Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Gewestelijke subsidies en geboekte resultaten in het kader van de diversiteitsactieplannen van de overheidsinstellingen die onder uw bevoegdheden of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 752)

 
Datum ontvangst: 11/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 13/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 12 juni 2020 heb ik u vragen gesteld over de voortgang van de redactie, implementatie, wijziging, follow-up en evaluatie van de Diversiteitsactieplannen (DAP’s) van de overheidsinstellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen. U heeft mijn vragen beantwoord op 4 augustus 2020, zie: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=146744&base=1.
Op 10 mei 2021 wil ik terugkomen op het onderwerp diversiteit en u de volgende vragen stellen:
Voor ELKE overheidsinstelling die onder uw bevoegdheden of toezicht valt:
1. hoeveel bedragen de gewestelijke subsidies voor de tewerkstelling van werkzoekenden uit wijken met een hoge werkloosheid (waar de werkloosheidsgraad van de bevolking gelijk is aan of hoger dan het gewestelijk gemiddelde) die in 2020 werden toegekend?
2. is het minimumquotum van 10% werkzoekenden uit de wijken met een werkloosheidsgraad van de bevolking die gelijk is aan of hoger dan het gewestelijke gemiddelde, in 2020 bereikt voor de betrekkingen met een arbeidsovereenkomst? Welk quotum werd precies bereikt in 2020?
3. hoeveel personeelsleden zijn er? Hoeveel personeelsleden wonen in diversiteitszones zoals bepaald door het platform https://wijkmonitoring.brussels/?
4. Is de samenstelling van het topmanagement volledig paritair? Over welke cijfers hierover beschikt u?
5. Is er thans een diversiteitsmanager (M/V) aangesteld EN in functie? Zo neen, waarom niet?
6. Hoeveel diversiteitsactieplannen (DAP’s) zijn al opgesteld en geëvalueerd?
7. Werd het DAP om advies voorgelegd aan de overlegorganen en vervolgens gevalideerd door de beslissingsorganen? Zo ja, op welke datums?
8. Heeft u een kopie van het DAP ontvangen? Zo ja, op welke datum? Heeft u opmerkingen gemaakt? Zo ja, op welke datum(s)? Wat zijn in grote lijnen uw opmerkingen?
9. Is er een evaluatie van het DAP uitgevoerd? Zo ja, wanneer? Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen en/of conclusies?
10. Zijn er substantiële wijzigingen aangebracht in het DAP? Zo ja, wanneer, welke en waarom?
11. Zijn de intersectionale logica, de Handistreaming-logica en de door de Brusselse gewestregering vastgestelde prioritaire doelstellingen inzake diversiteit en antiracisme geïntegreerd in het DAP?
12. Wordt er eventueel een nieuw DAP uitgewerkt? Werd wel degelijk rekening gehouden met de personen met een beperking, de personen zonder kwalificatie/diploma en de vrouwen? Is er gedacht aan de jongeren, de NEET's, de 50-plussers en de andere doelgroepen van het diversiteitsbeleid?
13. en staat er tot slot een deelname aan de “Duo Day”, “All Genders Welcome” of een ander diversiteitsevenement op de agenda?
 
 
Antwoord    Voor wat betreft de Plaatselijke Besturen, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit goedgekeurd voor de toekenning van een globale enveloppe van 1.050.000 euro aan de Brusselse plaatselijke besturen in het kader van het diversiteitsbeleid binnen het Brussels openbaar ambt voor het jaar 2020.

Concreet wordt de subsidie ​​toegekend aan de lokale besturen die voor contractuele betrekkingen en gedurende een kalenderjaar minstens 10 % werkzoekenden in dienst genomen hebben die afkomstig zijn uit wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar het werkloosheidscijfer gelijk is aan of hoger ligt dan het gewestelijke gemiddelde.

Deze subsidie bedraagt 3.000 euro voor een aanwerving voor onbepaalde tijd en 1.000 euro voor een aanwerving voor bepaalde tijd. Bij een deeltijdse aanwerving is de het bedrag van de subsidie ​​evenredig met de arbeidsduur.


De toegekende bedragen en de behaalde quota zijn opgenomen in het verslag opgesteld door de dienst Diversiteit van Actiris die de diversiteitspolitiek van de lokale besturen opvolgt (artikel 6, § 1 en 2 en artikel 8 van het besluit van 19 juli 2012 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 strekkende een diversiteitsbeleid te verzekeren in het Brussels ambtenarenapparaat.

Actiris en zijn Dienst Diversiteit brengen verslag uit over de acties die werden ondernomen via de door de betrokken gemeenten geformaliseerde diversiteitsplannen. Actiris stelt een jaarverslag “Diversiteit” op dat door mijn kabinet wordt overgemaakt aan het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ter beschikking wordt gesteld van de Volksvertegenwoordigers. Dit verslag meldt onder meer de toegekende subsidies per gemeente, de geldende diversiteitsplannen,…

Betreffende uw andere vragen, wil ik u eraan herinneren dat de gemeenten over de gemeentelijke autonomie beschikken inzake personeelsbeleid, aanwervingsbeleid,…


Voor wat betreft de
administratie Brussel Plaatselijke Besturen, werd een diversiteitsmanager aangesteld en is een diversiteitsplan van toepassing binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) waar de ambtenaren van Brussel Plaatselijke Besturen tewerkgesteld zijn, evenals de ambtenaren van Brussels Economie en Werkgelegenheid, IT Coördinatie en Easy Brussels werken.

