Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de langdurig zieken.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 641)

 
Datum ontvangst: 05/03/2021 Datum publicatie: 05/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Mijn vragen:

1. Hoeveel arbeidsongeschikten (met uitzondering van een arbeidsongeval) waren er in Brussel in 2019 en 2020, in totaal en opgedeeld in loontrekkenden en zelfstandigen?

a. In hoeveel gevallen ging het om een depressie?
b. In hoeveel gevallen ging het om een burn-out?
c. Hoeveel daarvan gingen binnen het jaar terug aan de slag?
d. Hoeveel waren langer dan een jaar arbeidsongeschikt en bijgevolg ‘langdurig ziek’?

2. Hoeveel langdurig zieken zijn er al in 2021 bijgekomen, in totaal en opgedeeld in loontrekkenden en zelfstandigen?

3. In 2013 sloten het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), Actiris, de VDAB,
Bruxelles Formation en Personne handicapée autonomie recherchée (Phare) een overeenkomst met het oog op de socio-professionele re-integratie van arbeidsongeschikt verklaarde personen. Op 28 oktober verklaarde u dat er in 2019 180 verzoeken tot re-integratietrajecten werden ingediend.

a. Hoeveel arbeidsongeschikten hebben een re-integratietraject gevolgd in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020? Zijn er al cijfers voor 2021?
b. Heeft u meer informatie over wie deze re-integratietrajecten heeft gevolgd (leeftijd, geslacht, sector waarin persoon in kwestie werkzaam is, enz.)?
c. Hoeveel langdurig zieken die een re-integratietraject volgden, gingen terug aan de slag bij hun oude werkgever?
d. Hoeveel re-integratietrajecten werden na de start van de arbeidsongeschiktheid binnen 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden of pas na een jaar (=’langdurig zieken) opgestart?
e. Werken Actiris en de VDAB in het kader van de re-integratietrajecten op een bepaalde manier samen, bijvoorbeeld door uitwisseling van ervaring en expertise?

4. De Vlaamse regering werkt aan een actieplan voor arbeidsongeschikten. Als concreet doel wordt gestreefd naar 5.000 re-integratietrajecten in 2021, met een groeipad naar 8.000 trajecten in 2024 en 10.000 in 2025

a. Wat is de ambitie in Brussel?
b. Bent u van plan om samen te zitten met Vlaams minister van Werk Crevits en de federale regering over dit thema?
 
 
Antwoord   

De gegevens met betrekking tot arbeidsongeschikte werknemers vallen onder de verantwoordelijkheid van de federale overheid en niet van de gewestelijke minister van Werk. Derhalve verzamelen de openbare diensten die onder mijn bevoegdheid vallen dergelijke gegevens niet.

 

 

Hetzelfde geldt voor gegevens met betrekking tot langdurig zieken. Deze gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de federale overheid en niet van de gewestelijke minister van Werk. Derhalve verzamelen de openbare diensten die onder mijn bevoegdheid vallen dergelijke gegevens niet.

 

 

Hieronder vindt u een tabel met het aantal arbeidsongeschikte personen die een herinschakelingstraject hebben doorlopen:

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal begeleidingsaanvragen van ziekenfondsen aan Actiris

76

115

255

133

145

202

144

46

Aantal begeleidingen opgestart door Actiris

34

68

184

113

80

100

135

28 

 

De begeleidingsaanvragen die door artsen werden verstuurd via een Introductieformulier bij Actiris (FIA) en de inschakelingstrajecten opgestart na registratie bij Actiris en het voorstellen van een eerste afspraak zijn niet opgenomen in deze gegevens.

 

Op basis van het eindrapport van de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomsten tussen het RIZIV en de diensten en instellingen van de Gewesten en Gemeenschappen die deelnemen aan professionele herinschakeling voor de periode 2013-2015, konden bepaalde karakteristieken van het publiek worden benadrukt. Onder de begeleide verzekerden: 2/3 zijn mannen en de meest vertegenwoordigde leeftijdsgroep is die van 30-50 jaar oud.

 

 

 

 

 

Geslacht

Leeftijd

Pathologies

Begeleide verzekerden

Vrouwen

Mannen

-30

jaar

30-50 jaar

+ 50 jaar

Spier- en skeletstelsel

Menttaal

Trauma’s

Andere

Percentage

37%

63%

6,1%

69%

24,8%

47%

22%

18%

14%

Met betrekking tot de verzekerden die in 2021 worden begeleid, zijn de vrouwen het sterkst vertegenwoordigd. De meest vertegenwoordigde leeftijdsgroep blijft hetzelfde. Het opleidingsniveau van de verzekerden is gemiddeld hoger dan of gelijk aan het diploma van hoger secundair onderwijs. Opgemerkt moet worden dat een derde van de verzekerden in het buitenland heeft gestudeerd.

