Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sociale economieprojecten – subsidies privéondernemingen.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 555)

 
Datum ontvangst: 09/12/2020 Datum publicatie: 26/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de uitgavenbegroting bestaat een BA 16.003.38.02 betreffende de subsidies aan privéondernemingen. De bedragen belopen ongeveer 1,44 miljoen euro voor 2021.

Hoe verklaart u de vermindering ten opzichte van de initiële begroting 2020?

Wat dekken deze uitgaven precies?

Welke projectenoproepen?

Wie ontvangt wat en waarvoor?
 
 
Antwoord    Basisallocatie 16.003.38.02.3132 is bestemd voor de toekenning van werkingssubsidies aan privéondernemingen die verband houden met de ordonnantie betreffende de sociale economie, namelijk de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen.

Binnen de grenzen van de begroting die jaarlijks vastgelegd worden, kan de Regering aan de sociale inschakelingsonderneming een compensatie voor de openbare dienst toekennen die bedoeld is om de loonkost te dekken van het begeleidingspersoneel dat de inschakeling van de doelgroepwerknemer moet bevorderen via de toepassing van het inschakelingsprogramma.

Ter herinnering: 2020 was het jaar van de overgang naar het nieuwe regelgevingskader voor de sociale inschakelingsondernemingen.

Voor 2020 belopen de begrotingskredieten vereist voor de toekenning van de compensatie aan privébedrijven een bedrag van 1.486.375,00 EUR in C-kredieten en 1.189.100,00 EUR in B-kredieten op basisallocatie 16.003.38.02.3132 - werkingssubsidies aan privéondernemingen in verband met de ordonnantie met betrekking tot de sociale economie.

Het oorspronkelijke budget voor 2020 is opgesteld in de hypothese dat de nieuwe ordonnantie van 23 juli 2018 hetzelfde aantal instellingen zou betreffen (en hetzelfde aantal doelgroepwerknemers) als in 2019, die toen gesubsidieerd werden via de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen.

In dat geval moest er voorzien worden in 1.884.000 EUR in C-kredieten om de subsidies voor 2020 vast te leggen.

De oorspronkelijke voorbereiding voor de begroting van 2021 moest tegen 21 juli 2020 af zijn. In die periode had BEW de verantwoordingsstukken nog niet ontvangen waarmee het bestuur de financieringsaanvragen voor 2020 kon analyseren. Welnu, het zijn die financieringsaanvragen voor 2020 die als basis hadden moeten dienen voor de bepaling van de begroting voor 2021. De stukken moesten BEW bereiken tegen 15 september 2020. De dossiers zijn pas op 19 november 2020 en op 10 december 2020 voorgelegd aan de regering.

Om de begroting voor 2021 voor te bereiden heeft BEW de behoeften dus geraamd zonder de volledige analyse van de dossiers te hebben kunnen uitvoeren. Zo werd een bedrag van 1.441.000 EUR bepaald.

Welnu, zoals hierboven vermeld, blijkt er na de analyse van de mandaataanvragen een bedrag van 1.486.375,00 EUR in C-kredieten vereist te zijn in 2020.

De financieringen voor 2021 zouden identiek moeten zijn aan de financieringen voor 2020. In toepassing van artikel 4 § 1 van het voornoemde besluit van 16 mei 2019 zal het mandaat toegekend in 2021 immers pas effectief zijn vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van indiening van de mandaataanvraag, dus in 2022. Er zullen in 2021 dus geen bijkomende begunstigden zijn.

Tot besluit zal er een begrotingsoverdracht aangevraagd worden om een bedrag van 1.486.375 EUR in C- en B-kredieten te verkrijgen, om de financieringsaanvragen voor 2021 te dekken voor de gemandateerde sociale privébedrijven.

Sinds eind 2020 zijn de procedures voor het verlenen van mandaten aan inschakelingsondernemingen afgerond. 15 privéondernemingen kregen een mandaat en worden dus uit deze basisallocatie gefinancierd.
Het gaat om de volgende bedrijven:
­ 1000 Services
­ 8INFINISH
­ Acélya - Coöperatieve
­ Age d'or Services Bruxelles
­ Aylin
­ BEL FOOD CV erkend als SO
­ Euclides
­ JLINE
­ Job Yourself Coop
­ La Boulangerie des Tanneurs
­ Réconfort +
­ Sineo Evere
­ Solution Mobilité
­ Tictopia Scrl-fs
­ Tradura SC