Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Gewestelijke subsidies en geboekte resultaten in het kader van de diversiteitsactieplannen van de overheidsinstellingen die onder uw bevoegdheden of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 942)

 
Datum ontvangst: 11/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 13/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 12 juni 2020 heb ik u vragen gesteld over de voortgang van de redactie, implementatie, wijziging, follow-up en evaluatie van de Diversiteitsactieplannen (DAP’s) van de overheidsinstellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen. U heeft mijn vragen beantwoord op 4 augustus 2020, zie: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=146744&base=1.
Op 10 mei 2021 wil ik terugkomen op het onderwerp diversiteit en u de volgende vragen stellen:
Voor ELKE overheidsinstelling die onder uw bevoegdheden of toezicht valt:
1. hoeveel bedragen de gewestelijke subsidies voor de tewerkstelling van werkzoekenden uit wijken met een hoge werkloosheid (waar de werkloosheidsgraad van de bevolking gelijk is aan of hoger dan het gewestelijk gemiddelde) die in 2020 werden toegekend?
2. is het minimumquotum van 10% werkzoekenden uit de wijken met een werkloosheidsgraad van de bevolking die gelijk is aan of hoger dan het gewestelijke gemiddelde, in 2020 bereikt voor de betrekkingen met een arbeidsovereenkomst? Welk quotum werd precies bereikt in 2020?
3. hoeveel personeelsleden zijn er? Hoeveel personeelsleden wonen in diversiteitszones zoals bepaald door het platform https://wijkmonitoring.brussels/?
4. Is de samenstelling van het topmanagement volledig paritair? Over welke cijfers hierover beschikt u?
5. Is er thans een diversiteitsmanager (M/V) aangesteld EN in functie? Zo neen, waarom niet?
6. Hoeveel diversiteitsactieplannen (DAP’s) zijn al opgesteld en geëvalueerd?
7. Werd het DAP om advies voorgelegd aan de overlegorganen en vervolgens gevalideerd door de beslissingsorganen? Zo ja, op welke datums?
8. Heeft u een kopie van het DAP ontvangen? Zo ja, op welke datum? Heeft u opmerkingen gemaakt? Zo ja, op welke datum(s)? Wat zijn in grote lijnen uw opmerkingen?
9. Is er een evaluatie van het DAP uitgevoerd? Zo ja, wanneer? Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen en/of conclusies?
10. Zijn er substantiële wijzigingen aangebracht in het DAP? Zo ja, wanneer, welke en waarom?
11. Zijn de intersectionale logica, de Handistreaming-logica en de door de Brusselse gewestregering vastgestelde prioritaire doelstellingen inzake diversiteit en antiracisme geïntegreerd in het DAP?
12. Wordt er eventueel een nieuw DAP uitgewerkt? Werd wel degelijk rekening gehouden met de personen met een beperking, de personen zonder kwalificatie/diploma en de vrouwen? Is er gedacht aan de jongeren, de NEET's, de 50-plussers en de andere doelgroepen van het diversiteitsbeleid?
13. en staat er tot slot een deelname aan de “Duo Day”, “All Genders Welcome” of een ander diversiteitsevenement op de agenda?
 
 
Antwoord    Ik verwijs u ook naar de antwoorden op uw schriftelijke vraag nr. 214 van februari 2020.

Wat de subsidies betreft, verwijs ik u door naar de daarvoor bevoegde collega, Staatssecretaris Ben Hamou.

Wat Brussel Mobiliteit betreft, dat is de verantwoordelijkheid van minister-president Vervoort.

Parking :
Het quotum van werkzoekenden die afkomstig zijn uit wijken waar de werkloosheidsgraad gelijk is aan of hoger is dan het gewestelijke gemiddelde en die worden aangeworven voor contractuele arbeidsplaatsen, bereikte in 2020 18,18%.

Op 15 juni 2021 had parking.brussels 302 medewerkers in dienst, van wie er 200 in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Het Agentschap beschikt niet over nauwkeurige statistieken betreffende het totale aantal werknemers dat in de diversiteitswijken woont. Deze statistieken worden momenteel opgesteld.

Het Parkeeragentschap wordt geleid door een directeur-generaal en een adjunct-directeur-generaal. Er zijn 15 vrouwen en 16 mannen in dienst bij niveau A101.

Een diversiteitsmanager is aangeduid sinds 2019. Momenteel wordt een eerste diversiteitsactieplan opgesteld. Aangezien men nog bezig is met het opstellen van het actieplan, werd het nog niet aan de overlegorganen voorgelegd. De drie vakbonden zijn echter steeds, via hun vakbondsafgevaardigden, in de diversiteitscommissies vertegenwoordigd. In het RPA dat momenteel wordt opgesteld, wordt rekening gehouden met de genoemde doelgroepen.

Een deelname aan DUOday staat op de agenda van parking.brussels. Door deel te nemen aan DUOday leert men hoe men mensen met een handicap kan tewerkstellen.
Een deelname aan 'All Genders Welcome' zal tijdens de volgende vergadering aan de diversiteitscommissie worden voorgelegd.

MIVB:
Het minimumquotum van 10% werkzoekenden die afkomstig zijn uit buurten met een werkloosheid die op of boven het regionale gemiddelde ligt en die in contractuele banen worden aangenomen, werd in 2020 gehaald.

Van de nieuwe aanwervingen in 2019 (subsidie 2020) komt 39% uit buurten met een werkloosheidspercentage van de bevolking dat op of boven het regionale gemiddelde ligt.

14% van het totale aantal in 2019 aangeworven medewerkers voldoet aan alle vereisten (woonplaats, inschrijving bij Actiris...) om de subsidie te verkrijgen.

Zoals vermeld in haar jaarverslag, dat beschikbaar is op haar website, telde de MIVB op 31 december 2020 9.843 werknemers.

De domiciliëring van haar personeelsleden in de buurten in de diversiteitszones is een element dat de MIVB volgt voor haar nieuwe personeelsleden, maar niet voor al haar personeelsleden.

Zoals bepaald in het reglement van het Parlement, hoofdstuk V Vragen; a) Algemene bepalingen; Artikel 110, 2. Niet ontvankelijk zijn:
b) vragen die uitsluitend statistische informatie betreffen ;
c) vragen die uitsluitend verzoeken om documentatie betreffen.

Het uitvoerend comité van de MIVB (Excom) bestaat uit 7 personen.
Sinds 24 juni 2021 telt het Excom twee vrouwen, van wie één adjunct-directeur-generaal van de MIVB is. Eén van de zeven functies staat nog open.

Voor uw vragen nrs. 5, 6, 7, 8, 9 en 10 verwijs ik u naar de antwoorden op uw schriftelijke vraag nr. 214 van februari 2020.

Voor uw vragen nrs. 11 en 12 verwijs ik u naar de antwoorden op uw schriftelijke vraag nr. 420 van juni 2020.

Beperkingen blijven een belangrijk aandachtspunt van het volgende actieplan. En de MIVB werkt voor de DuoDagen voornamelijk samen met Diversicom.

De MIVB ging een samenwerking aan met Jobs@Ubuntu, die zich inzet voor jongeren van sub-Sahara-afkomst.

De MIVB is een van de hoofdsponsors van het evenement Women Youth Diversity Enhanced (WYDE -
www.wyde.be).