Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de actieplannen en audits voor de diversiteit om de ongelijkheden onder het personeel van de overheidsorganen en -diensten die onder uw verantwoordelijkheid vallen, te objectiveren

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 324)

 
Datum ontvangst: 29/03/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 27/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u weet, zijn audits een belangrijk instrument om gelijke kansen, de werking, de kwaliteit van de dienstverlening, het bestuur en de transparantie van overheidsdiensten te evalueren en te verbeteren. Momenteel wordt binnen de DBDMH een audit uitgevoerd aan de hand van gegevens (migratiegeschiedenis, geslacht, leeftijd van het personeel, enz.). Deze gegevens moeten het mogelijk maken een transversale analyse uit te voeren om de ongelijkheden in de beroepsbevolking te objectiveren.

In uw hoedanigheid van minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, Promotie van het imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Heeft uw kabinet, naar het voorbeeld van de lopende audit bij de DBDMH, opdracht gegeven tot één (of meer) audits die een transversale analyse mogelijk maken van de ongelijkheden in het personeelsbestand van de overheidsinstellingen en -diensten die onder uw ministeriële bevoegdheid of uw toezicht vallen?

o Zo ja, op welke datum(s) en voor welke instantie(s) of overheidsdienst(en)? Zijn de aanbevelingen die naar aanleiding van de audit(s) zijn gedaan, in aanmerking genomen en geïntegreerd in het actieplan inzake diversiteit van elke gecontroleerde instantie of overheidsdienst?

o Zo neen, kunt u een overzicht geven van de audits die momenteel worden bestudeerd of reeds zijn uitgevoerd in het kader van de overheidsorganen of -diensten die sinds april 2020 onder uw ministeriële of toezichthoudende bevoegdheid vallen?
 
 
Antwoord    De GOB heeft zijn nieuwe diversiteitsplan 2021-2022 aangenomen, overeenkomstig de voorschriften vervat in artikel 5, § 1 van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt.

Dit nieuwe diversiteitsplan werd opgesteld met inachtneming van de goedkeuringsregels vastgelegd in artikel 2, § 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011 tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt.

Dit diversiteitsplan kon ontwikkeld worden na meerdere werkvergaderingen van de begeleidingscommissie, met de hulp van een diversiteitsconsulent van Actiris en van de cel Sturing van Brussel Synergie. Er werd overleg gepleegd met de meeste transversale directies van de GOB die betrokken zijn bij de uitvoering van de acties in het plan, o.a. de directie Human Resources, de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) en de directie Communicatie.


Het actieplan heeft een positief advies gekregen van het Basisoverlegcomité en werd goedgekeurd door de directieraad van de GOB.

Dit nieuwe diversiteitsplan omvat:

- een evaluatie van het actieplan 2019-2020;
- een kwantitatieve diagnose;
- een kwalitatieve diagnose op basis van de specifieke doelstellingen van de regering;
- en een actieplan om de diversiteit bij de GOB de komende jaren te bevorderen.


Vandaar dat er geen behoefte is om een audit uit te voeren over het diversiteitsbeleid bij de GOB, of het nu op het niveau van het sociaal overleg, van de hoge directie of van de minister is.

Naast het uitvoeren van specifieke acties om de diversiteit te bevorderen, voorziet dit nieuwe diversiteitsplan van de GOB ook in het structureel versterken van de interne monitoringtools ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van de interne diversiteit. Daarom zal de positie en de zichtbaarheid van de diversiteitsmanager versterkt worden en zal er bij de GOB een volwaardige diversiteitscel ontwikkeld worden. We hebben er ook over gewaakt dat de bevordering van de diversiteit en de strijd tegen discriminatie belangrijke bekommernissen zouden zijn, waarmee terdege rekening zal worden gehouden bij het opstellen van de reglementen die van toepassing zijn op het GOB-personeel.

Het is dus wel degelijk de ambitie van dit plan inclusie bij de GOB als fundamenteel werkingsprincipe vast te leggen, opdat iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd zou kunnen voelen in zijn of haar eigenheid en opdat er rekening zou gehouden worden met de voorbeeldfunctie die de GOB als Brusselse referentieoverheidsinstelling moet hebben op het gebied van diversiteit.

Voor talent.brussels is een dergelijke audit niet besteld of uitgevoerd. Anderzijds werd opdracht gegeven tot een audit over de diversiteitsinstrumenten in het gewestelijk openbaar ambt, die in 2020-21 door Comase zal worden uitgevoerd. Het eindverslag zal op 28 mei worden besproken op het niveau van het regionale diversiteitscomité (regionale overheidsdienst) alvorens het met het advies van dit comité aan de regering wordt toegezonden.