Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de premies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen - jaar 2020

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 325)

 
Datum ontvangst: 27/01/2021 Datum publicatie: 26/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/02/2021 Ontvankelijk p.m.
23/03/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Onder bepaalde voorwaarden worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tal van toelagen en premies aangeboden.

Om mijn informatie te vervolledigen, zou ik voor ELKE premie willen weten welke premies verband houden met uw bevoegdheden of uw toezicht:

VOOR 2020,
1. Wat is de naam van de premie?
2. Voor wie is de premie bestemd?
3. Wat is het bedrag van de premie?
4. Kan de premie worden gecombineerd met (een) andere premie(s)? Zo ja, welke?
5. Welke instantie is verantwoordelijk voor de opvolging en de uitbetaling van de premie?
6. Wat zijn de betalingsmodaliteiten van de premie?
7. Wat is de jaarlijkse vrijgemaakte begroting voor de premie? Is de jaarlijkse begroting voor deze premie sinds 2019 gestegen of gedaald? Zo ja, met hoeveel?
8. Hoeveel begunstigden van de premie zijn er geweest en voor welk bedrag?
 
 
Antwoord    Brussel Economie en Werkgelegenheid kent vier premies toe voor projectdragers, evenals een waaier aan premies en schadevergoedingen voor kmo’s in bepaalde activiteitensectoren. Er zijn ook enkele premies voor grote ondernemingen in bepaalde sectoren.

De namen, de voorwaarden en het bedrag van deze premies worden toegelicht op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid (
https://economie-werk.brussels/premies-beheren-bedrijf en https://economie-werk.brussels/premies-oprichten-bedrijf). Voor elke premie worden er ook de betalingsvoorwaarden gespecificeerd: aankoop en werken, opleiding, advies, web en digitalisering, aanwerving en HR, export, hinder door werken, waar werken, een idee realiseren, een project voort uitwerken, een bedrijf overnemen, coworking.

Een onderneming kan maximaal 200.000 euro aan ‘de-minimissteun’ ontvangen over drie boekjaren (100.000 euro voor de wegtransportsector). Dit plafond is van toepassing voor alle steun (premies, terugvorderbare voorschotten, waarborgen, enz.), ongeacht de subsidiërende overheid (gemeente, gewest, gemeenschap, enz.). Enkel de premie voor een investering (werken, materiaal, immobiliën, immaterieel) wordt niet in aanmerking genomen. Voor de investeringspremie bedraagt het totale steunbedrag per onderneming en per investeringsproject maximaal 2.000.000 euro buiten de ontwikkelingszone en 75.000.000 euro in de ontwikkelingszone, met inbegrip van alle andere staatssteun die de onderneming voor hetzelfde investeringsproject ontvangt van de federale overheid, de gefedereerde entiteiten en de plaatselijke besturen.

De premieaanvragen worden opgevolgd door de dienst die belast is met de analyse van deze aanvragen: de premies met betrekking tot de steun aan ondernemingen worden behandeld door de directie Steun aan Ondernemingen binnen de dienst Economie van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

De betalingen en de opvolging ervan gebeuren door Brussel Financiën en Begroting.


De budgetten zijn niet specifiek bestemd voor premies. De basisallocaties worden immers bepaald op basis van het type mogelijke begunstigden (ondernemingen, vzw’s, zelfstandigen) en het type premie (werking, investering, personeel, enz.).

Het aantal begunstigden voor elke premie en de financiële bedragen ervan zijn opgenomen in de bijlage.

Naast de premies die Brussel Economie en Werkgelegenheid structureel aanbiedt, zijn in 2020 verschillende premies toegekend om de economische actoren te ondersteunen bij het opvangen van de gevolgen van de sanitaire maatregelen die zijn genomen in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19.

- Eenmalige premie van 4.000 euro (Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/013 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/019 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken) voor de economische activiteiten die gedwongen werden te sluiten als gevolg van het ministerieel besluit van 18 maart 2020. Maximum 50 VTE – 19.884 ondernemingen voor een totaalbedrag van 89.956.000 euro.
-
Compensatiepremie van 2.000 euro (Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake steun aan ondernemingen die te lijden hebben onder een terugval van hun activiteit naar aanleiding van de gezondheidscrisis COVID-19). Maximum 5 VTE – 17.329 toekenningen voor een totaalbedrag van 34.658.000 euro.
-
Eventpremie van 3.000 tot 9.000 euro (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19), in functie van het omzetverlies tijdens de eerste drie kwartalen. 3.160 toekenningen voor een totaalbedrag van 14.179.000 euro.
Recapremie van 3.000 euro
(Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19) voor de cafés, bars en restaurants die moesten sluiten ingevolge het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 oktober 2020, aangevuld bij het federale regeringsbesluit van 18 oktober 2020. Maximum 50 VTE – 4.952 toekenningen voor een totaalbedrag van 16.770.000 euro.