Voor vragen met betrekking tot zaken die transversaal door de GOB worden beheerd, nodig ik u uit om u te richten tot de minister van Openbaar Ambt, de heer Gatz.
Het
Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) ontving in 2020 geen dergelijke subsidie.

In 2020 werd het quotum niet bereikt door het CIBG aangezien er slechts twee aanwervingen werden verricht (directeur-generaal en adjunct-directeur-generaal). De twee nieuwe mandaathouders waren op het moment van hun aanwerving geen werkzoekenden.

Er zijn momenteel 4 ambtenaren bij het CIBG. Eén persoon woont in een diversiteitszone.

De directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van het CIBG, benoemd door de Brusselse regering, zijn beide mannen. De directeur-generaal behoort tot de Franstalige taalrol, terwijl de adjunct-directeur-generaal tot de Nederlandstalige taalrol behoort.

Voor het CIBG is momenteel een diversiteitsmanager aangesteld en zij is in functie.

Voor het CIBG werden reeds twee actieplannen diversiteit (APD) opgesteld en geëvalueerd in samenwerking met Actiris. Er wordt gewerkt aan een nieuw plan.

Het huidig APD is inderdaad in februari 2013 voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Begeleidingscommissie inzake Diversiteit.

Wij hebben geen exemplaar ontvangen.

Er werden geen wijzigingen aangebracht in het actieplan diversiteit 2020 van het CIBG. Zoals aangegeven in punt 6 wordt een nieuw plan uitgewerkt waarin de prioritaire doelstellingen inzake diversiteit en racismebestrijding van de Brusselse Gewestregering zullen worden geïntegreerd.
Zoals in de vorige punten vermeld, is een nieuw plan volop in ontwikkeling. Er wordt rekening gehouden met een maximum aan profielen en categorieën mensen en verschillende behoeften.

De deelname van het CIBG aan dit soort evenementen is momenteel staat nog niet op het programma.
Aangezien
Leefmilieu Brussel onder de bevoegdheid van de minister van Leefmilieu valt, nodig ik u uit om hem uw vraag te stellen.
Actiris telt 1.594 personeelsleden. De subsidie ​​wordt niet berekend op alle personeelsleden maar op de nieuwe aanwervingen, wat neerkomt op 38 nieuwe medewerkers uit de wijken "diversiteitszone" die u in uw vraag vermeldt.


Op het niveau van de Directieraad van Actiris (A4, A4+, A5) is de gendergelijkheid momenteel 6 vrouwen en 1 man.

Actiris heeft sinds september 2020 een nieuwe Diversiteitsmanager aangesteld.

Overeenkomstig de ordonnantie van 4 september 2008 en haar uitvoeringsdecreet van 3 maart 2011 stelt Actiris sinds 2012 om de twee jaar een diversiteitsplan op. En momenteel wordt het 4de plan 2020-2021 uitgevoerd.

Het APD werd ter validatie voorgelegd aan het Begeleidingscomité Diversiteitsplan op 23 oktober 2019, het werd vervolgens gevalideerd door het Strategisch Directiecomité op 20 november 2019 en tenslotte door het Beheerscomité op 12/12/2019.

Actiris evalueert momenteel zijn diversiteitsplan 2020-2021 om een ​​geactualiseerde kwantitatieve analyse en een kwalitatieve analyse voor het nieuwe diversiteitsplan 2022-2023 te ontwikkelen.

Om de intersectionele logica te bevorderen, werkt Actiris aan de hand van pijlers volgens verschillende doelgroepen;
- Beheer van human resources;
- Algemene praktijken inzake arbeidsorganisatie;
- Organisatiecultuur;
- Externe positionering en benadering van burgers en gebruikers.
In zijn kwantitatieve analyse kruist Actiris verschillende gegevens om de fenomenen van intersectionaliteit naar voren te brengen.
In het kader van het Brusselse actieplan ter bestrijding van racisme en discriminatie 2019-2020 leidt Actiris zijn personeel op in de thema's diversiteit en dus racisme, in samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals BePax. Actiris raadpleegt ook regelmatig bepaalde actoren om de uitwisseling van informatie tussen organisaties te bevorderen, onderzoek, monitoring en statistieken en bestaand sensibiliseringsmateriaal ter beschikking te stellen. Actiris heeft ook de gelijkekansentest ingevoerd die moet worden ingediend voor elke interne inschrijving voor een overheidsopdracht.

Het nieuwe APD 2022-2023 wordt opgesteld. Actiris verzamelt momenteel analyses en behoeften van de diensten en specialisten van Actiris. Zo overlegt Actiris ook met gehandicapte werknemers en met verenigingen van het maatschappelijk middenveld. Actiris ontwikkelt acties voor elke pijler en Actiris-doelgroepen op basis van zijn kwantitatieve analyse.Elk jaar neemt Actiris deel aan de Duoday en Job Day van Diversicom om zijn personeel te informeren over het thema handicap en om potentiële kandidaten voor Actiris als werkgever te ontmoeten.

Ter gelegenheid van de internationale dag tegen LHBTI-fobie, nam Actiris deel aan de online actie “The Belgian Pride” gekoppeld aan interne sensibilisering bij medewerkers.