Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de wijziging van de namen van de MIVB-haltes.

Indiener(s)
Marc-Jean Ghyssels
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 692)

 
Datum ontvangst: 04/01/2021 Datum publicatie: 16/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 02/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op maandag 28 december heb ik vernomen dat verschillende bus-/tramhaltes vanaf 1 januari 2021 van naam zouden veranderen. Het verbaast me dat de aankondiging zo laat - 4 dagen vóór de wijziging - gebeurt en/of dat de beslissing overhaast is genomen. Ik ben eveneens verrast door het gebrek aan informatie op de internetsite van de MIVB.

De naam van de halte "Forestoise” aan de Domeinlaan en de Rosendaelstraat in Vorst dicht bij de sportclub met dezelfde naam zou gewijzigd worden in "Gatti de Gamond ", dezelfde naam als de laan die enkele tientallen meter verderop in Ukkel begint.

In de krant heb ik ook gelezen dat de naam van de halte "Park" achter de maatschappelijke zetel van de MIVB tijdelijk zou worden gewijzigd in die van de adjunct-directeur-generaal van de MIVB, Kris Lauwers. Vervolgens heeft de MIVB gepreciseerd dat die wijziging slechts voor een periode van 4 maanden zou gelden, waarna de halte een derde, nieuwe naam zou krijgen.

Ik ben van oordeel dat de namen van de haltes onder meer moeten bijdragen tot de duidelijkheid van de lijnen voor de gebruikers, de personeelsleden en de hulpdiensten en dat naamsveranderingen derhalve moeten worden vermeden om hun verplaatsingen en dringende interventies niet te bemoeilijken. Ik denk eveneens aan onze bejaarden, die al overspoeld worden door de technologische evolutie, en wier gebruiksgemak zal worden verstoord door de veranderingen.

Ten slotte heeft ons Parlement de uitstekende keuze gemaakt om het maatschappelijk middenveld zoveel mogelijk bij onze besprekingen en beslissingen te betrekken en ik veronderstel dat de MIVB in dezelfde geest de verenigingen van de gebruikers van het openbaar vervoer heeft geraadpleegd. Ikzelf ben niet op de hoogte van de adviezen die deze verenigingen zouden hebben uitgebracht.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Welk nut hebben de namen van de tram- en bushaltes voor de MIVB en u?

- Zijn de hulpdiensten in het bezit van de plannen van de lijnen met de ligging en de namen van de haltes? Worden de namen gebruikt om de haltes te lokaliseren?

- Zo ja, hoe worden ze op de hoogte gebracht van de wijzigingen (met inbegrip van de tijdelijke wijzigingen)? Worden er regelmatig controles uitgevoerd en met welke frequentie?

- Werden de verenigingen van de gebruikers van het openbaar vervoer wel degelijk geraadpleegd? Wat is hun standpunt?

- Hoeveel naamswijzigingen zullen plaatshebben tegen 1 januari 2021? Over welke haltes gaat het?

- Hoe kan de lijst van de wijzigingen worden geraadpleegd?

- Hoe beslist de MIVB welke namen worden vervangen en welke nieuwe namen worden gekozen (wetende dat de MIVB bevoegd is om de namen van de bovengrondse bus- en tramhaltes te bepalen)?

- Wat het specifieke geval van de bushalte "Park" betreft: waarom wordt de naam tijdelijk gewijzigd gedurende 4 maanden in plaats van de naam te wijzigen, zodra de definitieve keuze is gemaakt?

- Terwijl een meerderheid van de burgers en politici de reflectie aanmoedigt om meer aandacht te schenken aan prominente Brusselse en Belgische buurten en personen, alsook aan meer vrouwen, lijkt de boodschap van de MIVB me bijzonder ongepast en tegenstrijdig.

- Hoe verantwoordt de MIVB de naamkeuze (die van haar adjunct-directeur-generaal), wiens kwaliteiten uiteraard niet in twijfel worden getrokken?

- Wat het specifieke geval van de halte "Forestoise" betreft, die de halte "Gatti de Gamond" zal worden, waarom wordt dan de naam van een halte aan de Gatti de Gamondlaan niet gewijzigd?

- Welk kostenplaatje hangt aan de naamsveranderingen (nieuwe borden aan de haltes, nieuwe panelen in de bussen, enz.)?
 
 
Antwoord    De veranderingen hebben verschillende doelstellingen: de leesbaarheid van haltes verhogen (bijvoorbeeld station Vorst Oost), verwarring vermijden en inspelen op de volgende fases van het busnet (bijv. buslijn 74 in april 2021).

Zover de MIVB weet, worden haltenamen niet gebruikt door de hulpdiensten.

Wat betreft de procedure en bevoegdheid om haltenamen te bepalen, evenals de tijdelijke naamgeving “Kris Lauwers”, verwijs ik u naar het verslag van de Commissie Mobiliteit van 19/1/2021.

Voor 1 januari 2021 waren maar 4 veranderingen voorzien: Eeuwfeest, Vorst-Oost, Forestoise en Park.

De informatie over de naamswijziging van de haltes was beschikbaar op de website van de MIVB, op de mobiele app, op de schermen in de voertuigen op de betrokken lijnen en aan de betrokken haltes.

Met de komst van de nieuwe lijn 74 (in april 2021) wordt een nieuwe halte geïnstalleerd op het kruispunt van de Globelaan/ Fontaine Vanderstraetenlaan.

Deze halte situeert zich op 150m van de halte op lijn 48 en kan daarom niet dezelfde naam dragen omdat die te ver ligt.

De MIVB zocht dus een nieuwe naam voor deze halte.

Veel straatnamen werden al gebruikt (Bens, Domein, Zevenbunders, Roosendael, …) en omdat deze halte het dichtst bij de sportclub Forestoise ligt, besliste de MIVB om de halte van de nieuwe lijn 74 zo te noemen en de halte van lijn 48 te hernoemen. Gatti de Gamond werd gekozen voor deze laatste halte (straat ligt op enkele meters van de halte, de naam was beschikbaar en vooral ook vrouwelijk).

De kost van de naamsveranderingen is bijna niets. Het gaat vooral om digitale aanpassingen (website, TFT-schermen in de voertuigen, audioberichten, enz.).

Nieuwe uurroosters voor alle tram-en buslijnen zijn sowieso voorzien op 01 januari.

De plannen aan haltes en in stations zullen later gewijzigd worden (met belangrijkere wijzigingen dan de aanpassing van deze 4 haltenamen.)

De aanpassingen op de halteborden kost de MIVB maar enkele centiemen voor het stukje plakband dat werd gebruikt.