Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het energieverbruik van de gewestelijke instellingen en overheidsdiensten die onder uw bevoegdheden of ministerieel toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 639)

 
Datum ontvangst: 11/02/2021 Datum publicatie: 05/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Voor ELK van de gewestelijke instellingen/overheidsdiensten die onder uw bevoegdheid of ministerieel toezicht vallen, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

Voor het jaar 2020,

1. Welke maatregelen zijn er genomen om het verbruik te verminderen van:
a) elektriciteit?
b) gas?
c) stookolie?
d) water?

2. Wat was het verbruik van:
a) elektriciteit?
b) gas?
c) stookolie?
d) water?

3. Wat zijn de kosten van:
a) elektriciteit?
b) gas?
c) stookolie?
d) water?

4. Heeft de instelling/de overheidsdienst oplossingen ontwikkeld voor schonere energie (zonne-energie, windenergie, biomassa ...)?
a) zo ja, hoeveel middelen zijn er uitgetrokken voor de ontwikkeling en het onderhoud ervan?
b) zo niet, waarom niet?

5. Heeft de instelling/overheidsdienst programma's ontwikkeld om plaatsen en gebouwen te isoleren?
a) zo ja, welke? Wat zijn de kosten daarvan?
b) zo niet, waarom niet?
 
 
Antwoord    Mijnheer de volksvertegenwoordiger,

Wat betreft de besturen
Brussel Plaatselijke Besturen, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Connect IT en Easybrussels, die onder de GOB vallen, nodig ik u uit u te richten tot de toezichthoudende minister, de heer Sven Gatz.
Aangezien het bestuur belast met
Dierenwelzijn zich in het gebouw van Leefmilieu Brussel bevindt, nodig ik u uit om uw vraag aan de minister van Leefmilieu te stellen.
Dit is de gevraagde informatie voor het jaar 2020 voor
het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG):
1/ Maatregelen die genomen werden om het verbruik te verminderen:
a) van elektriciteit: voortzetting van het programma om de lampen geleidelijk aan te vervangen door LED-lampen + afsluiting van de elektriciteit op de verdiepingen die niet gebruikt werden tijdens de lockdowns;
b) van gas: niet van toepassing;
c) van stookolie voor verwarming: geen bijkomende mogelijkheid (het CIBG is huurder);
d) van water: geen extra maatregelen (in 2016: doorspoelen met 3 en 10 liter water, kranen met detectoren en tijdschakelaars voor de spoelbakken van de sanitaire installaties).

2/ Dit werd verbruikt:
a) elektriciteit: plateaus: 98.581,6 kWh in de piekuren en 51.989,3 kWh in de daluren. Serverzalen: 764.555 kWh in de piekuren en 676.759 kWh in de daluren;
b) gas: niet van toepassing;
c) stookolie voor verwarming: 45.569 l;
d) water: 1.842m³.

3/ De kosten bedroegen:
a) voor elektriciteit: serverzalen: 235.158,78€ - plateaus: 30.198,29€;
b) voor gas: niet van toepassing;
c) voor stookolie voor verwarming: 22.739,56€;
d) voor water: 7182,68€.
4/ Het CIBG heeft geen oplossing ontwikkeld voor schonere energie, omdat het de gebouwen huurt.
De elektriciteit wordt geleverd door SIBELGA en is 100% groene energie.
5/ Het CIBG heeft geen isolatieprogramma voor de ruimtes en gebouwen uitgewerkt, omdat het de gebouwen huurt.
In 2020 heeft
Actiris de volgende structurele maatregelen getroffen om zijn verbruik te verminderen:
- koolstofvoetafdruk van Actiris en verwerving van het label CO2-neutraal;
- actieplan om de uitstoot van broeikasgassen van Actiris tegen 2030 met 50% te verminderen;
- opstart van het plan PLAGE door de intern aangeduide verantwoordelijke;
- opvolging van het onderhoud van de centrale zetel van Actiris (Astro-toren);
- aansluiting bij de centrale voor energiedoeltreffendheid ESCO van Sibelga.
De volumes aan en de kosten van de energie die Actiris verbruikt heeft in 2020, zijn heden nog niet volledig gekend voor alle sites.
Wegens COVID moet de impact van de lagere bezettingsgraad van de verschillende sites op het energieverbruik nog geanalyseerd worden en de kostenverrekeningen werden nog niet voor alle betrokken sites uitgevoerd.
Dit zijn de gegevens in verband met het verbruik voor het jaar 2019:

Installatie

Jaarlijks verbruik

Kosten [€]

Elektriciteit

4.694.676 kWh/jaar

606.707

Gas

2.965.606 kWh/jaar

116.169

Stookolie

199.576 kWh/jaar 

16.066

Water

13.130 m3/jaar

52.106

 

 

791.047 €/jaar

 Dit verbruik houdt tegelijk rekening met:
- de eigen meters van Actiris, waarvoor Actiris de gegevens op jaarbasis heeft berekend op basis van de laatste regularisatiefactuur voor elke meter;
- de kostenverrekeningen die Actiris ontvangt in de meeste van haar gedecentraliseerde vestigingen (afrekening 2019 of, bij ontstentenis daarvan, de laatste beschikbare afrekening). In sommige gevallen moest een raming van de verbruikte volumes worden gemaakt op basis van de energiekosten, uitgaande van een eenheidsprijs die identiek is aan de prijzen die Actiris voor zijn eigen meters betaalt. Bovendien heeft de context van COVID de afgifte van verschillende kostenverrekeningen vertraagd, waardoor Actiris deze nog niet heeft ontvangen.
Actiris heeft in 2020 geen programma's voor schone energieproductie of isolatie van de gebouwen ingevoerd.