Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Gewestelijke subsidies en geboekte resultaten in het kader van de diversiteitsactieplannen van de overheidsinstellingen die onder uw bevoegdheden of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 481)

 
Datum ontvangst: 11/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 12 juni 2020 heb ik u vragen gesteld over de voortgang van de redactie, implementatie, wijziging, follow-up en evaluatie van de Diversiteitsactieplannen (DAP’s) van de overheidsinstellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen. U heeft mijn vragen beantwoord op 4 augustus 2020, zie: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=146744&base=1.
Op 10 mei 2021 wil ik terugkomen op het onderwerp diversiteit en u de volgende vragen stellen:
Voor ELKE overheidsinstelling die onder uw bevoegdheden of toezicht valt:
1. hoeveel bedragen de gewestelijke subsidies voor de tewerkstelling van werkzoekenden uit wijken met een hoge werkloosheid (waar de werkloosheidsgraad van de bevolking gelijk is aan of hoger dan het gewestelijk gemiddelde) die in 2020 werden toegekend?
2. is het minimumquotum van 10% werkzoekenden uit de wijken met een werkloosheidsgraad van de bevolking die gelijk is aan of hoger dan het gewestelijke gemiddelde, in 2020 bereikt voor de betrekkingen met een arbeidsovereenkomst? Welk quotum werd precies bereikt in 2020?
3. hoeveel personeelsleden zijn er? Hoeveel personeelsleden wonen in diversiteitszones zoals bepaald door het platform https://wijkmonitoring.brussels/?
4. Is de samenstelling van het topmanagement volledig paritair? Over welke cijfers hierover beschikt u?
5. Is er thans een diversiteitsmanager (M/V) aangesteld EN in functie? Zo neen, waarom niet?
6. Hoeveel diversiteitsactieplannen (DAP’s) zijn al opgesteld en geëvalueerd?
7. Werd het DAP om advies voorgelegd aan de overlegorganen en vervolgens gevalideerd door de beslissingsorganen? Zo ja, op welke datums?
8. Heeft u een kopie van het DAP ontvangen? Zo ja, op welke datum? Heeft u opmerkingen gemaakt? Zo ja, op welke datum(s)? Wat zijn in grote lijnen uw opmerkingen?
9. Is er een evaluatie van het DAP uitgevoerd? Zo ja, wanneer? Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen en/of conclusies?
10. Zijn er substantiële wijzigingen aangebracht in het DAP? Zo ja, wanneer, welke en waarom?
11. Zijn de intersectionale logica, de Handistreaming-logica en de door de Brusselse gewestregering vastgestelde prioritaire doelstellingen inzake diversiteit en antiracisme geïntegreerd in het DAP?
12. Wordt er eventueel een nieuw DAP uitgewerkt? Werd wel degelijk rekening gehouden met de personen met een beperking, de personen zonder kwalificatie/diploma en de vrouwen? Is er gedacht aan de jongeren, de NEET's, de 50-plussers en de andere doelgroepen van het diversiteitsbeleid?
13. en staat er tot slot een deelname aan de “Duo Day”, “All Genders Welcome” of een ander diversiteitsevenement op de agenda?
 
 
Antwoord    De DBDMH heeft in 2020 geen gewestelijke subsidies ontvangen om werkzoekenden uit wijken met een hoge werkloosheidsgraad aan te werven.


Wat de werkzoekenden betreft uit buurten waar de werkloosheidsgraad gelijk is aan of hoger is dan het gewestelijk gemiddelde, is Talent.Brussels gerechtigd om deze vragen te beantwoorden, maar tot op heden heeft de DBDMH nog geen antwoord gekregen.


De DBDMH telt in totaal 1308 personeelsleden (215 personeelsleden van het administratief kader en 1093 personeelsleden van het operationeel kader).
De DBDMH telt 299 Brusselse personeelsleden (83 personeelsleden van het administratief kader en 216 van het operationeel kader) waarvan 94 personeelsleden (35 personeelsleden van het administratief kader en 59 personeelsleden van het operationeel kader) in de wijken wonen gelegen in de diversiteitszone.

Momenteel telt de DBDMH 6 mandatarissen, die allen mannen zijn. Twee bijkomende betrekkingen van mandataris zullen binnenkort worden opengesteld (de vacantverklaringen werden gevalideerd door de BHR op 01/07/2020).
Wat de taalpariteit betreft, zijn er drie Franstalige en drie Nederlandstalige mandatarissen.

