Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de implementatie van handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 300)

 
Datum ontvangst: 03/12/2020 Datum publicatie: 25/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 6 januari 2020 vroeg ik u naar de middelen die worden ingezet voor de implementatie van handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren.

In uw antwoord van 13 februari 2020 gaf u ons informatie over uw inclusief beleid en de bijbehorende handistreaming-dynamiek voor de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren, zie:
http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=144472&base=1

Op 3 december 2020, de internationale dag voor personen met een handicap, wil ik terugkomen op de vooruitgang die U en UW bestuur concreet hebben geboekt op het gebied van handistreaming.

Graag wil ik u, in uw hoedanigheid van staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (bevoegdheid gedelegeerd door minister Sven Gatz) EN wat betreft handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren, de volgende vragen stellen:

Voor UW kabinet EN voor ELK van de besturen en overheidsinstellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen:

Sinds uw antwoord van 13 februari 2020,

1. Zijn er beschouwingen of initiatieven die rekening houden met handicaps gestart of uitgevoerd? Zo ja, welke precies?

2. Zo ja, is er een aanspreekpunt handistreaming aangeduid?

3. Welke denkpistes en/of vorderingen werden gemaakt op het vlak van toegankelijkheid? Hebben zich obstakels voorgedaan? Welke concrete resultaten zijn er bereikt en welke eventuele samenwerkingen zijn er aangegaan?

4. Inzake de kosten en financieringsbronnen, en wat uw eigen bevoegdheden betreft, welke bedragen van de begrotingen werden uitgetrokken voor de inachtneming van handicaps?

5. Wat uw eigen bevoegdheden betreft, werden er statistische gegevens verzameld? Zo ja, welke en door wie? Zijn er indicatoren aan het licht gekomen? Zo niet, waarom niet?

6. Zijn er personen met een handicap ontvangen voor beroepsstages en/of aangeworven? Zijn er aanpassingen gedaan om de toegankelijkheid van de werkruimten te verbeteren?
 
 
Antwoord    Wat het kabinet betreft, verwijs ik u door naar mijn antwoord op uw vorige schriftelijke vragen over Handistreaming.

Mijn kabinet is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Het kabinet bevindt zich op de 12de verdieping. Er zijn verschillende grote liften die toegang geven tot het kabinet. De treden voor het gebouw zijn volledig op straatniveau genivelleerd voor rolstoelgebruikers. Er bevinden zich voor het gebouw parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met beperkte mobiliteit. Bovendien is het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap gehuisvest in het Zenithgebouw. Er worden geen beroepsstages georganiseerd op het kabinet.


Urban.brussels is erg gevoelig voor dit thema en zorgt ervoor dat inclusief beleid wordt gevoerd. Eind 2020 werd binnen Urban een diversiteitsmanager aangesteld, wiens taken ook die van Handistreaming-referent omvatten.

Daarnaast heeft Urban verschillende acties ondernomen om de toegankelijkheid van haar gebouw en haar dienstverlening te verbeteren.

Toegankelijkheid van het gebouw : Urban.brussels heeft die nieuwe lokalen op 15 november 2018 in bezit genomen. Voorafgaand aan die verhuizing werd voorbereidend werk voor toegankelijkheid, de kantoorindeling en het onthaal van bezoekers uitgevoerd. Het gebouw beschikt over een drempelloze toegang voor personen met beperkte mobiliteit en er zijn twee voorbehouden parkeerplaatsen. Op het niveau van de ontvangstbalie werd een aangepaste plaats voorzien waarlangs rolstoelgebruikers het onthaal kunnen bereiken. Bijna alle kantoren zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De deuren daarvan zijn zo geplaatst dat het na een kleine aanpassing mogelijk is voor personen met een beperkte mobiliteit om er te werken. De kantoormeubelen (tafel en stoel) zijn eenvoudig verstelbaar zodat ze aan elke lichaamsbouw aangepast kunnen worden. Personen met een tijdelijke of permanente beperkte mobiliteit hebben bijzondere instructies ontvangen over de evacuatie van het gebouw bij een brandalarm. Er werd een flitslicht geïnstalleerd in het kantoor van een doof personeelslid zodat hij/zij verwittigd wordt als het alarm afgaat.

Aanwerving en gelijke kansen : Urban.brussels voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun vaardigheden, zonder rekening te houden met leeftijd, geslacht, origine, nationaliteit, geloof of handicap. Personen met een handicap hebben de mogelijkheid om redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure te vragen en als ze geselecteerd worden, kunnen ze tijdens de aanwerving concreet om aanpassingen aan de werkplaats verzoeken. Er werken zes personen met een handicap bij urban.brussels, wat neerkomt op 2,5% van de personeelsleden.

Informaticatools en websites : De verschillende informaticatools en websites die in onze administratie op poten worden gezet, beantwoorden aan de nieuwe richtlijn 2016/2102 met betrekking tot de toegankelijkheid van internetsites en van mobiele applicaties van instellingen van de openbare sector. Dat wil zeggen overeenkomstig de WCAG 2.0.-richtlijnen, niveau AA.

Toegankelijkheid tijdens evenementen : Urban.brussels besteedt bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid van evenementen door lokalen te kiezen waar personen met een beperkte mobiliteit toegang toe hebben. De organisatie van de evenementen blijft ook ter beschikking voor elk specifiek verzoek van het publiek over toegankelijkheid.

Toegankelijkheid tot het erfgoed : Wat erfgoed betreft, gaat urban.brussels met de beste intenties en verbeelding aan de slag om beschermde gebouwen toegankelijk te maken. De verschillende gevallen en configuraties zijn niet altijd eenvoudig maar urban.brussels houdt er zoveel mogelijk rekening mee.

