Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de intersectorale logica en de initiatieven en beschouwingen van uw kabinet die deze integreren

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 670)

 
Datum ontvangst: 11/01/2021 Datum publicatie: 19/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/02/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u weet, wenst het Brussels Gewest op het vlak van de strijd tegen discriminatie een intersectorale logica te ontwikkelen in de analyse en behandeling van discriminatie, aangezien bepaalde groepen inderdaad onderhevig zijn aan de kruising of opeenstapeling van discriminerende factoren. Deze verbintenis is ook vastgelegd in haar Algemene Beleidsverklaring.

In het licht van het voorgaande en in uw hoedanigheid van minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

1. Welke initiatieven en/of projecten die onder uw bevoegdheid vallen, integreren een intersectorale logica die reeds door uw kabinet wordt toegepast?
2. Welk denkwerk over de integratie van een intersectorale logica is binnen uw kabinet aan de gang?
3. 3. Heeft uw kabinet nagedacht over de integratie van een intersectorale logica in de diversiteitsactieplannen van overheidsinstellingen om (beter) rekening te houden met de kruisbestuiving of opeenstapeling van discriminerende factoren?
4. Bevatten de actieplannen inzake diversiteit reeds een intersectorale logica? Zo ja, welke en voor welke overheidsinstellingen?
 
 
Antwoord    1-2
In het werk van mijn kabinet wordt op een transversale manier aandacht besteed aan integratie- en antidiscriminatiekwesties, en ik ben me volledig bewust van het bestaan van overlappende en wederzijds versterkende factoren van discriminatie.
Deze bijzondere aandacht komt vooral tot uiting in de uitvoering van mijn beleid inzake burgerparticipatie, waarbij ervoor wordt gezorgd dat iedereen zijn/haar plaats kan vinden in de participatieprocessen, maar ook in het project “Femmes au parc”, dat tot doel heeft genderkwesties beter te betrekken en in aanmerking te nemen bij de inrichting en het beheer van parken die onder de verantwoordelijkheid van Leefmilieu Brussel vallen, rekening houdend met de intersectionaliteit.
Het streven naar een vervrouwelijking van de beroepen op het terrein, zowel bij Leefmilieu Brussel als bij het Agentschap Net Brussel, kadert ook in een intersectionele aanpak, aangezien het erom gaat vrouwen een betere toegang te bieden tot laaggeschoolde banen, rekening houdend met andere vormen van discriminatie, zoals die op grond van een handicap, seksuele geaardheid, enzovoort.
3-4
Deze materie valt onder de bevoegdheden van mijn collega Sven Gatz, minister van Openbaar Ambt. Maar wat de administraties onder mijn toezicht betreft:
Leefmilieu Brussel: in alle beleidslijnen van Leefmilieu Brussel op diversiteitsgebied wordt rekening gehouden met intersectionaliteit, ook al wordt dat niet altijd als zodanig benadrukt;
Agentschap Net Brussel
: in dit stadium beschikt het Agentschap Net Brussel niet over een intersectionele aanpak in haar strijd tegen discriminatie. Die dimensie zou in de komende maanden kunnen worden bestudeerd na de openstelling van een vacature voor diversiteitsmanager;
Haven van Brussel: de Haven van Brussel is ontvankelijk voor alle aspecten van discriminatie en heeft een diversiteitsplan, maar heeft strikt genomen geen stappen ondernomen op het vlak van intersectioneel denken.