Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het voorbeeldkarakter van de gewestelijke organisaties op het gebied van duurzame ontwikkeling, ecobeheer en circulaire economie en hun toepassingen voor de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 498)

 
Datum ontvangst: 01/02/2021 Datum publicatie: 26/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/02/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 6 december 2019 heb ik u gevraagd naar de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming en de maatregelen en goede praktijken op het gebied van ecologisch beheer die door gewestelijke organisaties worden toegepast.

U antwoordde mij het volgende op 20 december 2019,
Zie hier : http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=144210&base=1

Op 1 februari 2021, na de informatiesessies van 28 januari 2020, 12 november 2020 en 8 december 2020 die werden voorgesteld aan de in aanmerking komende organisaties die een ecodynamische aanpak willen doorvoeren, zou ik willen terugkomen op het voornoemde Label en op de vooruitgang die de activiteitengebieden van de gewestelijke organisaties hebben geboekt op het vlak van duurzame ontwikkeling, ecolobeheer en circulaire economie.
In uw hoedanigheid van Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort) zou ik graag willen weten welke de activiteiten zijn van ELKE gewestelijke instantie die binnen uw bevoegdheden of toezicht valt:
In het kader van bovengenoemd Label:
1. Heeft de organisatie deelgenomen aan de opleiding "communicatie en milieu: hoe teams te mobiliseren" die plaatsvond op dinsdag 18 februari 2020?
2. Zo ja, heeft de organisatie deelgenomen aan de informatievergadering op 28 januari 2020 of aan de informatievergadering in de vorm van webinars op 12 november 2020 of 8 december 2020? Zo ja, wie vertegenwoordigde de organisatie?
3. Heeft de organisatie een ecobeheerproject en een tenuitvoerleggingssplan opgesteld en haar prestaties op het vlak van ecobeheer geëvalueerd?
4. Heeft de organisatie Leefmilieu Brussel benaderd voor steun in verband met een of meer specifieke problematieken met betrekking tot de duurzame ontwikkeling, het ecobeheer of de circulaire economie? Werd er individuele begeleiding toegekend door Leefmilieu Brussel?
5. Indien van toepassing, heeft de organisatie een aanvraag ingediend voor de nieuwe versie van het label "Ecodynamische onderneming"? Zo ja, wanneer en voor welke activiteitengebied(en)?
6. Heeft de organisatie de nieuwe versie van het label "Ecodynamische onderneming" gekregen? Zo ja, wanneer en met hoeveel sterren (1, 2 of 3 sterren)?
 
 
Antwoord    Hieronder vindt u de informatie van de GOB over dit onderwerp met betrekking tot equal en Brussel Huisvesting:

Voor zover zij weten, heeft er geen personeelslid van de GOB (Brussel Synergie) deelgenomen aan de opleiding "communicatie en milieu: mobiliseer uw team", die plaatsvond op dinsdag 18 februari 2020.


Bij de GOB staat de Eco-Mobility Manager echter in voor de sensibilisering van ongeveer 1600 medewerkers van de GOB. Daarnaast is deze manager verantwoordelijk voor het dossier "Ecodynamische onderneming". De Eco-Mobility Manager was aanwezig op de infosessie over het label op 24 oktober 2019 en is dus op de hoogte van de verplichtingen met betrekking tot het label. Daarnaast zorgt de Eco-Mobility Manager eveneens dat zij op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leefmilieu en milieubeheer door deel te nemen aan opleidingen, infosessies en webinars die georganiseerd worden door Leefmilieu Brussel of andere instellingen.
De GOB heeft derhalve wel degelijk een ecobeheerproject uitgewerkt. Dit heeft zich gemanifesteerd in de vorm van een milieumanagementsysteem volgens de internationale ISO-norm 14001:2015.

Bovenop de lange traditie van duurzame maatregelen, sensibiliseringsacties en milieubewustwording heeft de GOB het milieu-engagement van de organisatie naar een hoger niveau getild door de ontwikkeling van een milieumanagementsysteem volgens de ISO-norm 14001:2015.


In november 2019 werden verschillende ondersteunende diensten beloond voor hun inspanningen met een eerste ISO 14001-certificaat voor het City Center. In de scope waren volgende directies opgenomen: Directie Kwaliteit en Performantie, Facilities, Communicatie, IT-Coördinatie, Brussels International en IDPBW. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan een continue verbetering van het MMS werd de scope begin 2021 gefaseerd uitgebreid tot de diensten die vroeger deel uitmaakten van Brussel Gewestelijke Coördinatie.


