Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de tijdelijk werklozen.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 642)

 
Datum ontvangst: 05/03/2021 Datum publicatie: 06/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 4 januari werd een eerste brief gestuurd naar de sectorfederaties. Er zal pas in een tweede en derde fase een brief gestuurd worden naar eerst de werkgevers en dan de tijdelijk werkloze werknemers, met een aanbod van sectorspecifieke opleidingen en aanbiedingen van tijdelijke jobs zoals op "ik zorg voor Brussel". In principe stopt de federale maatregel van tijdelijke werkloosheid op 31 maart, al kan die echter nog verlengd worden.

Betreffende de tijdelijk werklozen:
1. Hoe reageerden de sectorfederaties op de brief die werd verstuurd betreffende de tijdelijk werklozen?
2. Is de tweede fase van start gegaan en is er dus reeds een brief verstuurd naar de werkgevers met een aanbod van sectorspecifieke opleidingen en aanbiedingen van tijdelijke jobs?
a. Zo ja, wat was de respons?
b. Zo neen, wanneer wordt de brief verstuurd?
3. Is de derde fase reeds van start gegaan en is er al een brief naar de tijdelijke werklozen gestuurd?
a. Zo ja, zijn er reeds tijdelijk werklozen aan een opleiding of tijdelijke job begonnen?
i. Over welke opleidingen of jobs gaat het?
ii. Heeft u informatie over deze tijdelijk werklozen? (leeftijd, geslacht, sector waarin persoon in kwestie werkzaam is, enz.)
b. Zo neen, wanneer wordt de brief verstuurd?
 
 
Antwoord    Inleidend zou ik willen preciseren dat de federale regering op 12 februari 2021 beslist heeft om de steunmaatregel te verlengen die de toepassing mogelijk maakt van een vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) tot en met 30/06/2021. Bijgevolg kon de volledige tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus opnieuw, vanaf 01/10/2020, beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid “wegens overmacht omwille van corona”, ongeacht de werkgever al dan niet erkend wordt als bijzonder getroffen door de crisis of al dan niet tot een sector behoort die bijzonder getroffen wordt.

Actiris heeft geen reacties ontvangen van de sectorfederaties in verband met de brief die verstuurd werd over de tijdelijk werklozen.
Midden januari heeft Actiris een brief verstuurd naar 10.321 Belgische werkgevers, waarvan 6.858 Brusselse ondernemingen. Actiris heeft weinig reactie daarop gekregen. De ontvangen oproepen hadden betrekking op het opleidingsaanbod. De werkgevers werden doorverwezen naar Bruxelles Formation en de VDAB voor alle bijkomende informatie.

Sta mij toe te preciseren dat tijdelijk werklozen niet verplicht zijn om zich in te schrijven bij Actiris, maar Actiris kan hen bereiken aan de hand van de gegevens die maandelijks via de RVA/KSZ verkregen worden. Een eerste verzending via de post werd uitgevoerd tussen 15 en 19 februari (21.731 brieven).

Alle opleidingen online van Bruxelles Formation en de VDAB Brussel zijn toegankelijk voor hen. Tijdelijk werklozen hebben daarentegen geen toegang tot opleidingen met fysieke aanwezigheid van Bruxelles Formation. Het aanbod van de VDAB geeft toegang tot algemene opleidingen met fysieke aanwezigheid en beroepsopleidingen (BIS – CIP in het Frans).

Actiris heeft een tweede brief verstuurd naar 5.242 tijdelijk werkloze werknemers die nieuw verschijnen in de statistieken en nog geen brief hadden ontvangen tussen 21 en 26 april.

De taalcheques en ICT-cheques zijn eveneens toegankelijk voor tijdelijk werklozen, net als de begeleiding bij het creëren van de eigen job via partners.

Van juli tot december 2020 hebben 230 tijdelijk werkloze werknemers een opleiding gevolgd bij Bruxelles Formation.

De VDAB kan dergelijke cijfers niet geven, aangezien personen die tijdelijk werkloos zijn en in Brussel wonen, zich vrij inschrijven om een opleiding te volgen en zij kunnen niet afzonderlijk geïdentificeerd worden.

De gegevens in verband met het soort opleiding en de activiteitendomeinen werden nog niet gemonitord voor werknemers in tijdelijke werkloosheid. De analyses voor dergelijke ontwikkelingen worden momenteel uitgevoerd.
Actiris heeft instellingen als de KSZ en de RVA gevraagd om te kunnen beschikken over gegevens als het geslacht, het e-mailadres, het gsm-nummer,… Actiris krijgt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om brieven te versturen (naam, voornaam en adres).