Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen Perspective.Brussels

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 593)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen Perspective.Brussels?
· Hoeveel personeelsleden binnen Perspective.Brussels doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door Perspective.Brussels voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van Perspective.Brussels een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet Perspective.Brussels aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom Perspective.Brussels dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Perspective.brussels is een gewestelijke openbare instelling die vermeld wordt in artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van woensdag 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bijgevolg is Perspective.brussels verplicht om de voorschriften van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk na te leven.

Vóór de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus maakten 136 personeelsleden van Perspective gebruik van telewerk, van wie 87 occasioneel en 49 structureel. Op dit ogenblik en rekening houdend met hoe de gezondheidscrisis evolueert, werkt nog steeds de meerderheid van het personeel van Perspective van thuis uit.

Bij Perspective.brussels krijgt iedereen bij zijn aanstelling een eigen laptop. Wanneer men telewerkt, moet deze laptop meegenomen worden naar huis aangezien de toegang tot het interne netwerk van Perspective.brussels enkel via deze laptop werkt. Verder wordt wanneer men structureel telewerkt – of in gevallen dat telewerk veralgemeend wordt zoals dit vandaag het geval is – toegelaten dat werknemers bepaalde accessoires (tweede scherm, connectoren, enz.) mee naar huis nemen, na registratie bij de dienst informatica.


De dienst informatica heeft van zijn kant de mogelijkheid om elke werknemer van perspective.brussels technische ondersteuning te bieden via een verbinding op afstand. Vandaag de dag is het inderdaad relatief eenvoudig om de volledige pc van de werknemer op afstand over te nemen om zo virtueel ter plekke ondersteuning te leveren. Bij pannes (hardware) wordt er op basis van reservaties een timeslot ter plekke bij perspective.brussels tussen de dienst informatica en de werknemer afgesproken.

Krachtens artikel 12 van het bovengenoemde besluit heeft het verrichten van telewerk geen enkele invloed op de rechtspositie van het personeelslid. De rechten en plichten die van toepassing zijn op de telewerker, blijven identiek aan die van de andere personeelsleden. De werknemer blijft trouwens onderworpen aan dezelfde regelgeving inzake vorming, loopbaan en evaluatie. Niettemin laat dit besluit toe dat een maandelijkse forfaitaire vergoeding van twintig euro aan de structurele telewerkers wordt toegekend.

Bijgevolg krijgen enkel de personeelsleden die reeds vóór de pandemie structureel telewerk verrichtten de vergoeding van 20 euro overeenkomstig de geldende reglementering.

Perspective.brussels keert geen enkele vergoeding uit aan zijn medewerkers overeenkomstig de gesprekken die gevoerd zijn over Sector XV en de beslissing van de Brusselse minister bevoegd voor het openbaar ambt.