Door middel van een geïntegreerd milieumanagementsysteem kan de GOB de verschillende processen binnen haar organisatie analyseren om de impact op de belangrijke milieuaspecten die verband houden met haar werking en processen te verminderen.

Er worden inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat het milieu beter wordt geïntegreerd in de uitvoering van de dagelijkse opdrachten, zowel intern bij de GOB als bij processen die een externe impact hebben. Om deze visie kracht bij te zetten, heeft de GOB meetbare milieudoelstellingen vastgesteld in het kader van de ISO 14001: 2015. Men gaat daarbij uit van een aantal concrete verbintenissen die vertaald zijn in een milieubeleid. Concreet gaat het onder andere om het inzetten op het verminderen van het energieverbruik en waterverbruik, het verminderen van afval en papierverbruik, het bevorderen van duurzame verplaatsingen enz.Ter opvolging van de milieudoelstellingen en KPI’s inzake milieubeheer, werd een stuurgroep ISO 14001 in het leven geroepen. Het gaat hier om een stuurgroep waarin de verschillende directies vertegenwoordigd zijn en die om de drie maanden vergadert. De stuurgroep is een orgaan dat instaat voor de opvolging van de doelstellingen, maar dat eveneens fungeert als meldpunt bij eventuele risico’s en opportuniteiten inzake milieu.

In het kader van het milieumanagementsysteem zijn ook verschillende sleutelactoren geïdentificeerd die er mee voor zorgen dat de medewerkers goede milieupraktijken hanteren. Op die manier worden de competenties van de werknemers aangevuld en worden hen principes aangereikt om goede milieupraktijken te hanteren en zich de strategie inzake duurzaamheid en milieubewustwording eigen te maken. Elke medewerker van de GOB beschikt over deze tools om bij te dragen aan het milieubeleid en de vastgestelde milieudoelstellingen, en dit aangevuld met doelgerichte sensibiliseringsacties.

Ik wil erop wijzen dat de GOB nog geen beroep heeft gedaan op Leefmilieu Brussel voor assistentie in verband met (een) bepaalde problematiek(en) omtrent duurzame ontwikkeling, ecobeheer of circulaire economie. De GOB geniet echter wel de steun van Leefmilieu Brussel in het kader van het Bike Project dat in januari 2021 van start is gegaan. Binnen de GOB blijft men de laatste ontwikkelingen op het gebied van milieu en milieubeheer bovendien op de voet volgen dankzij de opleidingen en infosessies van Leefmilieu Brussel.


Zo worden de opleidingen “Duurzame overheidsopdrachten” in het kader van het milieumanagementsysteem ISO 14001:2015 sterk aanbevolen bij de medewerkers van de GOB die frequent met overheidsopdrachten in aanraking komen. Deze principes werden ook verder vertaald in de vorm van een eco-checklist voor duurzame evenementen binnen de GOB en een Meerjarenplan Duurzame en Ethisch Verantwoorde Aankopen om een doorlopende en systematische toepassing te verzekeren.

In dit stadium werd nog geen nieuwe kandidatuur voor de nieuwe versie van het label “Ecodynamische Onderneming” ingediend omwille van de verhuis van de administratieve diensten van de GOB naar de Iris Tower. Zodra de interne dienst van de Directie Facilities alle informatie van de gebouwbeheerder en de bouwheer verkregen heeft, zal dit dossier kunnen worden opgesteld. Het is de bedoeling dit dossier in de loop van 2021 in te dienen.

Voor de BGHM:

De BGHM heeft deelgenomen aan de opleiding “communicatie en milieu: mobiliseer uw team!”, die plaatsvond op dinsdag 18 februari 2020, en aan de andere informatiesessies die u in uw vraag vermeldt.

De BGHM heeft geen ecobeheerproject uitgewerkt, maar heeft wel een overeenkomst ondertekend met Brussel Leefmilieu.

Deze overeenkomst heeft een duur van 5 jaar. Ze werd ondertekend op 20 juni 2020 en is gericht op drie pijlers:

1. De aanleg en het ecologische en economische beheer van de omgeving: met name via proefprojecten;
2. De betrokkenheid van de bewoners;
3. Meer kennis verwerven over de groene ruimten van sociale huisvesting.

Deze overeenkomst voorziet ook in een opleidingsprogramma.