De DBDMH heeft in 2012 een Diversiteitsmanager aangesteld en haar termijn van zes jaar is in 2019 verlengd.

Tot nu toe werden 4 Diversiteitsactieplannen uitgewerkt:
1ste Diversiteitsactieplan DBDMH: 2013-2014
2de Diversiteitsactieplan DBDMH: 2015-2016
3de Diversiteitsactieplan DBDMH: 2017-2018
4de Diversiteitsactieplan DBDMH: 2019-2020

Het 3de Diversiteitsactieplan DBDMH werd geëvalueerd. Het 4e plan zal binnenkort worden geëvalueerd alvorens te beginnen met de voorbereiding en de opstelling van het 5de DBDMH Diversiteitsactieplan, dat eind 2021 intern zal worden gevalideerd.

De 4 plannen werden goedgekeurd door de Begeleidingscommissie Diversiteit.
Vervolgens werden ze door de Diversiteitsmanager voorgelegd aan de leden van het Basisoverlegcomité (maart 2013-november 2014-november 2016-mei 2019) en vervolgens gevalideerd door de Directieraad.
Zoals voorgeschreven door de Diversiteitsordonnantie, werden de door de interne organen goedgekeurde plannen toegezonden aan de Staatssecretaris die bevoegd is voor de DBDMH, aan de minister van Ambtenarenzaken en aan het regionaal Diversiteitscomité.


Het derde diversiteitsplan werd geëvalueerd door de Diversiteitsmanager en de dienst Diversiteit Actiris.
Hetzelfde geldt voor het 4e plan, dat binnenkort zal worden geëvalueerd.
De evaluatie bestaat uit een stand van zaken, een momentopname, die het mogelijk maakt om te bepalen of een actie van het Diversiteitsplan geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd, en of de voortzetting ervan nuttig is in het streven naar een inclusief beleid bij de DBDMH.
Een evaluatie van elke actie maakt het mogelijk de relevantie van elke te bereiken doelstelling vast te stellen.

Wat het derde Plan betreft, heeft de minister van Ambtenarenzaken de uitwerking van een Diversiteitsbudget aanbevolen.
Sindsdien is er bij de DBDMH een Diversiteitsbudget vastgesteld.

Bij het opstellen van het Diversiteitsplan, wordt rekening gehouden met de prioritaire doelstellingen op het vlak van diversiteit en racismebestrijding die door de Brusselse regering zijn vastgelegd.
Er wordt speciale aandacht besteed aan de integratie van personen met een handicap. Specifieke acties zoals geïndividualiseerde ondersteuning, aanpassing van de werkplek, enz. zijn aan hen gewijd in de verschillende Diversiteitsplannen DBDMH. Ter herinnering, de DBDMH heeft tot op heden een quotum van meer dan 3% personen met een handicap binnen zijn administratief kader.
Wat het analytische instrument van intersectionaliteit betreft, moeten we vaststellen dat het moeilijk is om kruisverbanden te leggen. De DBDMH hoopt te kunnen gebruik maken van de resultaten van de audit van Moore Business Consulting, zodat er bij het opstellen van het nieuwe diversiteitsplan speciale aandacht aan kan worden besteed.
De evaluatie van het 4e Diversiteitsactieplan is aan de gang en op basis van deze evaluatie zal het nieuwe diversiteitsactieplan kunnen worden opgesteld.
Het nieuwe Diversiteitsactieplan van de DBDMH zal de aanbevelingen van de audit Moore, van het verslag Jump, de conclusies van het verslag Moore betreffende de aanwerving bij de DBDMH en de door de Begeleidingscommissie Diversiteit DBDMH nuttig geachte en gevalideerde acties omvatten.
Specifieke acties ten behoeve van de verschillende doelgroepen zijn in elk diversiteitsplan DBDMH opgenomen.

