Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de follow-up van de oproep tot projecten BeCircular editie 2020

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 642)

 
Datum ontvangst: 12/01/2021 Datum publicatie: 01/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 26/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/01/2021 Ontvankelijk p.m.
26/02/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op 25 februari 2020 werd de oproep tot projecten BeCircular 2020 gedaan, die tot doel heeft economische activiteiten te ondersteunen en te ontwikkelen die het leefmilieu en de lokale werkgelegenheid ten goede komen in een optiek van circulaire economie.

De projecten konden in vier categorieën worden ingediend:

- Be circular_Circulaire Werven
- Be circular_Lancering
- Be circular_Scale Up
- Be circular_Transitie

De vier prioritaire thema's van de projectoproep waren de volgende:

- 3R: Réparer, Réutiliser, Recycler (Herstellen, Hergebruiken, Recycleren)
- Duurzame voeding
- Circulaire werven
- Nieuwe economische modellen van de circulaire economie

Er werden twee sessies voor “project pitches” gehouden: de eerste op 23 april 2020 en de tweede op 25 mei 2020.
De projectoproep werd afgesloten op 19 juni 2020 om 12.00 uur.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Hoeveel personen hebben deelgenomen aan de sessies voor “project pitching”?
2. Welke begroting werd uitgetrokken voor de projectoproep?
3. Hoeveel projecten werden ingediend (graag uitsplitsing van de gegevens per gemeente)? Hoeveel projecten van het type ‘ondernemingspartnerschap’ en van het type ‘start-up’ werden ingediend (graag uitsplitsing van de gegevens per gemeente)?
4. Welke evaluatiemethode werd gebruikt? Welke criteria werden gehanteerd om de evaluatie uit te voeren? Wie was belast met de evaluatie?
5. Welke projecten werden niet geselecteerd of afgewezen, met voor elk project: het dossiernummer, de projectleider, de naam van het project, het type onderneming (start-up, vzw, enz.), de categorie, thema('s), met het project nagestreefde doelstellingen, aan het project toegekende score(s) en reden(en) voor de afwijzing? Werden er klachten ingediend? Zo ja, hoeveel, wie heeft ze ingediend en voor welke projecten?
6. Welke projecten werden geselecteerd en in aanmerking genomen, met voor elk project: het dossiernummer, de projectleider, de naam van het project, het type onderneming (start-up, vzw, enz.), de categorie, thema('s), met het project nagestreefde doelstellingen en meerwaarden van het project, financiële steun voor het project, uitvoeringsperiode van het project en de aan het project toegekende score(s)?
7. Welke financiële steun werd verleend aan de geselecteerde projecten, gemeente per gemeente? Wat is de financieringswijze wat de duur en het aantal stortingen betreft?
8. Is er voor de geselecteerde projecten voorzien in begeleiding of ondersteuning? Zo ja, wie zal de winnaars bij de uitvoering van de projecten begeleiden of ondersteunen?
9. Is er een nieuwe editie van de projectoproep gepland? Zo ja, voor wanneer en voor welke doelstelling(en)/categorie(ën)/thema('s)/as(en)/deel(elen)?
 
 
Antwoord    1/

In 2020 werden twee sessies georganiseerd (in april en mei) waarbij
66 ondernemingen feedback kregen over hun projectpitch. Daarvoor werden 15 experten gemobiliseerd.


2/

Voor de projectoproep is een budget van 2 miljoen euro uitgetrokken.

Als gevolg van de economische crisis in verband met COVID-19 en gezien het aantal kwaliteitsvolle ingediende kandidaturen, maakte een deel van het budget dat bestemd is voor het relanceplan het mogelijk om het totaalbudget te verhogen tot 2.897.237 euro.

Dit budget is als volgt samengesteld:
­ een globaal budget van € 1.904.459 werd toegekend aan de geselecteerde projecten die door Brussel Economie en Werkgelegenheid worden ondersteund.
­ een totaalbudget van € 992.778,00 werd toegekend aan de geselecteerde projecten die door Leefmilieu Brussel worden ondersteund.


3/

In totaal werden 96 projecten ingediend voor de editie 2020 van de projectoproep. De kandidaturen worden als volgt verdeeld per gemeente (postcode van de maatschappelijke zetel wordt als referentie genomen):
- 1000: 11 projecten
- 1030: 2 projecten
- 1040: 10 projecten
- 1050: 16 projecten
- 1060: 3 projecten
- 1070: 4 projecten
- 1080: 2 projecten
- 1082: 1 project
- 1140: 2 projecten
- 1150: 2 projecten
- 1160: 2 projecten
- 1170: 2 projecten
- 1180: 5 projecten
- 1190: 4 projecten
- 1200: 4 projecten
- 1210: 3 projecten.

Die verdeling per gemeente is echter niet representatief voor de realiteit van de projecten omdat ze gebaseerd is op de maatschappelijke zetel van de onderneming, en niet op de toekomstige productie-eenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bovendien waren verscheidene ondernemingen nog in oprichting op het moment van de kandidatuur (maatschappelijke zetel nog niet ingevuld),
wat het verschil tussen het totale aantal kandidaturen en het totaal van de bovenstaande lijst per gemeente verklaart.

Ten slotte waren 60 van de 96 kandidaturen starters (minder dan 4 jaar oud) en maakten twee projecten het voorwerp uit van een partnerschap tussen meerdere ondernemingen.


