Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de geboekte vooruitgang inzake de renovatie van de rioleringen en de technieken die daarvoor gebruikt worden

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 777)

 
Datum ontvangst: 09/03/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/04/2021 Ontvankelijk p.m.
28/05/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest loopt een uitgebreid rioolnet en de toestand van de meer dan 2000 km rioleringen is nog steeds niet goed gekend. De gescheiden riolering, die regenwater en afvalwater scheidt, is bijna onbestaand. Ook de ouderdom van het rioolnet is een probleem wanneer men de waterdichtheid van vele leidingen in aanmerking neemt. Deze waterdichtheid is namelijk vaak zeer beperkt, wat leidt tot lekken en andere waterschade in de Brusselse ondergrond.
U zult het ermee eens zijn dat de huidige verouderde staat van het rioolnet, in combinatie met hevige regenval, kan bijdragen tot meer overstromingen op sommige plaatsen in onze hoofdstad. Bovendien is, met de klimaatverandering en de opwarming die wij de laatste jaren meemaken, het risico op overstromingen door zware regenval nog groter geworden.

In het licht van die vaststelling, is Vivaqua in 2018 begonnen met talrijke werkzaamheden voor de renovatie van de rioleringen, met name in:

- Anderlecht: Van Souststraat, tussen de Scheutlaan en de Prins van Luiklaan;
- Vorst: Korporaal Trésigniesstraat;
- Molenbeek: Rotterdamstraat;
- Schaarbeek: Renkinstraat;
- Ukkel: Alphonse XIII-laan, Bemptstraat, Alsembergsesteenweg, tussen Oude Dieweg en Stallestraat.

Mijn eerste vraag is de volgende, voor elk van de bovengenoemde werven:

1. Is men er met de werkzaamheden in geslaagd de rioleringen afdoende te renoveren? Welke renovatietechnieken werden gebruikt? Wat zijn de geboekte resultaten? Wat zijn de verwachte meerwaarden na deze werkzaamheden? Wat zijn de kosten van deze werkzaamheden?

Ter aanvulling van mijn informatie zou ik u, in het licht van de bovengenoemde elementen, ook nog de volgende vragen willen stellen over de renovatie van de rioleringen:
Sinds 2018 per gemeente,

2. Welke maatregelen/acties/werken worden uitgevoerd om de rioleringen en het rioolnet te renoveren? Wat zijn de geboekte resultaten? Wie voert die maatregelen/acties/werken uit?
3. Welke vooruitgang is er geboekt op het gebied van gescheiden riolering, die regenwater en afvalwater scheidt? Welke obstakels moeten worden weggenomen om de gescheiden riolering te kunnen maximaliseren? Wat zijn de geboekte resultaten?
4. Welke inspanningen worden gedaan en welke technologieën worden toegepast om de waterdichtheid van de leidingen te maximaliseren?
5. Wat is het aantal interventies, en vooral, welke criteria worden gehanteerd om een interventie uit te voeren?
6. Welke zwarte punten moeten bij voorrang gecontroleerd en/of gerenoveerd worden?
7. Hoe zit het tenslotte met het tijdschema van de werkzaamheden en het tijdschema van de inspecties?
 
 
Antwoord    1)

Wat de verschillende werven betreft die Vivaqua in 2018 heeft opgestart, vindt u in de bijlage bij dit antwoord een samenvattende tabel met informatie over de gebruikte renovatietechnieken, de kosten ervan en de behaalde resultaten (d.w.z. het aantal meters gerenoveerde riool en het aantal gerenoveerde aansluitingen).

