Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Drugs- en alcoholbeleid van de DBDMH – Operationele en administratieve personeelsformatie

Indiener(s)
Hicham Talhi
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 456)

 
Datum ontvangst: 06/05/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 21/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    - Hoeveel drug- en alcoholtests werden in 2019-2020 in de DBDMH uitgevoerd? Kunt u uw antwoorden uitsplitsen per kazerne en buitenpost?
- Wat waren de resultaten?
- Welke preventieve en begeleidende maatregelen heeft de DBDMH getroffen tegen onder drugs- en alcoholverslaving?
- Bij hoeveel verkeersongevallen met een voertuig van de DBDMH in 2018-2019-2020 heeft de bestuurder een positieve drug- of alcoholtest afgelegd?
- Wat gebeurt er als een personeelslid dronken op het werk verschijnt?
 
 
Antwoord    Er worden geen gegevens bijgehouden over het aantal uitgevoerde tests.
Na elke aanrijding wordt echter systematisch een alcoholtest uitgevoerd (elektronische blaastest van de firma Dräger).

Sinds 2019 kan deze alcoholtest, naar het oordeel van de officier van wacht, worden gevolgd door een test op het gebruik van verdovende middelen. Deze controle heeft nog niet plaatsgevonden.

Gemiddeld worden er per jaar ongeveer 200 verkeersongevallen aangegeven en bijgevolg wordt volgens deze richtlijn een ademtest uitgevoerd:
- Controle bestuurder en begeleider voor de ambulances, ladderwagens en voertuigen met twee passagiers.
- Controle van de bestuurder en chef uitruk voor uitrukken gemengde autopompen

Het aantal uitgevoerde tests moet overeenkomen met ongeveer 400 per jaar.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende posten.

De in dienstnota 2020-0217 voorziene officiële registratie zal in 2022 van start gaan (aanwerving van administratieve ondersteuning heeft vertraging opgelopen).

In 2019, een positieve controle:

- Alcoholprocedure ingeleid
- Tuchtprocedure met terechtwijzing als sanctie
- Opgelegde mutatie in de administratieve dienst in het belang van de dienst.
- Het personeelslid heeft intussen een ontwenningskuur gevolgd en kon met succes terugkeren in 24 uur.

In 2020, drie positieve controles:

Positieve controle 1:
- Alcoholprocedure ingeleid
- Tuchtprocedure met blaam als sanctie
- Opgelegde mutatie in de administratieve dienst in het belang van de dienst.
- Het personeelslid heeft intussen een ontwenningskuur gevolgd en kon met succes hernemen in 8u, met aangepast uurrooster, na wedertewerkstelling.

Positieve controle 2:
Tuchtprocedure met terechtwijzing als sanctie.

Positieve controle 3:
Tuchtprocedure met schorsing als sanctie (2 maanden).


De DBDMH heeft een uitvoerig alcohol- en drugsbeleid om het nultolerantiebeleid uit te voeren.
De arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur van IDPB, het Stress Team en de leden van de sociale dienst spelen elk een rol in de preventie en/of de begeleiding.


- - De hoofdtaak van de
arbeidsgeneesheer bestaat erin de gezondheid van de personeelsleden in stand te houden en te bevorderen, hen te motiveren om zich te laten behandelen, hen te informeren en zo nodig de nodige contacten met andere hulpinstanties te leggen. Hij beslist over de gedeeltelijke of volledige terugkeer naar het werk na arbeidsongeschiktheid.
Er zij echter op gewezen dat de arbeidsgeneesheer niet de rol van behandelend geneesheer vervult.

Elke werknemer heeft de mogelijkheid om een raadpleging bij de arbeidsgeneesheer aan te vragen zonder de werkgever daarvan in kennis te stellen.

- De
preventieadviseur is bevoegd voor alle personeelsleden van de DBDMH.
De preventieadviseur speelt een rol bij het onthaal, de voorlichting en de oriëntatie in het kader van het gebruik van middelen.
Deze kan ook op verzoek van een personeelslid bij de hiërarchie tussenbeide komen tijdens een conflict.


- Het
Stress Team kan door elk lid van het operationeel personeel worden ingeschakeld. Het Stress Team bestaat uit vrijwilligers die door het Kenniscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken zijn opgeleid om te luisteren naar en te debriefen van operationele personeelsleden na moeilijke interventies, waarbij het soms om kritieke incidenten gaat.
Ook de vrijwilligers van het Stress Team zijn in het kader van hun activiteiten aan de grootste vertrouwelijkheid onderworpen.
In deze specifieke context of in de loop van het dagelijkse leven in de kazerne, zou de vrijwilliger van het stressteam een alcoholprobleem bij een collega kunnen "herkennen" of van deze laatste een verzoek om hulp voor deze verslaving kunnen ontvangen.