De doelstellingen van deze overeenkomst sluiten perfect aan bij de gewestelijke doelstelling om de onderhoudskosten voor de huurders te verminderen.

U kunt ook de website van de BGHM raadplegen waarop deze overeenkomst kort wordt voorgesteld:
https://slrb-bghm.brussels/nl/professioneel/wat-is-nieuw/nieuws/open-groene-ruimtes-overeenkomst-met-leefmilieu-brussel-0

Op 11 februari 2021 heeft de BGHM een ‘Middag van de sociale huisvesting’ georganiseerd over "open (groene)ruimten: stand van zaken": dit vormde de gelegenheid om deze overeenkomst voor te stellen. Op de website van de BGHM vindt u de link naar de presentatie van die dag:
https://slrb-bghm.brussels/sites/website/files/events/documents/20210211_-_midi_du_logement.pdf

De volgende middag van de huisvesting van de BGHM zal gaan over “circulariteit in renovatieprojecten in praktijk”. Deze middag vond plaats op 16 maart. U vindt het inschrijvingsformulier ook terug op de website:
https://slrb-bghm.brussels/nl/node/4290/register .


Twee OVM's, Zuiderhaard en Binhôme, zullen deze gelegenheid benutten om hun ervaringen op het gebied van circulaire werven te delen.

De BGHM heeft voortaan ook nieuwe circulaire en duurzamere bouwpraktijken opgenomen in de bestekken van de dienstenopdrachten. Hieronder vindt u een voorbeeld van zo’n project:
https://slrb-bghm.brussels/nl/professioneel/wat-is-nieuw/nieuws/oproep-aan-ontwerpers-voor-generaal-jacques-een-voorbeeld-van-circulaire


De BGHM heeft op 5 augustus 2018 haar kandidatuur ingediend voor de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming", voor de site die zich bevindt in de Jourdanstraat 45, 1060 Sint-Gillis.

Bovendien is de BGHM al in het bezit van het label Ecodynamische Onderneming met 1 ster, verkregen op 15/12/2020.

De BGHM zal haar inspanningen tegen het einde van het jaar 2021 opvoeren en streeft naar het behalen van een 2e ster. Er moet ook worden opgemerkt dat de OVM Comensia dit label met 2 sterren al in 2019 heeft verkregen voor de site Lavoisier.

Voor het behalen van haar eerste ster, had de BGHM goede praktijken ingevoerd die voortaan geïntegreerd zijn in de dagelijkse beroepsactiviteiten.

Het gaat bijvoorbeeld over:

· De rationalisering van ons papierafval, in het bijzonder dankzij het gebruik van kladpapier dat beschikbaar is bij de printers of het gebruik van de herbruikbare blocnotes die in de welcome bags zaten;

· Haar duurzamere en meer verantwoorde aankopen, dankzij milieucriteria die werden opgenomen in de contracten met de leveranciers;
· Het opteren voor catering bij evenementen en vergaderingen waarbij ten minste één ingrediënt biologisch, seizoensgebonden en lokaal is;
· Een duurzamere mobiliteit door het gebruik van bedrijfsfietsen en openbaar vervoer;
· Een vermindering van het restafval door het gebruik van herbruikbare drinkbussen in plaats van plastic bekers;
· Enz.

Om op dit elan verder te gaan en een tweede ster in de wacht te slepen, wil haar verantwoordelijke voor het label ‘Ecodynamische Onderneming’ een Milieucomité oprichten binnen de BGHM.

Wat het Woningfonds betreft:

Het Woningfonds heeft niet deelgenomen aan de opleiding “communicatie en milieu: mobiliseer uw team!”, die plaatsvond op dinsdag 18 februari 2020. Het Fonds heeft wel deelgenomen aan de informatiesessie van 26 september 2019, die dezelfde inhoud had als die van 28 januari 2020, waarnaar u in uw vraag verwijst.

Het Fonds heeft geen ecobeheerproject, maar heeft zich meermaals tot de dienst van de Facilitator van Leefmilieu Brussel gewend voor praktische vragen over de vervollediging van het dossier via het onlineplatform van Leefmilieu Brussel.

Daarnaast heeft het Fonds effectief, op 24 oktober 2019, een aanvraag ingediend om de nieuwe versie van het label “Ecodynamische Onderneming” te bekomen voor zijn exploitatiezetel.

De aanvraag voor het bekomen van het label en de bijbehorende sterren is nog in behandeling.