Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende De door twee loslopende honden gedode vos in het Park van Vorst

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 788)

 
Datum ontvangst: 19/04/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Vorig jaar waren dierenliefhebbers bedroefd en geschokt bij het zien van de video waarin een vos te zien was die op klaarlichte dag in het Park van Vorst werd aangevallen en gedood door twee honden die niet aan de leiband liepen. Dit incident was het onderwerp van verschillende persartikels.

Aangezien de vos een streng beschermde diersoort is in het Brussels Gewest krachtens de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in haar eerste artikel "handelingen plegen waardoor een dier zonder noodzaak omkomt " verbiedt, heeft de verantwoordelijke voor de honden zich schuldig gemaakt aan verschillende inbreuken, onder meer op het algemeen politiereglement.

Een van de persartikels vermeldt dat Leefmilieu Brussel een onderzoek heeft ingesteld, maar dat, aangezien het park van Vorst een gemeentelijke bevoegdheid betreft, het gewestelijk agentschap niet bevoegd is om deze zaak te behandelen en daarom alle informatie aan de gemeente heeft doorgegeven.

Mijn vragen zijn de volgende:

- De Dierenwelzijnscel van Leefmilieu Brussel is bevoegd voor het welzijn van de dieren die op het grondgebied van het Gewest aanwezig zijn. Hoe valt dan te verklaren dat zij in dit specifieke geval niet bevoegd is? Of is dit een fout in de krant in kwestie?

- Heeft Leefmilieu Brussel en/of de gemeente Vorst klacht kunnen indienen en heeft het parket de zaak in behandeling genomen?

- Beschikt u over informatie over de procedure die eventueel loopt en over de maatregelen en sancties die eventueel reeds tegen de verantwoordelijke persoon zijn genomen?

- Weet u of de honden in beslag zijn genomen vanwege het gevaar dat zij vormen voor de dieren, zoals bepaald in het politiereglement?
 
 
Antwoord    1)
Ter herinnering: dierenwelzijn is een bevoegdheid van mijn collega Bernard Clerfayt. Ik heb echter de volgende informatie ontvangen van Leefmilieu Brussel.

Het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel is niet bevoegd om in te grijpen bij beten, tenzij bewezen wordt dat de verantwoordelijke persoon zijn honden vrijwillig heeft aangezet tot het aanvallen van de vos. De wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren voorziet in de bestraffing van iedereen die de volgende overtredingen begaat:
Artikel 35, 2°:
“dierengevechten (...) organiseert”
Artikel 36, 1°: “de aanvalsdrift van een dier opdrijft door het op te hitsen tegen een ander dier”

Na de beschikbare video’s te hebben onderzocht en bekeken, heeft Leefmilieu Brussel geen overtredingen vastgesteld die onder haar bevoegdheid vallen. Het niet onder controle hebben van een dier en het onaangelijnd uitlaten van een hond vallen namelijk niet onder dierenwelzijn.
De vos is een beschermde diersoort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (overeenkomstig artikel 67 van de ordonnantie van 01/03/2012 betreffende het natuurbehoud), maar Leefmilieu Brussel beschikt niet over de juridische middelen om de hondenbezitter te bestraffen.

Aangezien er mogelijk sprake was van een inbreuk op het politiereglement en aangezien het park van Vorst wordt beheerd door de gemeente Vorst, heeft Leefmilieu Brussel de tijdens het onderzoek verzamelde informatie doorgegeven aan de burgemeester, de heer Stéphane Roberti, en de schepen, mevrouw Esmeralda Van Den Bosch, voor verdere actie.
2)
Leefmilieu Brussel heeft geen klacht ingediend. Het dossier werd doorgegeven aan de gemeente Vorst.
3)
Leefmilieu Brussel beschikt niet over de informatie om de vraag te beantwoorden.
4)
Leefmilieu Brussel beschikt niet over de informatie om de vraag te beantwoorden.