Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanwervingen op de Hoeve van Ukkel

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 761)

 
Datum ontvangst: 11/03/2021 Datum publicatie: 08/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Hoeve van Ukkel is een kleine stadsboerderij die beheerd wordt door de vzw Zonnebloem. De Hoeve is een educatief instrument dat van essentieel belang is voor de gemeente, maar ook een belangrijke groene ruimte voor het Gewest is.
Ik heb vernomen dat de Hoeve een probleem met de bewaking zou hebben, omdat de functie niet werd verlengd.
- Kunt u bevestigen dat er inderdaad een persoon belast was met de bewaking en dat die functie niet werd verlengd? Zo ja, waarom?
Is er een procedure gestart voor de aanwerving van een bewaker? Zo ja, sinds wanneer? Zo neen, waarom niet?
- Wat is het totale aantal personeelsleden op de Hoeve? Hoe is dat aantal geëvolueerd sinds 2019?
 
 
Antwoord    1)
De Hoeve van Ukkel maakt deel uit van het netwerk van animatieboerderijen in het Brussels Gewest.
De vzw Zonnebloem, beheerder van de Hoeve van Ukkel, heeft in het kader van een overeenkomst met Leefmilieu Brussel tot taak te zorgen voor de aanwezigheid van een conciërge en voor de bewoning van de conciërgewoning.
Er was inderdaad een persoon belast met de beveiliging van de hoeve. Die persoon heeft ontslag genomen en de vzw heeft de functie niet vernieuwd.
Alvorens de functie te vernieuwen, moet de overeenkomst tussen de vzw en Leefmilieu Brussel worden herzien en moet worden nagedacht over het beheer van de site (door Leefmilieu Brussel en de vzw). Die analyse is aan de gang en omvat juridische, financiële en praktische kwesties.

2)
De procedure is nog niet van start gegaan omdat de algemene situatie van de beveiliging van de site bij Leefmilieu Brussel wordt besproken, in samenwerking met de vzw.

3)
Vandaag bestaat het animatieteam dat rechtstreeks verbonden is met de site van de Hoeve uit 4 voltijdse werknemers, twee animatoren en twee technische profielen. Externen dragen ook bij aan de goede werking.