Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de actieplannen en audits voor de diversiteit om de ongelijkheden onder het personeel van de overheidsorganen en -diensten die onder uw verantwoordelijkheid vallen, te objectiveren

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 771)

 
Datum ontvangst: 29/03/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 31/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u weet, zijn audits een belangrijk instrument om gelijke kansen, de werking, de kwaliteit van de dienstverlening, het bestuur en de transparantie van overheidsdiensten te evalueren en te verbeteren. Momenteel wordt binnen de DBDMH een audit uitgevoerd aan de hand van gegevens (migratiegeschiedenis, geslacht, leeftijd van het personeel, enz.). Deze gegevens moeten het mogelijk maken een transversale analyse uit te voeren om de ongelijkheden in de beroepsbevolking te objectiveren.

In uw hoedanigheid van minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, Promotie van het imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Heeft uw kabinet, naar het voorbeeld van de lopende audit bij de DBDMH, opdracht gegeven tot één (of meer) audits die een transversale analyse mogelijk maken van de ongelijkheden in het personeelsbestand van de overheidsinstellingen en -diensten die onder uw ministeriële bevoegdheid of uw toezicht vallen?

o Zo ja, op welke datum(s) en voor welke instantie(s) of overheidsdienst(en)? Zijn de aanbevelingen die naar aanleiding van de audit(s) zijn gedaan, in aanmerking genomen en geïntegreerd in het actieplan inzake diversiteit van elke gecontroleerde instantie of overheidsdienst?

o Zo neen, kunt u een overzicht geven van de audits die momenteel worden bestudeerd of reeds zijn uitgevoerd in het kader van de overheidsorganen of -diensten die sinds april 2020 onder uw ministeriële of toezichthoudende bevoegdheid vallen?
 
 
Antwoord    1)
Betreffende het GAN, de Haven van Brussel en Leefmilieu Brussel, werd geen enkele specifieke audit met betrekking tot diversiteit besteld. De betrokken instellingen houden echter, in het kader van de actieplannen diversiteit en het gewestelijk monitoringsysteem, een hele reeks gegevens betreffende het personeel en de diversiteit up-to-date.
2)
Niet van toepassing
3)
De Haven van Brussel heeft aan de studie deelgenomen in het kader van de beleidsinstrumenten diversiteit in het Brussels gewestelijk openbaar ambt.

Deze studie, gevoerd door Comase onder leiding van Talent, had tot doel een evaluatie te maken van de instrumenten van het diversiteitsbeleid in het Brussels gewestelijk openbaar ambt en concrete aanbevelingen te formuleren om deze instrumenten doeltreffender te maken en hun impact op de gewestelijke overheidsinstellingen te versterken, teneinde de doelstellingen van de geldende wetgeving te verwezenlijken. Deze evaluatie richtte zich met name op de samenhang tussen de bestaande instrumenten en de nagestreefde doelstellingen alsook op hun daadwerkelijke impact op de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie in het gewestelijk openbaar ambt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De diversiteitskwestie, vooral wat gender betreft, werd voorts ook aangesneden in de verschillende audits (structuur en personeel), die in de loop van de afgelopen twee jaar door het GAN werden uitgevoerd.

Leefmilieu Brussel heeft zijn actieplannen diversiteit up-to-date gehouden.