Sinds vele jaren neemt de DBDMH actief deel aan de « Duo Day ».
De Diversiteitsmanager blijft nauw samenwerken met Diversicom en Emino om het hele jaar door stages/ontmoetingen aan te bieden.
De nieuwe Begeleidingscommissie diversiteit 2021 en haar nieuwe leden, in samenwerking met de Diversiteitsmanager, hebben allen de wens uitgedrukt om actief deel te nemen aan de verschillende Brusselse en nationale acties die het mogelijk moeten maken om bij de DBDMH een echt inclusief beleid te voeren.
Urban.brussels neemt deze thematiek sinds zijn oprichting (juli 2017) ter harte en ziet erop toe dat een inclusief beleid gevoerd wordt.
Tot nog toe heeft Urban geen gewestelijke subsidies ontvangen voor de aanwerving van werkzoekenden uit wijken met een hoge werkloosheidsgraad.


41 % van wie in 2020 werd aangeworven, komt uit wijken waar de werkloosheidsgraad even hoog is als of hoger is dan het gewestelijke gemiddelde.
Urban telde op 31.12.2020 286 personeelsleden waarvan 29 % in de zogenaamde 'diversiteitszones' wonen.

Het Top Management is paritair. Het telt 12 vrouwen en 10 mannen. Urban wordt door twee vrouwen geleid (DG en ADG). In de directieraad zetelen bijna evenveel vrouwen (3) als mannen (4).

Eind 2020 werd een diversiteitsmanager aangeduid, evenals zes leden voor de begeleidingscommissie.

Er wordt bij de begeleidingscommissie eind juni een voorstel van actieplan 2021-2023 ingediend. Dat RPA wordt daarna, ook eind juni, voorgesteld aan de overlegorganen en wordt eind juli 2021 gevalideerd door de directieraad.


Een kopie van het door de directieraad gevalideerde RPA wordt dan bezorgd aan de voogdijministers van Urban. Te gepasten tijde wordt dit RPA uiteraard geëvalueerd.

Urban heeft tot op vandaag deelgenomen aan de werkgroep 'diversiteit', georganiseerd door Talent sinds 2018. Ons bestuur implementeert deze dimensie in zijn beleid en waakt over de integratie van de transversale logica, de Handistreaming-logica en de prioritaire doelstellingen inzake diversiteit en strijd tegen het racisme, in het RPA vastgelegd door de Brusselse gewestregering.

Er wordt een deelname aan 'Duo Day' overwogen.

- Hub.brussels heeft in dat kader geen subsidies gekregen.

-
Hub.brussels is niet onderworpen aan deze reglementering.
Alle werkaanbiedingen voor hub.brussels werden systematisch geopend bij Actiris, maar er werd geen quotum toegepast.

-
Deze informatie is nog niet beschikbaar. In het kader van de opstelling van het diversiteitsactieplan zal de analyse zal worden gemaakt.

-
De samenstelling van de RvB van het agentschap is volledig paritair: 5 mannen en 5 vrouwen.
De directie is momenteel samengesteld uit 5 vrouwen en 2 mannen. Er moet(en) een of meerdere nieuwe directeur(s)/directrice(s) worden aangeworven. De strategische cel bestaat uit 1 man. Hub.brussels werkt aan de pariteit van haar beheersorganen.

-
Op 4 mei werd bij het directiecomité een nieuwe diversiteitsmanager aangeduid.
Naar aanleiding van de oproep tot kandidaatstelling van 30 maart 2021, onder begeleiding van Actiris, werd de begeleidingscommissie diversiteit door het directiecomité goedgekeurd op 4 mei 2021.. De begeleidingscommissie diversiteit komt sinds 19 april 2021 bijeen om een actieplan diversiteit in te voeren.

-
0 DAP De begeleidingscommissie diversiteit en de diversiteitsmanager maken momenteel de kwalitatieve analyse op basis van de door de diversiteitsmanager verzamelde kwantitatieve analyse.

-
Neen, het zal dat zijn volgens de procedure.

-
Het DAP zal vanaf zijn lancering regelmatig worden geëvalueerd.

-
Op basis van de procedure en met de begeleiding van Actiris worden de huidige prioritaire diversiteitsdoelstellingen van het Gewest wel degelijk in aanmerking genomen in de analyse en dat zal ook zo zijn bij de opstelling van het diversiteitsactieplan.
In februari heeft het directiecomité Martine Bourguignon aangeduid als aanspreekpunt diversiteit/handistreaming. Deze punten worden in aanmerking genomen in het agentschap.

-
Neen, geen deelname.
Alle stappen werden genomen, maar door de gezondheidscrisis kon dat niet worden opgezet.