Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende uw deelname aan Brussels Meets Brussels in de week van 12 tot en met 16 oktober 2020

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 274)

 
Datum ontvangst: 21/01/2021 Datum publicatie: 11/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 03/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de week van 12 tot 16 oktober 2020 vond het evenement Brussels Meets Brussels plaats. Bij deze gelegenheid werden de leden van de Brusselse Gewestregering uitgenodigd om deel te nemen aan virtuele ontmoetingen met ondernemers via de Facebook-account van BECI, om enerzijds te debatteren over de politiek en het Brussels relanceplan, en anderzijds om te antwoorden op de vragen van de ondernemers (die, ter herinnering, al bijna een jaar te lijden hebben onder de Covid-19-crisis).
Om mijn opdracht van toezicht op de Brusselse Gewestregering zo goed en zo zorgvuldig mogelijk te kunnen blijven uitvoeren, zou ik u op 20 januari 2021 de volgende vragen willen stellen:
- Hebt u in uw hoedanigheid van minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel deelgenomen aan dit evenement?
- Zo ja,
1. Welke ideeën werden tijdens dit evenement door uw kabinet en/of uzelf naar voren gebracht?
2. Welke ideeën en/of prioriteiten werden met de ondernemers besproken?
3. Welke invloed hebben dit evenement en de gesprekken met de ondernemers in voorkomend geval op uw beleid en uw administratie?
- Zo neen, waarom niet?
 
 
Antwoord    Het klopt inderdaad dat ik op 16 oktober 2020 deelnam aan een debat dat georganiseerd werd door BECI Brussels, in het kader van Brussels Meets Brussels. Thema van het debat was: ‘Brussel als investeringspool’. De ondernemers die deelnamen aan dit debat waren de heren Alex Houtart (European Climate DB), de heer Thibauld Jongen (SABCA) en de heer Michel Verstraeten (ING).

De insteek van het debat was om de maatregelen van de Brusselse Regering toe te lichten die werden genomen in het kader van de coronacrisis, alsmede om uitleg te verschaffen over bepaalde initiatieven die tot mijn bevoegdheid behoren. Een aantal topics die daarbij aan bod kwamen waren onder meer de herkapitalisatie van Brussels Finance & Invest, maar ook de slimme kilometerheffing of nog de verdere ontwikkeling van een meertaligheidspolitiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het gesprek kwamen ook de budgettaire uitdagingen aan bod waar ons gewest voor staat. Daarbij werd onder meer beklemtoond, zowel door de ondernemers als door mezelf hoe vitaal het is dat ons gewest zijn goede financiële rating kan behouden. Er werd ook verder stilgestaan bij de strategische investeringen die wij als Brusselse overheid doen, maar ook bijvoorbeeld bij de manier waarop de relance van Brussel als congresstad kan georganiseerd worden.


Uit het debat bleek verder nog dat er bij de Brusselse ondernemers een duidelijke vraag bestaat om innovatie en een goed ondernemersklimaat blijvend mogelijk te maken en blijvend te ondersteunen in ons gewest.

Het hele debat werd overigens integraal opgenomen en kan herbekeken worden via het facebookkanaal van Beci Brussels.