Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de GIMB

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 304)

 
Datum ontvangst: 04/01/2021 Datum publicatie: 10/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
De GIMB is een gewestelijke overheidsmaatschappij die leningen toekent aan bedrijven. Het grootste deel van het kapitaal ervan is afkomstig van de overheid. Niettemin wil de regering meer privékapitaal aantrekken.
- Hoeveel leningen werden in 2019 en 2020 toegekend, voor welke bedragen en aan welke soorten bedrijven?
- Hoeveel leningen werden niet terugbetaald, hoeveel niet terugbetaalde leningen? Om welke bedragen gaat het?
- Op welke risicoprognoses baseert u zich?
- Hoe wordt privékapitaal aangetrokken? Welk rendement kunnen privébeleggers verwachten? Welke waarborgen?
 
 
Antwoord    Deze tabel groepeert de tussenkomsten van de GIMB/Finance&invest.brussels en haar dochteronderneming Brustart. Naast de verstrekte leningen en converteerbare leningen worden ook de interventies in andere investeringsfondsen en in rechtstreeks kapitaal voor ondernemingen vermeld.

Deze tabel wordt aangevuld met een tabel over het type ondernemingen dat wordt gesteund naar gelang de rijpheid van hun ontwikkeling. Aangezien de vraag bedoeld is voor de moeder-GIMB, kan worden gespecificeerd dat dit overeenkomt met 33 ondernemingen in 2020 tegen 31 in 2019.

Meneer het Parlementslid,

Deze tabel groepeert de tussenkomsten van de GIMB/Finance&invest.brussels en haar dochteronderneming Brustart. Naast de verstrekte leningen en converteerbare leningen worden ook de interventies in andere investeringsfondsen en in rechtstreeks kapitaal voor ondernemingen vermeld.

In duizenden €

Per entiteit
Per product
Per type onderneming

PERIODE
TOTAAL
GIMB
Brustart
Fonds
Kapitaal
Converteerbare lening
Lening
Fonds
Rijpe ondern
Scaleups
Startups Starters

2019
35.643
100%
30.615
86%
5.028
14%
13.426
38%
7.307
21%
1.800
5%
13.110
37%


Januari 2020
922
650
272
500
122
150
150
500
150
122
150

Februari 2020
280
280
-
-
-
-
280
-
280
-
-

Maart 2020
2.925
1.325
1.600
-
1.725
-
1.200
-
750
250
1.925

April 2020
1.880
1.380
500
-
-
800
1.080
-
830
1.050
-

Mei 2020
518
230
288
-
150
138
230
-
230
-
288

Juni 2020
2.950
2.000
950
2.000
600
250
100
2.000
-
500
450

Juli 2020
3.725
2.500
1.225
1.000
850
1.050
825
1.000
500
650
1.575

Augustus 2020
100
100
-
-
-
-
100
-
-
100
-

September 2020
5.000
4.750
250
500
100
250
4.150
500
1.250
3.150
100

Oktober 2020
375
375
-
-
-
-
375
-
125
250
-

November 2020
575
-
575
-
325
-
250
-
-
-
575

December 2020
8.189
7.789
400
-
4.539
50
3.600
3.500
3.539
-
1.150

YTD2020
27.439

21.379
78%
6.060
22%
4.000
15%
8.411
31%
2.688
10%
12.340
45%
7.500
27%
7.654
28%
6.072
22%
6.213
23%


Deze tabel wordt aangevuld met een tabel over het type ondernemingen dat wordt gesteund naar gelang de rijpheid van hun ontwikkeling. Aangezien de vraag bedoeld is voor de moeder-GIMB, kan worden gespecificeerd dat dit overeenkomt met 33 ondernemingen in 2020 tegen 31 in 2019.

Vergelijking investeringen 2020-2019
Per entiteit

GIMB

30.615

21.379


In duizenden €

Période

2019

YTD2020


Per entiteit

GIMB

31

33


In # investeringen

Période

2019

YTD2020


Bovendien, aangezien dit uiteraard alleen betrekking heeft op het jaar 2020 (zonder rekening te houden met wat al betrekking heeft op het jaar 2021), hebben de gedelegeerde opdrachten ter ondersteuning van de horeca en de tewerkstellingscoöperaties ook de analyseteams aanzienlijk gemobiliseerd, waardoor ook kredieten ten belope van 15,7 miljoen euro konden worden toegekend aan 46 ondernemingen.

Het is in dit stadium nog te vroeg om uit te maken of leningen die in 2020 werden toegekend, niet zullen afgelost worden. Hoe het ook zij, er wordt zowel bij de uitoefening van de hoofdactiviteit als marktinvesteerder als bij de uitvoering van de specifieke gedelegeerde opdrachten, voor alle analyses gebruik gemaakt van de beste prognose- en risicobeheersmethoden, en dit alvorens deze worden onderworpen aan de toetsing door de comités en besluitvormingsorganen.

Afgezien van de gedelegeerde opdracht Horeca (en zonder rekening te houden met de uitbreiding tot andere sectoren waartoe in december 2020 is besloten), die betrekking heeft op ondernemingen met ten minste 10 VTE, heeft het overgrote deel van de interventies van het GIMB/FIB betrekking op ondernemingen met minder dan 10 VTE, wat de samenstelling van het Brusselse economische weefsel weerspiegelt.

Het aantrekken van privé kapitaal door en binnen de moedermaatschappij, hetzij via mede-investeringen in ondernemingen (wanneer de GIMB overeenkomstig de praktijken op de markt besluit niet alleen te handelen), hetzij door hun sterkere aanwezigheid in het kapitaal van de GIMB/FIB zelf, is het resultaat van proactieve stappen die door de directie worden geïnitieerd of gezet.

In het geval van mede-investeringen met privépartners wordt de risicoanalyse uiteraard gezamenlijk gevoerd en/of besproken (bijvoorbeeld in het geval van pari passu-leningen).

Het herkapitalisatieproces door het gewest, in partnerschap met de historische aandeelhouders en de nieuwe aandeelhouders heeft geleid tot een fundamentele wijziging van de statuten tijdens de algemene vergadering van 16 december 2020. Dit ging gepaard met een huishoudelijk reglement en een investeringsstrategie die het best beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse economie, maar ook, overeenkomstig het vennootschapsrecht, met een bijgewerkte valorisering op basis van een revisoraal verslag. In dit verband kan geen garantie als zodanig worden gegeven, aangezien het om risicokapitaal gaat, maar de herkapitalisatie is naar behoren gedocumenteerd, waarbij is uitgegaan van een verwacht rendement tussen 4 en 7 % in normale omstandigheden.

Er zij aan herinnerd dat de herkapitalisatie investeerders de mogelijkheid biedt de economische transitie en de groei en ontwikkeling van een breed scala van Brusselse ondernemingen te ondersteunen. Het investeringscharter dat gekoppeld is aan de herkapitalisatie van finance&invest.brussels werd ondertekend op 17 december 2020 en beschrijft de 5 hoofdthema's en investeringscriteria die kaderen in de economische transitie en die ten volle bijdragen aan de socio-economisch dynamisme van het gewest.