledige subsidie voor 2021 bedraagt daarmee 1.590.000 euro om de nieuwe uitdagingen te kunnen opvangen waarmee het Consortium te maken krijgt.


2- Bxl Refugees:

Het Platform voor Steun aan Vluchtelingen zag het levenslicht in september 2015. Het verzorgt, voor zover zijn middelen dat toelaten, een onvoorwaardelijke opvang en biedt een antwoord op vragen om informatie, opleiding en bijstand aan bannelingen, migranten, asielzoekers, nieuwkomers op het grondgebied en mensen zonder papieren, met respect voor het individu en diens keuzes. Het platform werkt ook aan de integratie van deze mensen in hun nieuwe omgeving.

Door middel van zijn verblijfscentrum « la Porte d’Ulysse » zorgt het Platform ook voor een kwalitatieve en kwantitatieve oplossing voor de nood aan onderdak bij de doelgroep.

Om zijn opdrachten te vervullen, ontvangt BxlRefugees een jaarlijkse subsidie van 2.785.000 euro voor het jaar 2021. Deze financiering omvat de beheers- en de werkingskosten.

Het subsidiebedrag dat voor 2021 aan het platform wordt toegekend, is niet verminderd en stemt overeen met het bedrag dat is uitgekeerd in 2020.

Daarnaast is een aanvullend bedrag van 650.000 euro toegekend aan de Stad Brussel als tussenkomst voor 2021 in de bewakings- en veiligheidskosten voor het gebouw dat aan BxlRefugees ter beschikking wordt gesteld.

Ook is een subsidie van 399.000 euro toegekend om de kosten te dekken voor de werken om het nieuwe Technomeisergebouw in Schaarbeek in overeenstemming te brengen met de normen.

Bijgevolg kostte het project Porte d’Ulysse 3.834.000 euro, gespreid over werkingskosten, bewakingskosten en kosten voor de uitvoering van werken om het gebouw op te knappen zodat het gebruikt kan worden om het betrokken publiek onderdak te verlenen.


3- Le New Samusocial :

New Samusocial is een publiekrechtelijke vereniging geregeld door de ordonnantie van 14 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen. Ze is één van de drijvende krachten van de noodhulp, het onderdak en de begeleiding naar inschakeling van daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar doelgroep omvat iedereen die geen dak boven het hoofd heeft, ongeacht diens administratieve of andere toestand.

Om de instelling in staat te stellen de kansarme doelgroep te hulp te komen, heeft de Gewestregering voor New Samusocial een bedrag van 475.000 euro vrijgemaakt voor de voortzetting van het project « Actie Onderzoek Mobiel Team Noordstation en omgeving ».

Bovenop de werking met de transmigranten in de omgeving van het Noordstation en het Maximiliaanpark kan New Samusocial dank zij deze opdracht:
- een nauwkeurige monitoring opzetten van het profiel en de behoeften van de mensen die vragen om voedselhulp;
- beter het dienstenaanbod evalueren dat zich op deze doelgroep richt;
- de doelgroep doorverwijzen naar verenigingen die actief zijn in de humanitaire sector.

Kortom, de Regering volgt aandachtig de gezondheid, en de economische en sociale toestand in het Gewest op, alsook de implicaties hiervan op het vermogen van de verenigingen om in te gaan op de toenemende vraag om bijstand. Wanneer er dus een toenemende vraag wordt vastgesteld, zijn aanvullende middelen voorzien om de opvang af te stemmen op de reële behoeften van de verenigingen op het terrein.