Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het RPA Kazernes.

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 458)

 
Datum ontvangst: 27/11/2020 Datum publicatie: 10/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Brusselse regering heeft een eerste RPA aangenomen, het RPA Kazernes. In dit verband constateren wij enerzijds een gebrek aan controle op de procedures. Na de goedkeuring door de regering in tweede lezing heeft zelfs geen debat in het Parlement plaatsgevonden. Anderzijds kennen wij nog steeds niet het precieze aantal overheidswoningen, en meer bepaald sociale woningen.

Daarom heb ik de volgende vragen:

- Wat houdt dit project in detail in?

- Hoeveel woningen komen er? Hoe ziet de verdeling eruit (huur-, koopwoningen, sociale woningen, middelgrote woningen, studentenwoningen, enz.)? Wat is de totale kostprijs van de woningen? Wat zal de huurprijs zijn voor elke categorie woningen?

- Wat zijn de totale kosten van het project RPA Kazerne?

- Wanneer wordt dit RPA bekendgemaakt?
 
 
Antwoord    Het volledige document, dat door de regering in derde en laatste lezing is goedgekeurd, kan met de bijhorende bijlagen geraadpleegd worden op de website van perspective.brussels (en bij de betrokken gemeenten). Het omvat een informatief, een strategisch en een regelgevend luik. U kunt het RPA Kazernes dus zelf volledig lezen om te weten wat er precies instaat.

Algemeen beschouwd geeft de strategie voor stedelijke inrichting, die in het richtplan van aanleg (RPA) is vastgelegd, een nieuwe bestemming aan de voormalige rijkswachtschool (of de voormalige kazernes van Elsene) met een oppervlakte van 3,9 hectare in het hart van Elsene. Die ontwikkeling zal deze bijzondere wijk nieuw leven inblazen en het uitzonderlijke patrimonium ervan opwaarderen door het op inclusieve en duurzame wijze een nieuwe bestemming te geven.

De doelstellingen van dit nieuwe plan zijn de volgende:
- Een nieuwe gemengde wijk ontwikkelen met wooneenheden voor gezinnen en studenten, net als toegankelijke ruimten met collectieve voorzieningen.
- Een nieuwe ontmoetingsruimte creëren voor de bewoners van de omliggende wijken. Er komen verschillende voorzieningen en openbare ruimten, die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals een nieuw park van 2.000 m².
- Concreet gestalte geven aan innovatie en academische uitmuntendheid. Het universitaire leven op de site wordt voor iedereen opengesteld via onderzoekseenheden en voorzieningen, zoals het FabLab.

De gedeelde ambities van alle stakeholders bestaan er bijgevolg in:
- De architectuur van de site tot zijn recht te laten komen op basis van een respectvolle stedenbouwkundige behandeling en innovatie. De kenmerken van de voormalige rijkswachtschool blijven behouden en dienen als kader voor talrijke gebruiksmogelijkheden, om er nieuw leven in te blazen.
- Duurzame ontwikkeling, milieu- en landschappelijke kwaliteit te belichamen. De reconversie van de site geeft concreet gestalte aan de transitie van de stad, waar spaarzaam wordt omgegaan met grondstoffen en een optimale levenskwaliteit voor de gebruikers en bewoners tot stand komt zonder daarbij de toekomst in het gedrang te brengen.
- Voorbeeldige mobiliteit aan te moedigen. Zo zal het merendeel van de verplaatsingen te voet of per fiets gebeuren binnen de site, of in de nabijheid ervan door een beroep te doen op een van de vele mogelijkheden met het openbaar vervoer, zoals het station van Etterbeek, een toekomstig GEN-station, dat aan de site grenst. Daarnaast krijgt het concept van de “stad op korte afstanden” op deze site vorm door het voorzien van een functionele gemengdheid. Hierbij voorziet men in verschillende behoeften zonder dat men zich hoeft te verplaatsen.

In het regelgevende luik van het RPA is bepaald dat de totale vloeroppervlakte van de gezinswoningen maximaal 20.000 m² mag bedragen. De overheid wil het goede voorbeeld geven door er 100% openbare woningen te bouwen (+/-70% sociale woningen en +/-30% gesubsidieerde woningen), zoals bepaald in het strategische luik dat de grote inrichtingsdoelstellingen vastlegt.

Reglementair is niet bepaald hoeveel studentenwoningen er maximaal mogen komen, maar door de vastgoedindeling op de site en op basis van het strategische luik wordt de ontwikkeling ervan beperkt tot hoogstens 605 eenheden.

Momenteel voeren de MSI, de BGHM en Citydev samen een bouwcapaciteitsstudie uit, die strikt gebaseerd is op de strategische principes en de reglementaire eisen die in het RPA zijn opgenomen. Uit de eerste resultaten van die studie valt af te leiden dat er op de site ongeveer 130 gezinswoningen gebouwd kunnen worden. De overheid wil het goede voorbeeld geven en zal streven naar een verdeling 70% sociale woningen en 30% gesubsidieerde woningen, zoals bepaald in het strategische luik dat de grote inrichtingsdoelstellingen vastlegt.

Reglementair is niet bepaald hoeveel studentenwoningen er maximaal mogen komen, maar door de vastgoedindeling op de site en op basis van het strategische luik wordt de ontwikkeling ervan beperkt tot hoogstens 605 eenheden.

De woningen op de site van de voormalige kazerne van Elsene zullen dus ontwikkeld worden door bestaande gebouwen te herbestemmen en er andere te slopen en herop te bouwen. De kostprijs van de werken om de gezins- en studentenwoningen te bouwen, wordt geraamd op ruim 80 miljoen euro.

Wat het tarievenbeleid betreft, werd (door het gewest en de twee universiteiten, met name de VUB en de ULB) overeengekomen om de studentenwoningen onder sociaal toegankelijke voorwaarden aan de studenten te verhuren. De sociale woningen zullen dan weer beheerd worden door de OVM BinHôme, die ze rechtstreeks zal verhuren aan haar sociale uitkeringsgerechtigden. De koopwoningen voor de middenklasse tot slot zullen verkocht worden aan gezinnen die daarvoor volgens de voorwaarden van Citydev in aanmerking komen. De aankoopprijs van die gezinswoningen is conform de praktijken van Citydev geconventioneerd.