Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het volledig overzicht van de overheidsinstanties en openbare instellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen en het overzicht van de mandaten en bezoldigingen die u in die instanties ontvangt.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 935)

 
Datum ontvangst: 18/05/2021 Datum publicatie: 27/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 13/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 27 september 2019 heb ik een parlementaire vraag gesteld aan de Griffie van het Brussels Parlement om u te vragen naar de lopende werkzaamheden met betrekking tot het volledig overzicht van de overheidsinstanties en openbare instellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen
Op 4 november 2019 antwoordde de minister-president mij onder meer als volgt:
"(…) Ik kan u in dat verband mededelen dat mijn kabinet, daarbij gesteund door de administratie, bezig is met de opmaak van het overzicht van de Brusselse openbare instellingen die onder mijn bevoegdheden vallen. Tot nog toe is er geen beroep gedaan op partijen van buitenaf. Op dit ogenblik kan ik u geen nauwkeuriger tijdschema geven. " zie ook hier:
http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=143473&montitre&base=1
Op 18 mei 2021, d.w.z. 18 maanden na het antwoord van de minister-president, zou ik u willen vragen naar de voortgang van dit project en het overzicht van de bijbehorende mandaten en bezoldigingen.
In uw hoedanigheid van minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid EN voor wat tot uw bevoegdheden of uw toezicht behoort, stel ik u dan ook de volgende vragen:
- Wie is belast met de opmaak van het overzicht van de Brusselse overheidsorganen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen en wie is belast met de opmaak van het overzicht van de mandaten en bezoldigingen (publiek en privaat in termijnen zoals in het Europees Parlement) die binnen deze organen worden ontvangen? Zijn er externe partijen betrokken bij de uitvoering van deze overzichten? Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze overzichten en de verwezenlijking ervan? Zijn deze overzichten momenteel beschikbaar voor publieke raadpleging? Zo niet, wanneer en waar zullen ze beschikbaar zijn?
 
 
Antwoord    Ik kan u mededelen dat mijn kabinet en administratie een aanpak willen uitwerken voor de opmaak van het overzicht van de Brusselse openbare instellingen die onder mijn bevoegdheden vallen. Op dit ogenblik kan ik u geen nauwkeuriger tijdschema geven, gezien daarvoor nog overleg nodig is met de andere entiteiten en de andere leden van de Regering.