- De
sociale dienst kan door elk personeelslid (en zijn familie) worden gecontacteerd. Het gesprek is vertrouwelijk en verloopt zonder dwang.
Tijdens het eerste gesprek proberen de sociaal assistenten de situatie in kaart te brengen zonder het probleem van de afhankelijkheid te behandelen.
De sociaal assistenten verlenen psychosociale en administratieve steun.
Na de periode van medische behandeling zal de sociale dienst ervoor zorgen beschikbaar te blijven voor alle noodzakelijke follow-up.

Controles
Wat de controles betreft, wordt elke bestuurder van een voertuig van de DBDMH die bij een verkeersongeval betrokken is, aan een controle onderworpen. Als de chauffeur positief blijkt te zijn, wordt de hele bemanning getest.
Elk personeelslid dat bij een arbeidsongeval is betrokken en duidelijke tekenen van slecht functioneren vertoont, wordt ook getest.
Ook voor het administratief personeel worden regelmatige en onaangekondigde controles uitgevoerd.


Wat verkeersongevallen met een positieve alcohol- of drugstest betreft, zijn de antwoorden gegeven bij de eerste vraag.


Procedure in geval van binge-gebruik

Iedereen die in contact komt met een personeelslid dat aangeeft alcohol of drugs te gebruiken, moet zijn hiërarchische verantwoordelijke daarvan in kennis stellen.
De hiërarchische verantwoordelijke die op de hoogte is gebracht, moet schriftelijk en zo objectief mogelijk de disfunctie, datum, plaats en het tijdstip van de vaststelling vermelden.
Het betrokken personeelslid ontvangt een kopie van deze schriftelijke vaststellingen.
De betrokkene wordt onderworpen aan een
adem- en/of speekseltest.
Elke door de politie uitgevoerde test, positief of negatief, wordt gevalideerd door de DBDMH en maakt het voorwerp uit van dezelfde procedure.

In geval van een positief resultaat op een van beide tests zullen, met het oog op de veiligheid van de betrokkene, de omgeving en het imago van de DBDMH, de volgende maatregelen worden genomen:

- De medewerker dwingen alle activiteiten stop te zetten;
- Het personeelslid terug naar huis sturen (openbaar vervoer, taxi, familie,...)
als hij/zij daar kan worden opgevangen (zich hiervan vergewissen door vooraf contact op te nemen met de familie);
Eventuele kosten zijn ten laste van de betrokkene;
- Vragen om een raadpleging van een geneesheer indien de situatie dit vereist;
- In geval van agressie of, indien nodig, politiemaatregelen laten nemen.

Follow-up
De betrokkene vult het arbeidsongeschiktheidsformulier in. De in het formulier aangewezen directe chef neemt binnen de 24 uur contact op met het personeelslid voor het administratief personeel, en zodra de volgende wacht begint voor het operationeel personeel om te kijken hoe het met het personeelslid gaat.
De aangestelde directe chef gaat zo snel mogelijk over tot een formeel gesprek met de betrokkene. Van het gesprek zal een verslag worden opgesteld dat als maatstaf kan worden gebruikt wanneer een dergelijk disfunctioneren zich opnieuw voordoet.
De situatie van de betrokkene moet worden geregulariseerd door verlof op te nemen.

Het formeel gesprek
Maakt het mogelijk om :

- De vastgestelde feiten te bespreken en de betrokkene de gelegenheid te geven uitleg te geven en na te denken;
- De gevolgen van het disfunctioneren voor de beroepssituatie, de organisatie en de veiligheid op constructieve wijze te onderstrepen. Duidelijk maken dat dergelijk gedrag niet herhaald kan worden;
- De betrokkene te informeren over het beleid en de daaropvolgende procedures;
- De verwachtingen van de dienst en het personeel uit te leggen en een gepaste houding te eisen;
- De betrokkene door te verwijzen naar interne en/of externe hulp.

Procedure bij herhaaldelijk of chronisch gebruik

De procedure blijft dezelfde, maar het formele gesprek is anders.
De directe chef aangesteld op het ongeschiktheidsformulier informeert de dienst van de arbeidsgeneeskunde en de chef kan met name een beroep doen op de actoren die instaan voor de interne bijstand van de DBDMH.Tussenkomst in geval van drugs

In geval van vaststelling of kennis van drugsgerelateerde feiten wordt door de politie een proces-verbaal opgemaakt.
Wanneer drugsgerelateerde feiten worden vastgesteld of er kennis van wordt genomen via de gerechtelijke autoriteiten, analyseert de tuchtoverheid de informatie met het oog op de te nemen maatregelen.