Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de premies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen - jaar 2020

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 607)

 
Datum ontvangst: 27/01/2021 Datum publicatie: 26/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/02/2021 Ontvankelijk p.m.
23/03/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Onder bepaalde voorwaarden worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tal van toelagen en premies aangeboden.

Om mijn informatie te vervolledigen, zou ik voor ELKE premie willen weten welke premies verband houden met uw bevoegdheden of uw toezicht:

VOOR 2020,

1. Wat is de naam van de premie?
2. Voor wie is de premie bestemd?
3. Wat is het bedrag van de premie?
4. Kan de premie worden gecombineerd met (een) andere premie(s)? Zo ja, welke?
5. Welke instantie is verantwoordelijk voor de opvolging en de uitbetaling van de premie?
6. Wat zijn de betalingsmodaliteiten van de premie?
7. Wat is de jaarlijkse vrijgemaakte begroting voor de premie? Is de jaarlijkse begroting voor deze premie sinds 2019 gestegen of gedaald? Zo ja, met hoeveel?
8. Hoeveel begunstigden van de premie zijn er geweest en voor welk bedrag?
 
 
Antwoord    Hierna vindt u mijn antwoord betreffende de toegekende premies aan de Plaatselijke Besturen.


Ten eerste, de premie voor de statutarisering van de personeelsleden van de plaatselijke besturen.
Ze is bedoeld voor de gemeenten, OCMW’s, Hoofdstuk XII-verenigingen en Berg van Barmhartigheid.

Het betreft 4.000 euro voor elke nieuwe aanwerving, en 6.000 euro als het gestatutariseerde personeelslid vóór de start van zijn benoemingsproces was tewerkgesteld als geco.


Er zijn geen ‘opschortende’ voorwaarden voor de uitbetaling van de premie. Deze kan dus worden gecumuleerd met iedere andere premie die het plaatselijke bestuur ontvangt.

De verantwoordelijke instelling voor de opvolging en uitbetaling van de premie is Brussel Plaatselijke Besturen (GOB).

De premie wordt in één schijf aan de begunstigde uitbetaald na controle van de bewijsstukken (lijst met nieuwe statutaire personeelsleden en beslissingen betreffende de indienstneming of de toelating tot de stage, alsook de akte van benoeming).


Het budget voorbehouden voor de premie bedraagt 2.860.000 euro in 2020.
De controle van de bewijsstukken is nog niet afgerond aangezien de gegevens in te dienen zijn tegen einde maart 2021.


En dan is er ook de premie voor de indienstneming van werkzoekenden afkomstig uit wijken waar de werkloosheidsgraad hoger is dan het gewestelijke gemiddelde (in het kader van het diversiteitsbeleid binnen het Brusselse openbare ambt).

Ze is bedoeld voor gemeenten, intercommunales en gemeentelijke vzw’s.
De premie bedraagt 1.000 euro voor aanwervingen met een contract van bepaalde duur die aan de vereiste voorwaarden voldoen en 3.000 euro voor aanwervingen met een contract van onbepaalde duur die aan dezelfde voorwaarden voldoen, voor zover het personeelslid zijn volledige contract heeft uitgedaan of nog in dienst is op 31 december van het referentiejaar.

Er zijn geen ‘opschortende’ voorwaarden voor de uitbetaling van de premie. Deze premie kan dus worden gecumuleerd met iedere andere premie die het plaatselijke bestuur ontvangt.
De verantwoordelijke instelling voor de opvolging en uitbetaling van de premie is Brussel Plaatselijke Besturen (GOB).
Deze premie wordt toegekend aan plaatselijke besturen die tijdens een boekjaar bij de aanwerving van contractuele personeelsleden minstens 10% werkzoekenden hebben aangeworven afkomstig uit wijken waar de werkloosheidsgraad hoger is dan het gewestelijke gemiddelde. Ze wordt uitbetaald in één schijf na controle van de bewijsstukken die aantonen dat men tegemoetkomt aan de hierboven vermelde voorwaarden.
Het budget voorbehouden voor de premie bedraagt 1.070.000 euro in 2020.

De controle van de bewijsstukken is nog niet afgerond aangezien de gegevens in te dienen zijn tegen einde maart 2021.Wat betreft het
Departement Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging hebben het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), Brussels Connect IT en Easybrussels, in 2020 geen enkele premie toegekend aan andere entiteiten (noch ondernemingen, noch burgers).

Deze vraag is niet van toepassing op de cel
Dierenwelzijn.
Wat betreft
Actiris, vindt u bijgevoegd een tabel met de premies die onder mijn bevoegdheid vallen.