Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de premies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen - jaar 2020

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 683)

 
Datum ontvangst: 27/01/2021 Datum publicatie: 26/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 26/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/02/2021 Ontvankelijk p.m.
26/03/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Onder bepaalde voorwaarden worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tal van toelagen en premies aangeboden.

Om mijn informatie te vervolledigen, zou ik voor ELKE premie willen weten welke premies verband houden met uw bevoegdheden of uw toezicht:

VOOR 2020,
1. Wat is de naam van de premie?
2. Voor wie is de premie bestemd?
3. Wat is het bedrag van de premie?
4. Kan de premie worden gecombineerd met (een) andere premie(s)? Zo ja, welke?
5. Welke instantie is verantwoordelijk voor de opvolging en de uitbetaling van de premie?
6. Wat zijn de betalingsmodaliteiten van de premie?
7. Wat is de jaarlijkse vrijgemaakte begroting voor de premie? Is de jaarlijkse begroting voor deze premie sinds 2019 gestegen of gedaald? Zo ja, met hoeveel?
8. Hoeveel begunstigden van de premie zijn er geweest en voor welk bedrag?
 
 
Antwoord    1)
Haven van Brussel
"Aanwervingspremie”
Deze premie is bedoeld om de tewerkstelling van laaggeschoolde Brusselaars in havenbedrijven aan te moedigen.
Leefmilieu Brussel
- ENERGIEPREMIE: In 2020 waren er 13 verschillende energiepremies. Hun titels zijn te vinden in de samenvattende tabel betreffende de energiepremies 2020 in de bijlage.
- BODEMPREMIE: Premies voor het uitvoeren van bodemonderzoek en voor de behandeling van weesverontreiniging van de bodem.
Agentschap Net Brussel
Het Agentschap Net Brussel valt hier niet onder. Er worden geen premies betaald door het Agentschap.

2)
Haven van Brussel
Aan de concessiehoudende bedrijven van de haven die laaggeschoold personeel aanwerven.
Leefmilieu Brussel
- ENERGIEPREMIE: de energiepremies zijn beschikbaar voor alle doelgroepen (huishoudens, mede-eigendommen, particuliere bedrijven, gemeenschappen, enz.).
- BODEMPREMIE: Natuurlijke personen of rechtspersonen (indien de aanvrager een onderneming is, moet deze beantwoorden aan de definitie van een KMO).

De aanvraag moet betrekking hebben op een weesverontreiniging, d.w.z. een verontreiniging waarvan de verantwoordelijke niet bekend is.

3)
Haven van Brussel
Het bedrag van de premie varieert naargelang de kwalificatiegraad van de in dienst genomen persoon:
€ 2.000 gedurende maximaal 3 jaar voor iemand met ten hoogste een getuigschrift van het lager secundair onderwijs (einde 2
e cyclus secundaire onderwijs), d.w.z. € 6.000 per indienstneming.
€ 1.000 gedurende maximaal 3 jaar voor een persoon met daarenboven een getuigschrift van het secundair onderwijs (einde middelbaar onderwijs), d.w.z. € 3.000 per indienstneming.
Geen premie voor mensen met een hoger diploma.
Deze bedragen gelden voor een voltijdsequivalent dat ten minste één volledig jaar heeft gewerkt. In geval van verminderde prestaties worden de premies pro rata aangepast.
Leefmilieu Brussel
- ENERGIEPREMIE: Het bedrag van de energiepremies varieert naar gelang van het type premie en de inkomenscategorie van de aanvrager. Alle bedragen zijn opgenomen in de bijgevoegde samenvattende tabel.
- BODEMPREMIE: Het bedrag van de premie hangt af van verschillende parameters:
- het soort studie of het soort werkzaamheden ;
- de omvang van de studie;
- of de aanvrager een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is;
- of het verzoek betrekking heeft op een stuk grond dat in de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) is gelegen.
Voor bodemonderzoek varieert het maximaal bedrag van de premies van 2.620 tot 7.053 euro.
Voor saneringswerkzaamheden varieert het maximumbedrag van de premies tussen € 60.455 en €90.682.

4)
Haven van Brussel
De Haven kent geen andere premies toe.
Leefmilieu Brussel
- ENERGIEPREMIE: Alle energiepremies kunnen worden gecumuleerd.
Voor natuurlijke personen kunnen zij bovendien worden gecombineerd met renovatiepremies voor woningen en met gemeentelijke premies.
Voor ondernemingen kunnen zij worden gecombineerd met belastingaftrek voor energiebesparende investeringen.
- BODEMPREMIE: De premies kunnen worden gecumuleerd met andere gewestelijke of gemeentelijke steunmaatregelen maar het bedrag van de premie mag in geen geval leiden tot een gecumuleerd steunbedrag van meer dan 100% van de kosten voor de uitvoering van het bodemonderzoek of de saneringswerkzaamheden.

