Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de studie aangaande de zones zonder langdurige werkloosheid.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 559)

 
Datum ontvangst: 09/12/2020 Datum publicatie: 26/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 25/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Als we het ons goed herinneren hebt u tijdens de commissie begroting van de opdracht 16 vermeld dat er een studie gedeeltelijk werd uitgevoerd door de ULB aangaande de zones zonder langdurige werkloosheid.

Werd deze studie afgerond?

Welke zijn de conclusies?
 
 
Antwoord    Actiris heeft twee studies laten uitvoeren, via overheidsopdracht, die afgelopen zijn.

De eerste studie was juridisch en werd uitgevoerd door het Centre de droit public van de ULB.

Uit de studie bleek dat de gewesten bevoegd zijn om zones met nul langdurig werklozen op poten te zetten. In deze studie werden overigens de pistes voor een juridisch instrument geanalyseerd.

Dit project kan met name opgestart worden via een ad-hocordonnantie of via een partnerschap met Actiris.

De tweede studie, die uitgevoerd werd door DULBEA, was economisch.

In deze studie werd een schatting gemaakt van de kosten van het niet aan het werk zijn enerzijds en de kosten van het experiment zelf anderzijds.

Samengevat: in de studie worden de gemiddelde jaarlijkse kosten van het niet aan het werk zijn geschat op zowat 40.000 euro voor werkzoekenden die uitkeringen ontvangen van de RVA of van de OCMW’s, terwijl de kosten minder dan 28.000 euro bedragen voor de personen die geen enkele uitkering ontvangen.
Afhankelijk van de scenario’s liggen de gemiddelde jaarlijkse kosten per in het experiment aangeworven werknemer (over 5 jaar) tussen 40.000 euro en 42.500 euro.

In deze studie werd eveneens de nadruk gelegd op het feit dat bijna alle terugverdieneffecten voor de federale staat zijn.

Meer details over deze studie vindt u op de website van DULBEA:
https://dulbea.ulb.be/files/
700a8eabc45255e629c82e228ef078c5.pdf