Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de werkgelegenheidsmaatregel van het Brusselse herstelplan

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 687)

 
Datum ontvangst: 28/04/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 06/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Brusselse regering is eindelijk tot overeenstemming gekomen inzake de maatregelen die in het kader van het Europees herstelplan worden voorgesteld. Zij hebben tot doel Brussel, zijn economie en zijn inwoners weerbaarder te maken om de crisis vanaf vandaag het hoofd te bieden en zich voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. De inhoud van deze maatregelen zou kunnen evolueren naargelang de besprekingen met de Europese Commissie en de afstemming met de projecten die de andere Belgische entiteiten hebben ingediend.

In totaal heeft de Brusselse regering 16 maatregelen aangenomen. Van de 16 maatregelen die in uw herstelplan worden ontwikkeld, is er één die betrekking heeft op werkgelegenheid. Dat is het project kwalificatie- en herkwalificatiestrategie (generieke en technische competenties), gestructureerd volgens 3 pijlers. (Upskilling/reskilling - Ondersteuning en optimalisering van het inclusiebeleid bij de tewerkstelling - Sociale innovatie). Voor deze werkgelegenheidsmaatregel is een budget van 100 miljoen euro uitgetrokken.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- De kwalificatie- en herkwalificatiestrategie zal gestructureerd worden volgens 3 pijlers. Hoe zal de 100 miljoen euro over deze drie pijlers worden verdeeld?
- Wij hebben zeer weinig details ontvangen over dit herstelproject voor de werkgelegenheid. Kunt u ons uitleggen hoe u voor elk van de 3 pijlers te werk zult gaan? Kunt u, in het algemeen, uitleggen wat u van plan bent te doen om de werkgelegenheid via deze nieuwe strategie te stimuleren?
- Hoe hebt u deze strategie uitgewerkt? Wie was betrokken bij die uitwerking?
- Wanneer denkt u dat dit herstelplan operationeel zal zijn?
- Hoeveel Brusselaars denkt u te bereiken? Zijn de gewestelijke opleidingsdiensten klaar om een toename van werkzoekenden op te vangen?
- Hebt u adviezen ontvangen van de verschillende sociale en economische partners? Zo ja, wat was de kritiek van deze actoren? Bent u in dit stadium van plan om bepaalde aspecten van deze kwalificatie- en herkwalificatiestrategie te wijzigen?
 
 
Antwoord    De uitrol van de strategie voor de kwalificering en herkwalificering is gericht op het verbeteren van de generieke en technische vaardigheden van de werkzoekenden die het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt.

1) De eerste pijler “Reskill and Upskill” betreft de duurzame inclusie op de arbeidsmarkt van de verst verwijderde, meest kwetsbare en meest gediscrimineerde doelgroepen. Eerst wordt een overzicht van de verworvenheden en de verduidelijking van de beroepsoriëntering gegeven; dan volgt de invoering van een stelselmatig opleidingstraject dat gericht is op de taalvaardigheid en de digitale competenties van de werkzoekenden door de gewestelijke overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling (budget = 40 miljoen euro).
2) De tweede pijler heeft betrekking op de ondersteuning en de optimalisering van het inclusiebeleid op het vlak van tewerkstelling. De pijler is gericht op investeringen als hefbomen om bepaalde belemmeringen voor tewerkstelling van specifieke doelgroepen te verminderen (budget = 20 miljoen euro), zoals bijvoorbeeld:
• de oprichting van vier bijkomende sites voor de kinderdagverblijven van Actiris en
• het uitwerken en invoeren van een traject voor duurzame integratie voor werkzoekenden en werknemers met een handicap.3) De derde pijler betreft de ondersteuning van de sociale innovatie om de inclusie op de arbeidsmarkt van de verst verwijderde en meest kwetsbare doelgroepen te versterken (budget = 40 miljoen euro), namelijk:
• de ondersteuning van de uitrol van de capaciteit voor vorming en innovatie van de sociale inschakelingsondernemingen en
• de uitrol van innovatieve tools die aangepast zijn aan de stedelijke en duale werkelijkheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze strategie werd uitgewerkt om:
- antwoorden te bieden op de Europese aanbevelingen (Country Specific Recommandations) afkomstig van het Europees Semester, die betrekking hebben op de gewestelijke bevoegdheden en
- tegemoet te komen aan de prioriteiten en doelstellingen aangepast aan de socio-economische situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de diagnostische elementen die het mogelijk maken om de socio-economische gevolgen van de crisis, de RFF-verordening, te benaderen.

De uitwerking werd uitgevoerd binnen mijn kabinet, ondersteund door een diepgaande socio-economische analyse en uiteenlopend overleg met Brusselse, Belgische en Europese actoren.
De volgende belangrijke stap is het indienen van het Belgische relanceplan ter goedkeuring bij de Europese Commissie op 30 april 2021. De operationalisering van het plan zal afhangen van de kalender voor de kennisgeving van de aanvaarding door de Europese overheden.

De overheidsdiensten voor tewerkstelling en opleiding houden zich klaar, maar de variabele met betrekking tot de stroom werkzoekenden en de ontwikkelingen van de gezondheidscrisis laten me vandaag niet toe om me te engageren in verband met het aantal Brusselse werkzoekenden dat in aanmerking zal komen.

Op 5 maart 2021 heeft overleg met Brupartners plaatsgevonden. De bijdrage van Brupartners werd mij op 20 maart bezorgd.

Brupartners is verheugd over de hoofdlijnen van de projecten, waarvan de inhoud logisch en samenhangend lijkt. Zij willen graag nog diepgaander overleg plegen over de verschillende projecten en bevelen aan deze te benaderen vanuit het oogpunt van de voorwaarden voor succes, zijnde voldoende operationele en budgettaire elementen. Sommige sociale gesprekspartners zouden graag zien dat de bestaande, beschikbare instrumenten worden versterkt, terwijl anderen willen dat nieuwe maatregelen worden ingevoerd om het huidige kader aan te vullen. Met deze elementen zal rekening worden gehouden bij de ontwikkeling van de projecten.


De bijdrage B-2021-004 is beschikbaar op de website van Brupartners.

Afhankelijk van de nog lopende besprekingen met de Commissie en het overleg met de sociale partners zullen bepaalde aspecten nog moeten worden aangepast.