Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Digitale platform MyTax - Brussel Fiscaliteit

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 355)

 
Datum ontvangst: 18/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Alle Brusselaars kunnen via het digitale platform MyTax alle belastingen raadplegen die op hen van toepassing zijn.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1 - Zijn er technische problemen geweest met het platform MyTax? Zo ja, welke? Kunt u de cijfers uitsplitsen vanaf de oprichting (in 2019) tot in 2021?
2.- Welke maatregelen worden getroffen om de technische problemen op te lossen?
3 - Welke kanalen worden gebruikt om de Brusselaars te informeren wanneer het platform niet beschikbaar is?
 
 
Antwoord    Het platform MyTax heeft sinds zijn lancering in 2019 5 incidenten gekend waardoor het platform voor de burger tijdelijk ontoegankelijk was.

Een gedetailleerd overzicht van deze incidenten kan worden geraadpleegd in tabel A.

De oorzaken van deze incidenten waren gevarieerd, zoals bijvoorbeeld een crash van de back-end systemen, een mislukte uitrol van een update of een incident ter hoogte van het datacenter bij het CIBG. In de mate van het mogelijke wordt telkens geanalyseerd hoe zulke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Technische incidenten zullen evenwel nooit volledig kunnen worden uitgesloten.

Wanneer een technisch probleem zich voordoet, verschijnt op het platform een informatieve melding om de bezoekers van de onbeschikbaarheid op de hoogte te brengen.

Afhankelijk van de aard / omvang van het probleem en de oplossingstermijn, wordt dit eveneens gemeld op de website en via de sociale mediakanalen van Brussel Fiscaliteit.


In geval van een gepland serveronderhoud of uitrol van updates wordt de burger systematisch via dezelfde communicatiekanalen op voorhand op de hoogte gesteld van de voorziene onbeschikbaarheid van het platform, waardoor het ongemak voor de burger zoveel als mogelijk wordt beperkt.

Begin

onbeschikbaarheid

Einde onbeschikbaarheid

Reden

Genomen maatregelen

20/11/2019 8:26

20/11/2019 10:16

Opslagruimte van databank ProDigit volledig opgebruikt

Op korte termijn : verhoging van opslagruimte, op lange termijn : optimalisatie van het opslaggebruik

29/11/2019 16:56

29/11/2019 19:05

Crash en restart van Apollo (back-end systeem)

nvt

1/04/2020 7:00

1/04/2020 18:00

Mislukte uitrol van een update

Aanpassing van de uitrolprocedures

23/04/2020 12:50

24/04/2020 9:36

Onbeschikbaarheid van Documentum (= content management solution van SAP) bij het CIBG

nvt

4/03/2021 10:20

4/03/2021 14:29

Ernstig incident bij het datacenter CIBG - Sibelga

nvt