Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanwerving van werkzoekenden uit buurten met een hoge werkloosheid en "de bevordering van diversiteit en de strijd tegen discriminatie in de meer dan 200 Brusselse instellingen en organismen - Plaatselijke besturen"

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 706)

 
Datum ontvangst: 20/04/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De 19 Brusselse gemeenten zijn de plaatselijke besturen die het best bekend zijn bij en het dichtst staan bij de burgers. Maar meer dan 200 Brusselse instellingen en organismen maken zich zorgen over het beleid onder leiding van de Brusselse minister voor Plaatselijke Besturen.

Op 19 april 2021, zou ik graag willen weten:

1. Welke van deze meer dan 200 Brusselse instellingen of organismen hebben het minimumquotum van 10% werkzoekenden uit buurten met een werkloosheidsgraad gelijk aan of hoger dan het gewestelijk gemiddelde die in 2019 in contractuele banen zijn aangeworven, niet gehaald? Welke quota's zijn in 2019 voor de genoemde organismen of instellingen gehaald?
2. Welke maatregelen ter bevordering van de vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen en ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt werden in 2019 in deze meer dan 200 Brusselse instellingen of organismen ten uitvoer gelegd?
3. Welke van deze meer dan 200 Brusselse instellingen of organismen hadden in 2019 een diversiteitsactieplan?

https://clerfayt.brussels/ , Ministre des Pouvoirs locaux, https://clerfayt.brussels/fr/competences/ministre-pouvoirs-locaux , gepubliceerd op woensdag 05 augustus 2020 - 12:00, geraadpleegd op 18 april 2021.
 
 
Antwoord    Ter herinnering, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 oktober 2019 tot toekenning van een globale subsidie van 1.000.000,00 euro aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het Brusselse ambtenarenapparaat voor het jaar 2019, verduidelijkt in artikel 3, § 1 dat de begunstigden van de subsidie de gemeenten, de intercommunales en de gemeentelijke vzw's zijn die gevestigd zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Concreet werd er, voor wat betreft de administratie, een financiering ingevoerd voor de gemeenten, intercommunales en gemeentelijke vzw's opdat ze werkzoekenden zouden aanwerven uit wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar het werkloosheidspercentage van de bevolking gelijk is aan of hoger dan het gewestelijke gemiddelde.
Brussel Plaatselijke Besturen beschikt niet over gegevens wat betreft de andere soorten maatregelen die zouden zijn ingevoerd.

Een overzicht van de ontvangen subsidies en de bereikte quotumpercentages is opgenomen in het Diversiteitsrapport opgesteld door Actiris en overgemaakt aan het Parlement in november 2020.
Dit rapport geeft eveneens de situatie van de Diversiteitsplannen weer per gemeente.

Ter herinnering, in artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brussels ambtenarenapparaat is inderdaad voorzien in volgende bepalingen:
"Artikel 2. De diversiteitsconsultants van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling vermeld in artikel 6 van de ordonnantie hebben de volgende opdrachten voor de lokale besturen:
1 Sensibiliseren en informeren over de voordelen en de moeilijkheden inzake diversiteit in een professioneel milieu;
2 Bijstaan van de lokale besturen in de voorbereiding, de opstelling, de uitvoering en de evaluatie van de diversiteitsplannen."