Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Reconversie van het gebouw gelegen Triomflaan 172 te Oudergem

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 445)

 
Datum ontvangst: 29/12/2020 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 29 december 2020 hebben we in de krant gelezen dat het gebouw gelegen Triomflaan 172 het voorwerp uitmaakt van gesprekken tussen verschillende partners met het oog op de aankoop en reconversie.

De functies die voor de site worden overwogen, zijn handel, horeca, waaronder een hotel, en kantooroppervlakte. Het gaat om een site die ideaal gelegen is in de buurt van de parking Delta en aan het einde van de autosnelweg E411. Twee infrastructuren die, tenzij ik me vergis, ingrijpend zouden worden gewijzigd of zelfs zouden verdwijnen, indien het RPA Delta-Herrmann-Debroux zou worden goedgekeurd volgens de eerste elementen die de Brusselse regering heeft goedgekeurd.

De pers bericht ook dat de gebouwen nr. 174 en 176 in dezelfde portefeuille zouden worden opgenomen, ook al hebben ze andere eigenaars. De verschillende eigenaars zouden trachten om het eens te worden over het ontwerp en de ontwikkeling van deze toekomstige toegang tot de stad.

In het licht van bovenstaande informatie zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Hoe staat het met de besprekingen tussen de projectontwikkelaars en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de gebouwen 172, 174 en 176 aan de Triomflaan? Welke garanties worden aan de eigenaars geboden opdat ze in zee gaan voor een project dat vier percelen omvat die samen een totale oppervlakte van ongeveer 7.700 m² beslaan?
- Hoe zorgt u ervoor dat de ideeën en ambities van de projectontwikkelaars stroken met het RPA Delta-Herrmann-Debroux, dat zich nog in de ontwerpfase bevindt?
- Bevestigt u het concept van een toegang tot de stad voor dat gebied, dat grotendeels binnen het Gewest ligt, aangezien het in vogelvlucht op 3,3 kilometer van de dichtstbijzijnde grens van het Gewest ligt?
- Liggen de plannen voor een toren van 80 meter nog steeds op tafel, wetende dat voorschrift 3.4.3 van het verordenende deel van het ontwerp van RPA Delta-Herrmann-Debroux voorziet in gebouwen met een maximale hoogte van 40 meter en in een constructie van 80 meter hoog op de oppervlakte van het gebouw nr. 172 en wetende dat tijdens het openbaar onderzoek verschillende adviezen tegen een dergelijke hoogte werden uitgebracht?
- Bevestigt u de functies die de gewestelijke overheid voor de site overweegt: handel, horeca, waaronder een hotel, kantoren? Beschikt u al over specifieke onderzoeken die de relevantie van deze keuze voor meerdere functies aantonen, rekening houdend met de projecten die in de omgeving worden uitgevoerd en klaar zouden moeten zijn vóór de reconversie van de site?
 
 
Antwoord    Het project is momenteel niet besproken met de projectontwikkelaar.
Sinds de wedstrijd in 2017 met de Bouwmeester werd georganiseerd, heeft het project voor zover ik weet geen evolutie ondergaan.

Om verder door te gaan met dit project moet namelijk een regelgevend kader op grotere schaal worden vastgelegd.
Zolang het RPA Herman-Debroux niet is goedgekeurd, kan er geen beslissing worden genomen over dat specifieke project.
Er vonden verkennende gesprekken plaats in de regering met het oog op een toekomstige goedkeuring in tweede lezing van het RPA, maar meer informatie heb ik er momenteel niet over. Voor meer informatie over de stand van zaken, het voorstel van de inhoud en de planning van het RPA nodig ik u uit om u tot de minister-president te wenden.