Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de erkenning van moskeeën in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 448)

 
Datum ontvangst: 15/12/2020 Datum publicatie: 03/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op dinsdag 28 januari 2020 werd u in de commissie voor binnenlandse zaken ondervraagd over het onderwerp "de erkenning van moskeeën op het grondgebied van het Brussels Gewest"1.

Tijdens uw uiteenzetting hebt u er onder meer op gewezen dat
1) voor acht moskeeën de aanvraag nog lopende is,
2) u, indien u vooraf zou worden geraadpleegd, nuttige adviezen zou kunnen geven om ervoor te zorgen dat de erkenningsaanvragen zo spoedig mogelijk worden ingewilligd,
3) u werkt aan een hervorming van de regelgeving inzake erediensten en
4) u de contactgegevens zult meedelen van degenen die de erkenningsaanvraag voor de Grote Moskee van Brussel hebben ingediend, zodra u over deze gegevens beschikt.

Sta mij toe u te ondervragen in het kader van uw bevoegdheden:

1. Zijn die acht moskeeën nu erkend? In welke Brusselse gemeenten bevinden zich deze 8 moskeeën?

2. Bent u van tevoren benaderd? Zo ja, op welke datum, door wie precies en waarom?

3. Hoe zit het met de hervorming van de regelgeving voor de erediensten? Welke vooruitgang is er reeds geboekt? Welke vooruitgang wordt er geboekt?

4. Hebt u de contactgegevens van de indieners van het verzoek om erkenning van de Grote Moskee van Brussel verkregen?

5. Gemeente per gemeente, hoeveel aanvragen voor erkenning van een moskee zijn er sinds 2018 ingediend?

6. Wat is de gemiddelde termijn voor de erkenning van een moskee op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

7. Kunt u mij informeren over de huidige aanvragen voor erkenning van moskeeën, per naam van de aanvrager, datum van indiening van de aanvraag en gemeente?


1 http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=144017&montitre=&base=1, geraadpleegd op 3 juli 2020.
 
 
Antwoord    1/

In functie van de lopende erkenningsaanvragen kan weldra de erkenning van vijf geloofsgemeenschappen aan de Brusselse Regering voorgelegd worden na advies van de Minister van Justitie:
­ Op het grondgebied van de Stad Brussel hebben twee moskeeën een erkenningsaanvraag ingediend: De moskeeën El Chatibi in december 2016 en de moskee Omar Al-Khattab in april 2019.
­ In Elsene heeft in september 2018 1 moskee een erkenningsaanvraag ingediend. Het betreft de moskee Al Mohajirin.
­ In de gemeente Jette heeft in maart 2017 1 moskee een erkenningsaanvraag ingediend. Het betreft de moskee Averroes Jettois.
­ En in Molenbeek ten slotte diende de moskee Mevlana in juni 2019 haar aanvraag in.


2/

Met de « sollicitations en amont » waarnaar u verwijst, bedoelt u, naar ik vermoed, vragen van beheerders van moskeeën die contact opnemen met mijn kabinet om informatie te krijgen over het erkenningsproces? Wanneer dit gebeurt, doorgaans per telefoon, worden deze vragen behandeld zoals iedere andere vraag, dwz. zo snel mogelijk en met informatie voor de vragers over administratieve stappen waarmee zij niet vertrouwd zijn. Bij vragen over de erkenningen vat mijn kabinet de grote lijnen van de procedure samen, stuurt doorgaans een vademecum op en verwijst voor het overige door naar de Moslimexecutieve. Ik wil daaraan ook toevoegen dat volgens mijn medewerkers telefoontjes over erkenningen vrij zeldzaam zijn.


3/

Het voorontwerp van ordonnantie over het beheer van de materiële belangen van de plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen is toegestuurd aan de Raad van State na de eerste lezing in de Regering. De Raad bracht zijn advies uit in de loop van de maand juni en het wordt onderzocht bij mijn diensten. Ondertussen vond eind oktober ook een ontmoeting plaats tussen mijn kabinet en de vertegenwoordigers van de erkende erediensten om samen het voorontwerp opnieuw te overlopen.


4/

U vraagt mij ook naar wie de erkenningsaanvraag heeft ingediend voor de Grote Moskee. De aanvraag is ingediend door het Executief van de Moslims van België in naam van de vzw College van het Executief van de Moslims van België aangezien deze laatste het beheer van de Grote Moskee op zich heeft genomen sinds 1 april 2019.


5/

U vraagt mij ook om per gemeente aan te geven hoeveel moskeeën sinds 2018 erkend zijn. Sinds 2018 zijn 9 erkenningsaanvragen ingediend:
­ 2 in de Stad Brussel
­ 1 in Vorst
­ 1 in Elsene
­ 2 in Molenbeek
­ 1 in Sint-Joost
­ 2 in Schaarbeek.


6/

Wat de gemiddelde duur van een erkenning betreft, die is inderdaad vrij lang (+/- 30 maanden) maar dit gemiddelde moet toch worden gerelativeerd omdat de termijnen zeer sterk verschillen van de ene aanvraag tot de andere. Bovendien hangt deze termijn af van heel wat factoren, en dan met name van de reglementaire verplichting voor het Gewest om het advies van de betrokken gemeente af te wachten, maar ook dat van het Ministerie van Justitie, dat op zijn beurt afhankelijk is van de tijd die de Veiligheid van de Staat nodig heeft om de erkenningsaanvragen te onderzoeken.


7/

En voor uw laatste vraag waarin u mij verzoekt om per gemeente de indieningsdatums van de lopende erkenningsaanvragen te vermelden, kan ik u de volgende informatie meegeven:
­ In de gemeente Anderlecht:
o De moskee Assounna – indieningsdatum augustus 2014;
o De moskee Al Fath - indieningsdatum februari 2015;
­ In de Stad Brussel:
o De moskee EL Mouahidine – indieningsdatum februari 2015.
o De Grote Moskee van Brussel - indieningsdatum december 2019. Zoals u weet heeft de Minister van Justitie gezien de mediahype hierover op 3 december 2020 een ongunstig advies uitgebracht in dit dossier (op grond van het advies van de Staatsveiligheid). Dit negatieve advies heeft tot gevolg dat het proces van de erkenningsaanvraag is opgeschort tot de Minister van Justitie beslist een nieuw advies uit te brengen ter zake.
­ In de gemeente Molenbeek:
o De moskee Pendemi – indieningsdatum oktober 2018.
­ In de gemeente Schaarbeek:
o De moskee Al-Ansar – indieningsdatum maart 2016;
o De moskee An-Nour - indieningsdatum september 2018;
o De Mosquée de l’Union – indieningsdatum januari 2020.
­ In de gemeente Vorst:
o De moskee Ibnou Massaoud – indieningsdatum 2019.