 

 

Jaar 2021

Taalstelsel

Geslacht

Leeftijd

Studieniveau

Begeleide verzekerden

FR

NL

Vrouw

Man

-30 jaar

30-50 jaar

+50 jaar

≤ 2de   graad

3de graad

Hoger

Buitenland

Aantal

25 

3

17

11

2

24

2

5

6

6

10

Percentage

89%

11%

61%

39%

7%

86%

7%

18%

21,4%

21,4%

36%

Wat betreft de re-integratie in de onderneming door de werkgever heeft Actiris hierover geen informatie.

 

Sinds de wet die in 2017 door Maggie De Block werd uitgevaardigd, mogen de adviserende geneesheren verzekerden enkel naar Actiris sturen wanneer een traject tot re-integratie in een onderneming niet relevant is.

 

Vóór 2017 verwezen de geneesheren hun verzekerden door naar Actiris, toen andere oplossingen, zoals het re-integratietraject in de onderneming, niet mogelijk waren. Slechts één adviseur meldt het geval van een verzekerde die weer aan het werk is bij zijn werkgever.

 

De externe evaluatie van de overeenkomst voor de jaren 2014 en 2015 geeft geen informatie over het onderwerp.

 

Op basis van de externe evaluatie blijkt dat op 31/03/2017 voor de verzekerden die tussen 2013 en 2015 aan het traject zijn begonnen, voor 70% van de verzekerden de duur van de arbeidsongeschiktheid korter dan of gelijk was aan 3 jaar.

 

 

 

 

Aantal jaren

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

8 jaar

Duur arbeidsongeschiktheid voor de opstart van het traject

21%

24%

25%

13%

5%

2%

5%

6%

 

Begeleide verzekerden in 2021

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

≥8 jaar

Duur arbeidsongeschiktheid voor de opstart van het traject

8

4

6

3

1

0

1

3

Percentage

31%

15%

23%

11%

3%

0

3%

11%

 

 

De samenwerking tussen Actiris en de VDAB vindt plaats op verschillende niveaus:

 

§  In het kader van uitwisselingen over dossiers van verzekerden:

 

-          de verzekerden die re-integratietrajecten uitvoeren bij 2 instellingen: de balansopmaak en de oriëntering worden uitgevoerd bij Actiris maar de opleiding wordt gevolgd bij de VDAB of omgekeerd worden de balansopmaak en de oriëntering uitgevoerd bij VDAB Brussel of Vlaanderen en de opleiding wordt gevolgd bij Bruxelles Formation (in welk geval we kunnen optreden als facilitator in het traject).

 

-          Wanneer de verzekerden tijdens het traject van gewest veranderen, overleggen de adviseurs om ervoor te zorgen dat de begeleiding wordt voortgezet.

 

 

 

 

§  In het kader van coördinatievergaderingen die tot doel hebben de trajecten tussen Actiris en VDAB Brussel en mogelijke Nederlandstalige SP-instellingen te vergemakkelijken

 

§  In het kader van vergaderingen en werkgroepen opgestart door SYNERJOB wanneer deze verband houden met het RIZIV-project. Het doel van Synerjob is om synergieën te ontwikkelen tussen ACTIRIS, Bruxelles Formation, Forem en VDAB om de uitdagingen van de gewestelijke arbeidsmarkten beter aan te pakken.

Aldus lanceerde de Raad van Bestuur van Synerjob in 2020 de oprichting van een Werkgroep Gegevensstroom met het RIZIV om de processen te vereenvoudigen en de interregionale samenwerking rond het RIZIV-publiek te verbeteren.

 

Sinds 2018 werkt de dienst Begeleiding Actief Zoeken naar Werk (AZW) mee aan een studie gericht op het evalueren van een begeleidingsmodel: het IPS-model, Individual placement & support-model, is een vorm van begeleiding speciaal ontworpen voor mensen met ernstige psychische stoornissen en is geïnspireerd op het concept van de begeleiding naar werk (supported employment). Het concept van werkgelegenheidssteun is gebaseerd op een "Place-then-train"-benadering (eerst een job vinden dan verder opleiden) in tegenstelling tot de "Train-then-place”-benadering (eerst opleiden dan een job vinden).

 

Dit IPS-model zal worden geëvalueerd door middel van een gerandomiseerde experimentele studie (door de ULB). De studie voorziet in een follow-upperiode van 5 jaar, waardoor de resultaten op lange termijn kunnen worden geanalyseerd. 60 mensen worden begeleid door  dienst AZW en vormen de controlegroep; 60 mensen zullen in de experimentele groep zitten en zullen begeleid worden door de jobcoaches van de geconventioneerde IPS-partners (M.A.S.S. en Equipe) volgens het IPS-model.

 

 

Ik zal zeker ingaan op elke uitnodiging voor een werkvergadering over de begeleiding van deze doelgroep dat op initiatief van de federale minister van Werk wordt georganiseerd. Over dit onderwerp vond bovendien op 31 maart een eerste bijeenkomst plaats met de federale overheid en de gefedereerde entiteiten.