Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Sodexo-vergoedingen.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 557)

 
Datum ontvangst: 09/12/2020 Datum publicatie: 16/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 25/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De uitgavenbegroting bevat een BA 16.001.08.04 Sodexo Vergoedingen. Het bedrag is stabiel en wordt geraamd op 3 miljoen euro.

Als wij het ons goed herinneren, zijn deze vergoedingen de laatste jaren gedaald als gevolg van de besparingen die Sodexo heeft gerealiseerd dankzij de digitalisering van de dienstencheques. Kunt u dit bevestigen?

Wij zouden graag willen weten wat de werkelijke kosten voor Sodexo zijn bij het beheer van het dienstenchequesysteem.

Heeft de regering op enigerlei wijze gecontroleerd of de door het bedrijf meegedeelde kosten reëel zijn? Heeft u een uitsplitsing van deze kosten?

Op welke objectieve basis is deze vergoeding van 3 miljoen euro vastgesteld?

Wat is de winstmarge van de onderneming?

Met welke parameters werd rekening gehouden bij de onderhandelingen over en de vaststelling van het bedrag van deze vergoeding?

Hebt u overleg gepleegd met de andere Gewesten om ervoor te zorgen dat de vergoeding aan de hand van dezelfde criteria werd vastgesteld? Zo ja, wat zijn de resultaten van dit overleg?
 
 
Antwoord    Het bedrag van 3 miljoen euro voorzien in de BA 16.001.08.04 laat de administratie toe om Sodexo te betalen in het kader van de overheidsopdracht die in 2019 door Sodexo in de wacht werd gesleept voor de jaren 2019-2023.

De prijs die in deze opdracht vermeld werd, lag lager dan die uit de vorige opdracht, wat de vermindering van het budget tussen 2019 en 2020 verklaart.

Deze vermindering van de Sodexo-prijs is inderdaad deels het gevolg van de toenemende digitalisering van het systeem, maar eveneens van de langere duur van de opdracht (4 jaar).

Het betaalde bedrag, zoals voorzien in het bestek, wordt berekend per door Sodexo uitgegeven dienstencheque. De administratie beschikt over alle elementen om de facturen en het aantal dienstencheques dat door de uitgiftemaatschappij wordt uitgegeven, te controleren.

Wat het overleg met de andere gewesten betreft, heeft Brussel een poging gewaagd tijdens de vorige legislatuur, maar dat heeft niet tot resultaat geleid.

Aangezien de stelsels steeds meer verschillen per gewest, lijkt het weinig waarschijnlijk dat in de toekomst een gezamenlijke opdracht met de twee andere gewesten kan worden uitgeschreven.