4/

­ De evaluatie gebeurt op basis van de formulieren die door de kandidaat-projectdragers zijn ingediend tussen de datum van het uitschrijven van de oproep (20 februari 2020) en de sluitingsdatum (15 mei).
­ Tijdens een eerste analysefase wordt gecontroleerd of de dossiers ontvankelijk zijn volgens de volgende drie criteria:
1. Gerealiseerd worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
2. Ingediend zijn binnen de termijn en in de vereiste vorm, d.w.z. aan de hand van het correct ingevulde ad-hocformulier;
3. Nog niet uitgevoerd zijn op de datum van het uitschrijven van de projectoproep (20 februari 2020). Tijdens de tweede analysefase wordt een score toegekend aan de verschillende dossiers die gezamenlijk aan de jury worden voorgelegd. Vervolgens stellen de experten van de jury een rangschikking voor aan de regering.
De evaluatiecriteria zijn:
a. Afstemming op de doelstellingen van de projectoproep “be circular – be brussels”;
b. Milieu-impact;
c. Economische haalbaarheid en economisch potentieel van het project;
4. Technische haalbaarheid van het project;
5. Potentieel voor het creëren van werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse regering vertrouwt de evaluatie van de ontvangen dossiers toe aan de drie administraties die de projectoproep coördineren: Brussel Economie en Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel en hub.brussels. De aansturende administraties combineren hun expertise met die van externen die geselecteerd worden op basis van hun competenties met betrekking tot de thema’s die in de dossiers aan bod komen.


5/

De niet-geselecteerde projecten zijn projecten die niet hoog gerangschikt zijn: aangezien het om een wedstrijd met een beperkt budget gaat, ontvangen alleen de projecten met de beste beoordeling een subsidie. Met een totale subsidieaanvraag van € 7.177.221,6 moet echter een selectie worden gemaakt op basis van de bovengenoemde criteria.

De lijst met de niet-geselecteerde projecten en de informatie over elk project is beschikbaar in bijlage A.

Er werd geen enkele klacht ingediend.


6/

Zie bijlage B van deze schriftelijke vraag.


7/

De financiële steun en de subsidiëringsperiode van elk geselecteerd project werden hierboven vermeld.

Op basis van de maatschappelijke zetel van de gefinancierde ondernemingen kunnen we de volgende verdeling per gemeente onderscheiden:
­ 1000 - Brussel: 3 gesubsidieerde ondernemingen voor een totaalbedrag van € 416.340.
­ 1020 - Laken: 4 gesubsidieerde ondernemingen voor een totaalbedrag van € 251.392.
­ 1030 - Schaarbeek: 2 gesubsidieerde ondernemingen voor een totaalbedrag van € 122.550.
­ 1040 - Etterbeek: 9 gesubsidieerde ondernemingen voor een totaalbedrag van € 640.000.
­ 1050 - Elsene: 4 gesubsidieerde ondernemingen voor een totaalbedrag van € 220.000.
­ 1060 - Sint-Gillis: 2 gesubsidieerde ondernemingen voor een totaalbedrag van € 168.000.
­ 1070 - Anderlecht: 3 gesubsidieerde ondernemingen voor een totaalbedrag van € 93.000.
­ 1080 - Molenbeek: 1 gesubsidieerde onderneming voor een totaalbedrag van € 86.552.
­ 1082 - St-Agatha-Berchem: 1 gesubsidieerde onderneming voor een totaalbedrag van € 200.000.
­ 1120 - Neder-Over-Heembeek: 1 gesubsidieerde onderneming voor een totaalbedrag van € 32.428.
­ 1140 - Evere: 2 gesubsidieerde ondernemingen voor een totaalbedrag van € 168.000.
­ 1150 - Sint-Pieters-Woluwe: 1 gesubsidieerde onderneming voor een totaalbedrag van € 80.000.
­ 1160 - Oudergem: 2 gesubsidieerde ondernemingen voor een totaalbedrag van € 104.500.
­ 1170 - Watermaal-Bosvoorde: 1 gesubsidieerde onderneming voor een totaalbedrag van € 15.000.
­ 1180 - Ukkel: 1 gesubsidieerde onderneming voor een totaalbedrag van € 80.000.
­ 1190 - Vorst: 1 gesubsidieerde onderneming voor een totaalbedrag van € 80.000.
­ 1200 - Sint-Lambrechts-Woluwe: 2 gesubsidieerde ondernemingen voor een totaalbedrag van € 77.355.
­ 1210 - Sint-Joost-ten-Node: 1 gesubsidieerde onderneming voor een totaalbedrag van € 62.120.

De financiering van de geselecteerde projecten gebeurt in twee of drie delen, in functie van de administratie die de subsidie verleent:
­ BEW: (1) een eerste schijf van 80% wordt aan het begin van het project verstrekt en (2) de rest van de subsidie na de administratieve afsluiting van de subsidie en het aanleveren van alle bewijsstukken met betrekking tot de uitgaven van het project door de projectdrager;
­ LB: (1) een eerste schijf van 70% wordt aan het begin van het project verstrekt, (2) een tweede schijf van 20 % na de indiening van het definitieve activiteitenverslag en (3) de rest van de subsidie wordt verstrekt na de administratieve afsluiting van de subsidie en het aanleveren van alle bewijsstukken met betrekking tot de uitgaven van het project door de projectdrager.


8/

In het kader van de projectoproep BeCircular ontvangen de laureaten naast de financiering een erkenning van hun project en begeleiding om de slaagkansen van hun project te maximaliseren. Deze begeleiding wordt verzorgd door Hub.Brussels, het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, die de expertise van deze teams aanvult met externe experten om de projectdragers duurzame ondersteuning te bieden.


9/

Een nieuwe editie van Be Circular is voorzien voor 2021 met een lanceringsdatum halverwege maart 2021.

De doelstellingen, categorieën en thema's blijven in grote lijnen dezelfde; alleen de toegangsvoorwaarden en de subsidiebedragen per categorie zijn gewijzigd om zo inclusief mogelijk te zijn en te voldoen aan de behoeften van Brusselse ondernemingen.