Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inventaris van de begunstigden van subsidies die onder uw bevoegdheid of uw toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 476)

 
Datum ontvangst: 05/01/2021 Datum publicatie: 10/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 9 maart 2020 heb ik u gevraagd naar de inventaris van de begunstigden van subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen. U hebt mij op 20 april 2020 geantwoord.
Cf: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=145691&base=1
Om mijn controle op de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zo goed en zorgvuldig mogelijk te kunnen blijven uitoefenen, zou ik u op 4 januari 2021 de volgende vraag willen stellen:
- Kunt u de vorige inventaris in uw antwoord van 20 april 2020 aanvullen met de laatste subsidies die onder uw bevoegdheid of onder uw toezicht zijn toegekend voor het jaar 2020 (uitsplitsing van de gegevens: sector per sector, met voor elke begunstigde: dossiernummer, naam van de begunstigde, rechtsvorm, naam van het project, toegekend(e) bedrag(en), datum van toekenning van het (de) bedrag(en))?
 
 
Antwoord    Ter herinnering: de overheidsbesturen zijn voortaan verplicht een inventaris van de toegekende subsidies op basis van de hieronder vermelde teksten ter beschikking te stellen van het grote publiek. Het doel van deze wetteksten bestaat erin meer zichtbaarheid te geven aan overheidsfinanciering, en het downloaden en hergebruiken van deze informatie mogelijk te maken.

De teksten die dit regelen, zijn de volgende:


- 16 MEI 2019. - Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen;
- RICHTLIJN (EU) 2019/1024 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking); 

- 27 OKTOBER 2016. - Ordonnantie ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.
 


Ter wille van de coherentie en de transparantie wilde Easybrussels dat alle gegevens met betrekking tot toegekende subsidies beschikbaar zijn op het Open Data Portaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: opendatastore.brussels.

De gegevens voor de BGHM zijn te raadplegen via de volgende link:

http://obruxelleendatastore.brussels/dataset/subventions-octroyees-slrb

De gegevens voor Brussel Huisvesting en Equal zijn te raadplegen via de volgende link:

https://datastore.brussels/web/data/dataset/845b2fec-f9e8-48ef-9d0a-7f76aa97f40d

Met betrekking tot het Woningfonds:

Het Woningfonds verleent aan geen enkele organisatie subsidies.