Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de tenuitvoerlegging van de resolutie van 5 juni 2020 teneinde in samenwerking met de apotheken een specifiek meldingssysteem op te zetten voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 584)

 
Datum ontvangst: 26/04/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Vorig jaar hebben we een resolutie ingediend om in samenwerking met farmaceutische apotheken een specifiek meldingssysteem op te zetten voor slachtoffers van huiselijk geweld. Graag zou ik informatie verkrijgen over de praktische uitvoering van de tekst.

- Beschikt u over eerste kwantitatieve gegevens over het meldingssysteem? Waar precies is het al aanwezig en waar is het al aangewend? Zo ja, hoe vaak en welk gevolg werd er gegeven aan alarmmeldingen? Is er een evaluatie met de apotheken gepland?
- Zijn de juridische implicaties, met name de gevolgen van het niet melden bij de politie en de grenzen van het beroepsgeheim van apothekers, opgehelderd? Welke conclusies heeft BPV getrokken uit het overleg met de op dit gebied gespecialiseerde magistraten?
- Brusafe was belast met het sensibiliseren van apothekers en politieagenten voor het probleem en hen op te leiden om de slachtoffers adequaat te begeleiden. Was het mogelijk om met dit werk te beginnen? Welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken?
- Welke contacten had u met de AVB in 2021?
 
 
Antwoord    Vraag: Beschikt u over de eerste kwantitatieve gegevens inzake het waarschuwingssysteem? Waar exact werd dit reeds ingevoerd en werd er reeds gebruik van gemaakt? Indien ja, hoe vaak en welk gevolg werden er aan de meldingen gegeven? Is er een evaluatie met de apotheken voorzien?

Rond het systeem ‘Praat erover met je apotheker”, wordt een brochure “meldpunt apotheek” afgewerkt in overleg met equal.brussels, de bevoegde ministeriële kabinetten en de AVB. Deze brochure geeft advies rond hoe apothekers een houding kunnen aannemen of kunnen reageren op slachtoffers van IFG die zich in hun apotheek aanmelden en geeft ook een overzicht van gespecialiseerde diensten of nooddiensten waarnaar ze de slachtoffers kunnen doorverwijzen.


Er wordt weldra ook een brochure verspreid aan de aangeslotenen van de AVB vergezeld van presentatiewebinars. In dat verband wordt er een evaluatietool voorzien.


Vraag:
Worden de wettelijke verplichtingen zoals de gevolgen van een “niet-aangifte” aan de politiediensten en de beperkingen van het beroepsgeheim van de apotheker gepreciseerd? Welke conclusies heeft BPV getrokken na afloop van de gesprekken met de magistraten bevoegd voor de materie?

De verplichting om de politiediensten te verwittigen bij ernstig gevaar wordt behandeld in de brochure.

Wat het deel van de parlementaire resolutie van 5 juni 2020 betreft houdende de invoering van ‘een hulpsysteem voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld en partnergeweld dat hen de kans moet bieden om geweld waarvan ze slachtoffer werden te melden in een apotheek”, de gevolgen en de wettelijke haalbaarheid van een dergelijk systeem voor de apothekers maken het voorwerp uit van overleg met de juridische diensten van de AVB en zullen behandeld worden met de diensten van het parket.

Vraag: Brusafe stond in voor de sensibilisering van de apothekers en politieagenten rond de problematiek en de opleiding voor een gepaste doorverwijzing voor slachtoffers. Kon dat werk aangevat worden? Welke conclusies kunnen we trekken?

In samenwerking met Brusafe en equal.brussels en op basis van de prioriteiten uit het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) 2021-2024 wordt er weldra een competentiepool voor IFG ingevoerd. Deze pool beoogt de uitwisseling van goede praktijken tussen de veiligheidsberoepen, de ontwikkeling van specifieke competenties en de uitwerking van bijzondere opleidingen.

Brusafe werkt momenteel aan het Gewestelijk vormingsplan voor veiligheidsberoepen waarvan de inhoud onder meer beantwoordt aan de prioriteiten en doelstellingen vastgelegd in het GVPP 2021-24 (met inbegrip van de doorverwijzing van de slachtoffers, zoals gesteld in maatregel 1.1 van het plan: “Maatregel 1.1 strekt ertoe te “de preventie- en veiligheidsactoren bewust te maken van en op te leiden over fenomenen die onder dit thema vallen en over de manier waarop ze moeten worden beheerd, van preventie en opsporing van slachtoffers tot de opvang en begeleiding van slachtoffers en daders, waarbij de voorkeur uitgaat naar een multidisciplinaire benadering”. ‘).

Tot slot is op te merken dat Brusafe als mandaat heeft de opleiding van de preventie-, veiligheids- en hulpdienstberoepen te ondersteunen. In dat verband speelt Brusafe dus geen rol bij de opleiding van de apothekers.

Vraag: Welke contacten had u met de AVB in 2021?


Zoals hierboven vermeld, werd de AVB door overleg met haar directie betrokken bij de uitwerking van de brochure “meldpunt apotheken” en zal de vereniging dat ook in de toekomst blijven in de verspreiding en uitwerking ervan.