5)
Haven van Brussel
De Haven van Brussel kent de premies toe op basis van controles op de naleving van de voorwaarden, intern voor de concessiehouder die de aanvraag indient en door Actiris voor de betrokken werknemer.
Leefmilieu Brussel
- ENERGIEPREMIE: De administratieve en technische verwerking van de energiepremies wordt uitgevoerd door de Afdeling Energiepremies (Leefmilieu Brussel).
De budgettaire verwerking gebeurt door de Dienst Subsidies (Leefmilieu Brussel) en de betaling gebeurt door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).
- BODEMPREMIE: Leefmilieu Brussel is de instantie die belast is met de opvolging en uitbetaling van de Bodempremies.

6)
Haven van Brussel
Door het bedrijf te volgen procedure :
1. De concessiehouder stuurt Actiris vóór de aanwerving de werkaanbieding die overeenstemt met de functie waarvoor hij de premie wenst aan te vragen. De aanbieding wordt geregistreerd door Actiris.
2. Hij vult het document "Aanvraag voor een aanwervingspremie" in (zie bijgevoegd document), dat hij aan ACTIRIS en de Haven van Brussel toezendt;
3. Na de aanwerving verstrekt de concessiehouder Actiris de nodige informatie om de doeltreffendheid en de voorwaarden van de aanwerving te controleren:
- Naam en achternaam van de aangeworven persoon,
- Rijksregisternummer,
- Datum van aanwerving,
- Diploma,
- Soort arbeidsovereenkomst (bepaalde duur of onbepaalde duur, voltijds of deeltijds, arbeider of bediende).
4. Uiterlijk 6 maanden na de jaarlijkse datum van indiensttreding de betrokken werknemer legt de concessiehouder aan Actiris dat voor de haven optreedt het officiële schriftelijke bewijs voor (uittreksel uit de DMFA-RSZ verklaring), betreffende de tewerkstelling van de werknemer gedurende ten minste één jaar, evenals de gewerkte tijd (voltijds, deeltijds...).
Toekenningsprocedure :
5. Actiris gaat na of de toelatingsvoorwaarden in verband met de aanwervingsprocedure zijn nageleefd en zendt de vereiste informatie naar de Haven van Brussel
6. De Haven controleert de voorwaarden van de concessieovereenkomst van de onderneming en kent de premie jaar na jaar toe.

Leefmilieu Brussel
- ENERGIEPREMIE: Voor elk volledig aanvraagdossier moet door Leefmilieu Brussel een beslissing worden genomen binnen 60 dagen na de datum van ontvangst van de aanvraag door Leefmilieu Brussel. De GOB betaalt gewoonlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de door Leefmilieu Brussel verwerkte dossiers.
- BODUMPREMIE: De aanvraag moet eerst gevalideerd worden door Leefmilieu Brussel (betalingsbewijzen, facturen, kopie van de identiteitskaart van de aanvrager, ingevuld aanvraagformulier).


De wettelijke termijn tussen de indiening van de aanvraag voor de premie en de ontvangst van de premie bedraagt vervolgens maximaal 3 maanden. In de praktijk is de procedure echter vaak veel korter (+/- 1,5 maand).

De premie wordt rechtstreeks gestort op de bankrekening van de persoon die de factuur heeft betaald en opgenomen is in de aanvraag.

7)
Haven van Brussel
De betalingen voor de aanwervingspremie komen uit het meer algemene budget "Premie Tariefrooster" van € 100.000, waarmee ook de kortingen van de concessiehouders van de Haven in het kader van het vervoer over water worden gefinancierd.
Leefmilieu Brussel
- ENERGIEPREMIE: Eind 2020 bedroeg het beschikbare budget € 24.380.000 aan vastleggingen en € 24.651.000 die werd verrekend.
Dit betekent een stijging ten opzichte van 2019 ten belope van € 2.335.000 aan vastleggingen en € 5.505.000 die werd verrekend.
- BODEMPREMIE: In 2019 bedroeg de jaarlijkse vereffende begroting 1,794 miljoen euro.
In 2020 bedroeg het jaarlijks verrekend budget 2,215 miljoen euro. Het budget werd aldus in 2020 met 421.000 euro verhoogd.

8)
Haven van Brussel
Er is dit jaar nog geen betaling gedaan voor de aanwervingspremie. De in dit stadium ontvangen dossiers (met betrekking tot aanwervingen vóór de gezondheidscrisis) worden nog getoetst aan de verschillende criteria waaraan moet worden voldaan.
Leefmilieu Brussel
- ENERGIEPREMIE: In totaal werden 12.715 energiepremies toegekend aan 6.403 unieke begunstigden. Het totale toegekende bedrag (in vastleggingen) beliep € 23.857.792.

- BODEMPREMIE: In 2020 zijn 402 bonussen toegekend (190 aan natuurlijke personen en 212 aan rechtspersonen) voor een totaalbedrag van 2,215 miljoen euro.