Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de afschaffing van de inspectie door Net Brussel van vuilniszakken ter controle op de naleving van de afvalsorteringsregels en ter bestrijding van het sluikstorten

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 712)

 
Datum ontvangst: 24/02/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/03/2021 Ontvankelijk p.m.
20/04/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Door de pandemie van Covid-19 moesten de controleurs van Net Brussel zich in 2020 aan te passen.
In deze context zou het doorzoeken van zakken om de naleving van de afvalsorteringsregels te controleren en de sluikstorters te identificeren, opgeheven zijn en werd het op heterdaad betrappen van de daders vooropgesteld.
In totaal heeft het ANB in 2020, 2880 pv’s opgesteld.
Dit is een stabiel aantal, ook al is de hoeveelheid illegaal gestort afval op de gewestwegen met 30% toegenomen.
Mijn vragen zijn de volgende:
- Bevestigt u de toename met 30% van de hoeveelheid illegaal gestort afval op de gewestwegen?
- Hebt u details over de aard van dit afval of grofvuil?
- Kunt u mij, op het vlak van de controle, de cijfers verstrekken betreffende het aantal opgestelde pv's in 2020, gemeente per gemeente?
- Is de onderbreking van de identificatie van overtreders door de inspectie van zakken alleen te wijten aan de pandemie?
- Over welke technische en personeelsmiddelen beschikt Net Brussel voor het op heterdaad betrappen van overtreders?
- Hoe vaak vinden deze operaties plaats?
- Worden zij gecoördineerd met de gemeentelijke initiatieven?
- Wordt deze coördinatie als optimaal beschouwd?
- Hebt u met de gemeenten dit onderwerp besproken?
- Worden de door het Agentschap ingezette middelen in de strijd tegen het sluikstorten voor 2021 verhoogd?
- Welke zullen die precies zijn?
 
 
Antwoord    1)
Het tonnage sluikstort dat in 2020 op gewestwegen is ingezameld, bedroeg 1 276 ton, d.w.z. 31% meer dan in 2019 (973 ton).
Het Agentschap Net Brussel beschikt niet over gegevens over de aard van het ingezamelde grofvuil.

2)
De uitsplitsing van de in 2020 uitgeschreven processen-verbaal per gemeente werd opgenomen in de bijlage.

3)
Ik kan bevestigen dat de onderbreking van de doorzoekingen van de zakken uitsluitend te wijten was aan de pandemie en aan de noodzaak om de uitrusting van de agenten aan te passen aan de nieuwe gezondheidsvoorschriften, met name de aankoop van vizieren. Dit is ondertussen gebeurd en de doorzoekingen zijn gedeeltelijk hervat.

4)
Wat het personeel betreft, telt de dienst "Recherche en Verbalisatie" van het ANB 25 personeelsleden die belast zijn met het toezicht. Deze personeelsleden hebben ongemarkeerde voertuigen tot hun beschikking. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het politiepersoneel kunnen controles langs de weg worden uitgevoerd om illegale afvaltransporten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te onderscheppen.
Wat de technische middelen betreft, beschikt het Agentschap bovendien sinds eind maart 2020 over semi-mobiele bewakingscamera's. Deze bevinden zich in verschillende gemeenten, waaronder Sint-Agatha-Berchem, Anderlecht, Molenbeek, Brussel-Stad en Vorst en doen daar rondes.


Voorafgaand aan de installatie van de camera's werd aan de verbaliserende personeelsleden van het Agentschap Net Brussel gevraagd een lijst op te stellen van plaatsen waar het vaakst sluikstort door wagens worden vastgesteld, waarbij het Agentschap boetes oplegt op basis van uitsluitend de nummerplaten die op de beelden te zien zijn.
Op basis daarvan wordt bepaald waar de "semi-mobiele camera's" zullen worden geplaatst.


5)
De dienst "Recherche en Verbalisatie" treedt zowel alleen op als in coördinatie met de gemeenten en/of de politiezones, naar gelang van de behoeften.

6)
Deze coördinatie werpt haar vruchten af maar kan in bepaalde opzichten worden verbeterd. Het Agentschap staat open voor alle samenwerkingsvormen en wenst de coördinatieprotocollen tussen de verschillende actoren te verbeteren, niet alleen met de gemeenten maar ook door de politiezones erbij te betrekken.

7)
Het overleg met de gemeenten over de coördinatie maakt deel uit van de werkgroepen die in het kader van de strategie voor schone steden zijn georganiseerd en die in maart 2021 van start zijn gegaan.

Tijdens de werkgroepen zullen talrijke actoren, zowel uit de openbare als uit de particuliere sector, van gedachten wisselen en debatteren om op vrijwillige basis mee te werken aan de nieuwe Stedelijke netheidsstrategie.

Er zullen twee soorten forums plaatsvinden:
- "governance" met het oog op de organisatorische aspecten. Het is de bedoeling de verantwoordelijkheden, taken en opdrachten van elke betrokken partij vast te stellen en een gemeenschappelijk besluitvormingssysteem uit te werken.
- en "thematisch", waardoor kan worden gewerkt aan de operationele aspecten. Doel is ideeën voor acties en goede praktijken uit te wisselen en prioriteiten vast te stellen.


8)
De nodige middelen worden toegewezen aan het departement dat instaat voor de controle op sluikstort. Op basis van de lopende onderhandelingen over het personeel zullen eventuele versterkingen plaatsvinden.