De toegevoegde waarde van deze werken bestaat er uiteraard in de goede werking van het rioleringssysteem voor de burger te garanderen, de dichtheid ervan te waarborgen en zo het leefmilieu te beschermen door elk verlies van afvalwater te voorkomen. Het doel is ook de structurele stabiliteit van het rioolstelsel te herstellen en de inrichting van de betrokken weg duurzaam te maken.
2)
Wat het rioolstelsel betreft: van 2018 tot 2020 heeft VIVAQUA in totaal 56 km riolen en bijna 10.000 aansluitingen gerenoveerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Regelmatig vinden deze werven plaats op het grondgebied van verschillende gemeenten. Daarom is het geven van een overzicht per gemeente erg moeilijk en zou het zeer onnauwkeurig zijn.
3)
Wat de dubbele riolering betreft, waarbij regenwater en afvalwater van elkaar worden gescheiden, heeft de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegepaste strategie voor het regenwaterbeheer geen betrekking op de invoering van een gescheiden net (dubbel net), maar op het geïntegreerde regenwaterbeheer, dat van groter belang is voor het bevorderen van de biodiversiteit, het aanvullen van de grondwaterlaag en het bestrijden van warmte-eilanden, en dat tegen een lagere kostprijs.
4)
Wat de inspanningen en technologieën betreft om de waterdichtheid van de leidingen te maximaliseren, wordt bij de verschillende door VIVAQUA uitgevoerde renovaties van het rioolstelsel en de aansluitingen steeds aandacht besteed aan de waterdichtheid. Afhankelijk van de structurele toestand van het te renoveren net en de omvang ervan, worden de volgende technieken toegepast: het plaatsen van schalen, bekleden, sprayen, of zelfs het volledig vervangen van het riool.
5)
Het is belangrijk te benadrukken dat VIVAQUA de voorkeur geeft aan methoden die de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk beperken (met name de zogenaamde ‘sleufloze’ technieken). Een van de meest gebruikte technieken is het bestaande riool te bekleden met schalen van polyester en glasvezel. Die schalen worden op maat gemaakt volgens het te renoveren riool. Om het aantal renovatiewerven met deze technologie te kunnen verhogen en om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse leveranciers, heeft VIVAQUA een eigen schalenfabriek gebouwd in Anderlecht, die sinds begin 2021 volledig operationeel is.

Ter herinnering: tussen 2018 en 2020 heeft VIVAQUA in totaal 56 km riolen en bijna 10.000 aansluitingen gerenoveerd. Deze werven worden hoofdzakelijk uitgevoerd in het kader van coördinaties die door de gewestelijke of gemeentelijke overheden worden gelanceerd. Tijdens die coördinaties wordt de structurele toestand van het riool door de VIVAQUA-teams geanalyseerd. Die toestand is het doorslaggevende criterium om al dan niet met de renovatie te beginnen.
6)
Wat de te controleren ‘zwarte punten’ betreft, voert VIVAQUA sinds 2008 een inventaris uit van het rioolstelsel van de 19 Brusselse gemeenten (waarvan ze begin de jaren 2000 geleidelijk het beheer heeft overgenomen). Deze inspecties resulteren in een indeling van elk rioolgedeelte op basis van de mate van veroudering ervan en de bijbehorende inzakkingsrisico's, volgens een schaal van 0 tot 5. Een van de strategische doelstellingen van VIVAQUA is om in 2024 100% zicht te hebben op de toestand van het rioolstelsel. In 2020 had VIVAQUA meer dan 72% bereikt. Om de riolen te inspecteren gebruikt VIVAQUA verschillende methoden, afhankelijk van de toegangsmogelijkheden en de staat van veroudering: robots met camera of zoom voor zeer smalle riolen, en fysieke bezoeken voor de andere. In 2019 is een test gedaan met een inspectie per drone, maar het bleek dat deze technologie op dit moment nog niet afdoende is.
7)

Wat ten slotte het tijdschema betreft: het tijdschema van de werken is sterk afhankelijk van het tijdschema van de gemeentelijke of gewestelijke projecten, de vergunningen voor wegwerkzaamheden en de prioritering na de door VIVAQUA verrichte inspecties. VIVAQUA heeft de ambitie om haar riolen te renoveren aan een tempo van 20 km per jaar. Die doelstelling maakt deel uit van het meerjareninvesteringsplan dat door de Brusselse regering is goedgekeurd.