GSV: versterking van de toegankelijkheidsnormen : Wijzigingen werd aangebracht aan Titel IV van de GSV betreffen voornamelijk de aanbreng van verduidelijkingen over het toepassingsgebied, de vastlegging van de nagestreefde doelstellingen, de kwantificering van het aantal woningen - voor de gebouwen van minstens 2500 m² - die aangepast moeten worden en ook aanpassingen om het comfort en gebruiksgemak van personen met een beperkte mobiliteit te waarborgen. Ook aan de toekomstige Titel VI van de GSV werden onderdelen toegevoegd en gewijzigd. Die hebben betrekking op het wegennet, de toegangen ertoe en de omgeving ervan. Het gaat meer bepaald over parkeerplaatsen voor personen met een handicap en de detecteerbaarheid van stadsmeubilair door personen met een visuele beperking.


Hub.brussels:

Er vond een vergadering plaats met DiversiCom en als resultaat daarvan zullen twee pistes worden onderzocht.
De eerste is gericht op vorming:
(1) de functionele chefs sensibiliseren en vormen met het oog op de integratie en het managen van personen met een beperking en
(2) alle personeelsleden sensibiliseren voor diversiteit, waaronder handicaps.

De tweede piste betreft het aanwervingsbeleid: analyse van een eventueel partnerschap met DiversiCom om stage van personen met een beperking binnen ons agentschap te promoten.

Er werd tot nog toe geen referentiepersoon Handistreaming aangeduid.

Zoals verduidelijkt in ons antwoord van 13 februari jongstleden werden de liften aangepast om ervoor te zorgen dat slechtziende personen en personen met beperkte mobiliteit vlottere toegang hebben tot onze kantoren.

Er zijn geen statistische gegevens met betrekking tot de beperking.

Hub.brussels heeft in 2019 een stagiair met een beperking ontvangen. Na die stage werd die medewerker via een overeenkomst van bepaalde duur van 11 maanden aangeworven. Er waren geen aanpassingswerken nodig om die persoon te ontvangen.


Wat de DBDMH betreft, bestaat al sinds vele jaren een samenwerking met Diversicom. Deze samenwerking heeft de "Duo day" mogelijk gemaakt, gevolgd door observatiestages die vervolgens hebben geleid tot contracten van professionele bekwaamheid.

Deze verschillende ervaringen bij de DBDMH hebben geleid tot het behoud van 2 personen met een handicap via een aanwerving in de vorm van een COD.

Sinds eind 2020, heeft een nieuwe samenwerking met Emino het mogelijk gemaakt om 2 administratieve stagiairs (voor een periode van 3 maanden) te werk te stellen op de dienst Operaties.

Het is waarschijnlijk dat een van de twee stagiairs een IBO+ aangeboden krijgt die bestaat uit 6 maanden opleiding en 6 maanden CBD (die vervolgens kunnen leiden tot een COD).

De Diversiteitsmanager (2012) is eveneens de referentiepersoon Handistreaming sinds 2016.

De bouw van de Stafkazerne aan de Helihavenlaan dateert van 1982 en er was toen nog geen voorziening voor personen met een handicap.

In de bestaande gebouwen moeten nog enkele aanpassingen worden gedaan (bijvoorbeeld de installatie van een aangepast toilet).

De nieuwe gebouwen zullen vanzelfsprekend toegankelijk zijn voor personeelsleden en bezoekers met een handicap.

Er bestaat een samenwerking met Plain-pied voor de follow-up van de toegankelijkheidswerken.

Wat de aanpassingen betreft, zijn de aanpassingskosten opgenomen in de algemene begroting van de werken DBDMH.

De wedden van de personeelsleden met een handicap zijn opgenomen in de globale begroting en er wordt op dit niveau geen onderscheid gemaakt.

Vandaag werken bij de DBDMH 7 administratieve personeelsleden met een handicap. Dit betreft recentelijk aangeworven personen of administratieve personeelsleden waarvan de handicap tijdens hun loopbaan werd erkend.

De 5 operationele personeelsleden waarvan de handicap tijdens hun loopbaan werd erkend (ten gevolge van een ziekte, een arbeidsongeval of een privéongeval) en die werden gereaffecteerd, werden niet meegerekend.

Ter herinnering: de verplichtingen inzake de aanwerving van personen met een handicap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ION) zijn vastgelegd in de artikelen 332 tot 335 van het besluit van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In deze artikelen zijn de regels voor de aanwerving van personeelsleden met een handicap vastgelegd. Het minimumaantal personen met een handicap is vastgesteld op 2% van het personeel dat in het personeelsplan is voorzien.

De DBDMH is een ION die specifiek bestaat uit 2 kaders, een operationeel kader (1130 operationelen) en een administratief kader (220 administratieven en technici).

Wat de DBDMH betreft en gezien zijn specifieke karakter, wordt bij de vaststelling van dit percentage geen rekening gehouden met het operationeel personeel dat in het personeelsplan is voorzien.

Op dit moment mag de DBDMH er trots op zijn dat zij onder hun administratieve personeelsleden 3,1 % personen met een handicap telt.

Uitgezonderd 2020 (Covid) worden student-stagiairs met een handicap elk schooljaar verwelkomd, voornamelijk op de dienst Preventie van de DBDMH.

Het spreekt voor zich dat elke stagiair baat heeft bij redelijke aanpassingen die nuttig zijn voor de voltooiing van zijn of haar stage.